Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Rachunkowość » Biegli rewidenci »  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29.12.2009 r. w ...

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29.12.2009 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów

 Dz. U. z 2010 r. nr 6, poz. 36
Wyświetl wersje poprzedzające
 Dz. U. z 2014 r. poz. 391

Uwaga od redakcji:
Rozporządzenie utraciło moc z dniem 1.01.2015 r.

Na podstawie art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. nr 77, poz. 649, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa:

  1) warunki przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów, zwanego dalej "postępowaniem kwalifikacyjnym";

  2) tryb i sposób przeprowadzania egzaminów;

  3) tryb i termin wnoszenia odwołań od wyników egzaminów;

  4) zasady odbywania praktyki i aplikacji, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, zwanych dalej odpowiednio "praktyką" i "aplikacją".

Rozdział 2

Warunki przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego

Istniejące wersje czasowe § 2
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 6, poz. 36
2013.03.09
zmieniony przez
2014.03.27 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 391
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 2. Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego jest złożenie do Komisji Egzaminacyjnej, zwanej dalej "Komisją", w terminie określonym przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, zgłoszenia o przystąpieniu do postępowania kwalifikacyjnego oraz kwestionariusza osobowego zawierającego:

  1) imię i nazwisko;

  2) datę i miejsce urodzenia;

  3) rodzaj i numer dokumentu tożsamości;

  4) obywatelstwo;

  5) wykształcenie;

  6) adres zamieszkania i adres do korespondencji;

  7) fotografię.

§ 3. W przypadku osób, o których mowa w art. 5 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, zwanej dalej "ustawą", warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego jest złożenie do Komisji zgłoszenia o przystąpieniu do postępowania kwalifikacyjnego wraz z następującymi dokumentami:

  1) kwestionariuszem osobowym, o którym mowa w § 2;

  2) dokumentem potwierdzającym posiadanie uprawnień do wykonywania zawodu biegłego rewidenta, o których mowa w art. 5 ust. 3 lub 4 ustawy, wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

§ 4. W przypadku osób, o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy, warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego jest złożenie do Komisji zgłoszenia o przystąpieniu do postępowania kwalifikacyjnego i dokumentów, o których mowa w § 2, oraz dokumentów potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 5 i 7 ustawy.

§ 5. W przypadku gdy zgłoszenie o przystąpieniu do postępowania kwalifikacyjnego nie spełnia wymagań formalnych lub nie dołączono do niego wymaganych dokumentów, Komisja wzywa do uzupełnienia braków w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia zgłoszenia bez rozpoznania.

Istniejące wersje czasowe § 6
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 6, poz. 36
2013.03.09
zmieniony przez
2014.03.27 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 391
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 6. 1. Osoby, które spełniają warunki przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego, są zawiadamiane pisemnie przez Komisję, w terminie miesiąca od dnia otrzymania zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami, o dopuszczeniu do postępowania kwalifikacyjnego.

2. Osoba dopuszczona do postępowania kwalifikacyjnego, zwana dalej "kandydatem na biegłego rewidenta", zostaje wpisana przez Komisję na listę kandydatów na biegłych rewidentów. Lista kandydatów na biegłych rewidentów zawiera następujące dane:

  1) imię i nazwisko;

  2) datę i miejsce urodzenia;

  3) rodzaj i numer dokumentu tożsamości;

  4) obywatelstwo;

  5) wykształcenie;

  6) adres zamieszkania i adres do korespondencji.

3. Kandydatowi na biegłego rewidenta Komisja nadaje numer ewidencyjny.

Rozdział 3

Egzaminy

Istniejące wersje czasowe § 7
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 6, poz. 36
2013.03.09
zmieniony przez
2014.03.27 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 391
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 7. Komisja zawiadamia pisemnie kandydata na biegłego rewidenta o zakwalifikowaniu do egzaminów, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 6, ust. 3 i 4 ustawy, oraz egzaminu dyplomowego, podając dokładny termin i miejsce przeprowadzenia egzaminu oraz zasady dokonywania oceny udzielonych odpowiedzi i termin ogłoszenia wyników.

