Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Rachunkowość » Biegli rewidenci »  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15.12.2017 ...

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15.12.2017 r. w sprawie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2017 r. poz. 2391

Na podstawie art. 10 ust. 10 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

  1) formy i sposób odbywania obligatoryjnego doskonalenia zawodowego;

  2) rodzaje dokumentów potwierdzających odbycie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego i zakres oświadczenia o odbyciu samokształcenia zawodowego;

  3) sposób udokumentowania i tryb rozpatrywania wniosku o odbycie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w terminie późniejszym, o którym mowa w art. 9 ust. 7 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, zwanej dalej "ustawą";

  4) sposób oceny przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów spełniania kryteriów, o których mowa w art. 10 ust. 3 ustawy;

  5) tryb dokonywania wpisu do wykazu jednostek uprawnionych;

  6) rodzaje dokumentów składanych wraz z wnioskiem o wpis do wykazu jednostek uprawnionych;

  7) szczegółowy zakres i tryb przekazywania Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów przez jednostki uprawnione informacji dotyczących prowadzonego przez nie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego.

§ 2. 1. Obligatoryjne doskonalenie zawodowe biegły rewident odbywa przez uczestnictwo w szkoleniach, o których mowa w art. 9 ust. 2 ustawy, przeprowadzanych przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów lub jednostkę uprawnioną w zakresie, o którym mowa w art. 10 ust. 11 pkt 1 ustawy, w formie stacjonarnej lub w formie kształcenia na odległość z wykorzystaniem sieci Internet (e-learning).

2. Liczebność grupy biorącej udział w szkoleniu przeprowadzanym w formie stacjonarnej jest dostosowana do tematu oraz formy szkolenia z uwzględnieniem konieczności zapewnienia efektywności tego szkolenia.

§ 3. Samokształcenie zawodowe, o którym mowa w art. 9 ust. 3 ustawy, biegły rewident odbywa przez:

  1) uczestnictwo w konferencjach lub

  2) pracę dydaktyczną, naukowo-dydaktyczną lub naukową, lub

  3) uczestnictwo w studiach wyższych, studiach trzeciego stopnia, studiach podyplomowych, lub

  4) uczestnictwo w szkoleniach przeprowadzanych w formie stacjonarnej lub w formie kształcenia na odległość z wykorzystaniem sieci Internet (e-learning), lub

  5) uczestnictwo w kursach kształcenia teoretycznego i praktycznego, lub

  6) udział w opracowywaniu projektów aktów prawnych, lub

  7) napisanie wydanych lub przyjętych do druku publikacji w formie książki, rozdziału w książce, artykułu w czasopiśmie fachowym, lub

  8) udział w opracowaniu lub opracowanie wydanego programu multimedialnego, lub

  9) prowadzenie kursów, wykładów, wygłaszanie referatów na konferencjach lub szkoleniach, lub

  10) udział w pracach organów stanowiących standardy, komitetów, komisji lub grup roboczych powoływanych przez te podmioty lub przez organizacje zawodowe, lub

  11) opracowanie recenzji materiałów merytorycznych przygotowywanych do publikacji w formie książki, rozdziału w książce, artykułu w czasopiśmie fachowym oraz materiałów szkoleniowych, lub

  12) zdanie egzaminu zawodowego, lub

  13) korzystanie z usług profesjonalnego doradztwa świadczonych w formie zajęć z trenerem osobistym, lub

  14) świadczenie usług profesjonalnego doradztwa w formie zajęć jako trener osobisty.

§ 4. Dokumentami potwierdzającymi odbycie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w formach, o których mowa w § 2, są zaświadczenia lub certyfikaty, które zawierają:

  1) imię i nazwisko oraz numer wpisu do rejestru biegłego rewidenta;

  2) formę obligatoryjnego doskonalenia zawodowego;

  3) zakres tematyczny obligatoryjnego doskonalenia zawodowego;

  4) termin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego;

  5) liczbę godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego;

  6) wskazanie nazwy jednostki uprawnionej lub Polskiej Izby Biegłych Rewidentów przeprowadzających obligatoryjne doskonalenie zawodowe;

  7) imię i nazwisko oraz podpis osoby reprezentującej jednostkę uprawnioną lub Polską Izbę Biegłych Rewidentów przeprowadzające obligatoryjne doskonalenie zawodowe.

§ 5. Oświadczenie, o którym mowa w art. 9 ust. 4 ustawy, zawiera:

  1) imię i nazwisko oraz numer wpisu do rejestru biegłego rewidenta;

  2) sposób odbywania samokształcenia zawodowego;

  3) termin samokształcenia zawodowego;

  4) liczbę godzin samokształcenia zawodowego;

  5) zakres tematyczny samokształcenia zawodowego związany z wykonywaniem zawodu biegłego rewidenta;

  6) uzasadnienie wskazujące, w jaki sposób samokształcenie zawodowe pozwoliło na podniesienie poziomu i aktualizację wiedzy lub umiejętności związanych z wykonywaniem zawodu biegłego rewidenta.

§ 6. 1. W przypadku, o którym mowa w art. 9 ust. 7 ustawy, biegły rewident ubiegający się o wyrażenie zgody na odbycie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w terminie późniejszym, składa do Krajowej Rady Biegłych Rewidentów wniosek zawierający imię, nazwisko, numer wpisu do rejestru wraz z uzasadnieniem odbycia obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w terminie późniejszym oraz przedkłada do wglądu kopie dokumentów potwierdzających, że wystąpienie choroby, wypadku losowego lub innej ważnej przyczyny uniemożliwiło mu odbycie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w wymaganym terminie.

2. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów rozpatruje wniosek, o którym mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania i niezwłocznie zawiadamia biegłego rewidenta o podjętym rozstrzygnięciu.

§ 7. 1. Jednostka ubiegająca się o wpis do wykazu jednostek uprawnionych, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy, przesyła do Krajowej Rady Biegłych Rewidentów wniosek zawierający nazwę jednostki, adres siedziby, rodzaj deklarowanej formy i sposobu kształcenia oraz zakres tematyczny obligatoryjnego doskonalenia zawodowego wraz z dokumentami, o których mowa w art. 10 ust. 5 zdanie drugie ustawy.

2. Dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów, o których mowa w art. 10 ust. 3 ustawy, załączanymi do wniosku, o którym mowa w ust. 1, są również:

  1) szczegółowe założenia programowe i organizacyjno-techniczne obligatoryjnego doskonalenia zawodowego;

  2) wykaz dostępnych publikacji, które jednostka zamierza wykorzystać na potrzeby przeprowadzania obligatoryjnego doskonalenia zawodowego;

  3) opis opracowań własnych, które jednostka zamierza wykorzystać na potrzeby przeprowadzania obligatoryjnego doskonalenia zawodowego;

  4) informacje o możliwościach organizacyjno-technicznych jednostki, w szczególności o warunkach lokalowych, wyposażeniu w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt, w zakresie przeprowadzania obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w deklarowanych formach kształcenia, o których mowa w § 2.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, jednostka przesyła do Krajowej Rady Biegłych Rewidentów w terminie do końca trzeciego kwartału roku poprzedzającego rok kalendarzowy, w którym jednostka zamierza rozpocząć przeprowadzanie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego.

§ 8. 1. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów dokonuje oceny spełniania kryteriów, o których mowa w art. 10 ust. 3 ustawy, polegającej na sprawdzeniu, czy:

  1) szczegółowe założenia programowe i organizacyjno-techniczne obligatoryjnego doskonalenia zawodowego są zgodne z zakresem tematycznym obligatoryjnego doskonalenia zawodowego, okresem rozliczeniowym i minimalną liczbą godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego oraz wytycznymi organizacyjno-metodycznymi określonymi przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów;

  2) kwalifikacje oraz okres i zakres doświadczenia zawodowego osób proponowanych do przeprowadzania obligatoryjnego doskonalenia zawodowego z danego zakresu tematycznego zapewniają należytą realizację programu szkolenia;

  3) poziom merytoryczny materiałów z zakresu, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy, opracowanych na potrzeby przeprowadzania obligatoryjnego doskonalenia zawodowego, zapewnia należytą realizację programu szkolenia;

  4) możliwości organizacyjno-techniczne jednostki, w szczególności warunki lokalowe oraz wyposażenie w pomoce dydaktyczne i sprzęt, zapewniają prawidłowe przeprowadzanie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego, z uwzględnieniem zadeklarowanych form kształcenia, o których mowa w § 2.

2. W terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku Krajowa Rada Biegłych Rewidentów zawiadamia jednostkę o podjętym rozstrzygnięciu. W przypadku negatywnego rozstrzygnięcia wniosku informacja zawiera uzasadnienie.

3. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia wniosku Krajowa Rada Biegłych Rewidentów dokonuje niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni, wpisu jednostki do wykazu, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy.

§ 9. 1. Jednostki uprawnione przekazują Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów:

  1) informacje o terminie, miejscu i zakresie tematycznym obligatoryjnego doskonalenia zawodowego oraz opracowania własne, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 3, a w przypadku kształcenia na odległość z wykorzystaniem sieci Internet (e-learning) również adres strony internetowej jednostki uprawnionej, na której znajdują się materiały szkoleniowe - nie później niż w terminie 30 dni przed rozpoczęciem obligatoryjnego doskonalenia zawodowego;

  2) listę biegłych rewidentów uczestniczących w obligatoryjnym doskonaleniu zawodowym przeprowadzonym w formie stacjonarnej - nie później niż w terminie 10 dni po jego zakończeniu;

  3) listę biegłych rewidentów uczestniczących w obligatoryjnym doskonaleniu zawodowym przeprowadzonym w danym miesiącu w formie kształcenia na odległość z wykorzystaniem sieci Internet (e-learning) - nie później niż w terminie 7 dni od zakończenia miesiąca, w którym przeprowadzono obligatoryjne doskonalenie zawodowe.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, są przekazywane do Krajowej Rady Biegłych Rewidentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z uwzględnieniem odpowiednich formularzy zamieszczonych na stronie internetowej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.

§ 10. W przypadku zmiany zakresu tematycznego, okresu rozliczeniowego, minimalnej liczby godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego lub wytycznych organizacyjno-metodycznych, określonych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, jednostka uprawniona aktualizuje dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 1, w zakresie objętym zmianami w terminie do końca trzeciego kwartału roku poprzedzającego rok kalendarzowy, w którym jednostka zamierza przeprowadzić obligatoryjne doskonalenie zawodowe.

§ 11. W przypadku zmiany powstałej po stronie jednostki uprawnionej, w wyniku której informacje podane w dokumentach, o których mowa w § 7 ust. 1, przestały być aktualne, jednostka uprawniona niezwłocznie aktualizuje dokumenty w zakresie objętym zmianami.

§ 12. Do oświadczeń o samokształceniu zawodowym składanych za okres rozliczeniowy kończący się w 2017 roku stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 22 grudnia 2017 r.*)

___________________
*) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 21.11.2014 r. w sprawie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów (Dz. U. poz. 1730), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 295 pkt 1 ustawy z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089).

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60