Istniejące wersje czasowe § 8
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 6, poz. 36
2013.03.09
zmieniony przez
2014.03.27 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 391
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 8. 1. Warunkiem przystąpienia kandydata na biegłego rewidenta do egzaminów, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 6, ust. 3 i 4 ustawy, oraz egzaminu dyplomowego jest wniesienie opłaty egzaminacyjnej na 30 dni przed terminem każdego egzaminu, w tym egzaminu dyplomowego.

2. Na dowodzie wpłaty należy wskazać imię i nazwisko kandydata na biegłego rewidenta, numer ewidencyjny, o którym mowa w § 6 ust. 3, nazwę egzaminu i termin egzaminu.

3. Warunkiem przystąpienia kandydata na biegłego rewidenta do egzaminu dyplomowego jest złożenie do Komisji wniosku o dopuszczenie do tego egzaminu, zawierającego imię i nazwisko oraz numer ewidencyjny, o którym mowa w § 6 ust. 3.

Istniejące wersje czasowe § 9
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 6, poz. 36
2013.03.09
zmieniony przez
2014.03.27 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 391
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 9. 1. Cykl egzaminacyjny składa się z czterech sesji egzaminacyjnych, z których każda obejmuje 2 albo 3 egzaminy, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 6 ustawy, zwane dalej "egzaminami pisemnymi".

2. Zaliczenie egzaminów pisemnych z sesji I jest warunkiem przystąpienia do egzaminów pisemnych z sesji II. Egzaminy pisemne z sesji II i z sesji III kandydat na biegłego rewidenta może zdawać łącznie, a ich zaliczenie jest warunkiem przystąpienia do egzaminów pisemnych z sesji IV.

3. (uchylony)

Istniejące wersje czasowe § 10
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 6, poz. 36
2013.03.09
zmieniony przez
2014.03.27 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 391
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 10. 1. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów ustala termin podstawowy dla każdego egzaminu pisemnego w danej sesji oraz dwa terminy poprawkowe.

2. Nieprzystąpienie przez kandydata na biegłego rewidenta do egzaminu pisemnego, na który został zakwalifikowany, jest równoznaczne z niezaliczeniem egzaminu.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, jeżeli kandydat na biegłego rewidenta, który z powodu choroby, wypadku losowego lub innej ważnej wskazanej i udokumentowanej przyczyny losowej nie mógł przystąpić do egzaminu pisemnego w wyznaczonym terminie, przedłoży Komisji, w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu, kopię dokumentu potwierdzającego niemożność przystąpienia do egzaminu.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, opłatę egzaminacyjną zalicza się kandydatowi na biegłego rewidenta na poczet egzaminu przeprowadzanego w terminie późniejszym.

§ 11. 1. Każdy egzamin pisemny w danej sesji składa się z 2 albo 3 bloków tematycznych.

2. Blok tematyczny zawiera od 10 do 40 pytań testowych oraz od 1 do 7 zadań sytuacyjnych.

3. Pytanie testowe jest pytaniem jednokrotnego wyboru, które jest oceniane w następujący sposób:

  1) odpowiedź prawidłowa - dwa punkty;

  2) odpowiedź nieprawidłowa - minus jeden punkt;

  3) brak odpowiedzi - zero punktów.

4. Zadanie sytuacyjne oceniane jest według skali punktowej podanej w zadaniu. Za nieprawidłowo rozwiązane zadanie lub brak rozwiązania nie stosuje się punktów ujemnych.

5. Warunkiem zdania egzaminu pisemnego jest uzyskanie co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów z każdego bloku tematycznego.

6. Czas trwania poszczególnych egzaminów pisemnych jest uzależniony od liczby pytań testowych i zadań sytuacyjnych i nie może przekroczyć 240 minut.

Istniejące wersje czasowe § 12
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 6, poz. 36
2013.03.09
zmieniony przez
2014.03.27 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 391
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 12. 1. Egzamin pisemny przeprowadza się pod nadzorem członków Komisji stanowiących skład egzaminacyjny, w warunkach zapewniających zdającym samodzielność pracy.

2. Przed wejściem do sali egzaminacyjnej kandydat na biegłego rewidenta przystępujący do egzaminu pisemnego obowiązany jest okazać dowód osobisty lub inny dokument tożsamości, a także potwierdzić udział w egzaminie własnoręcznym podpisem na liście kandydatów na biegłych rewidentów zdających egzamin pisemny.

3. Przed rozpoczęciem egzaminu pisemnego przewodniczący składu egzaminacyjnego informuje kandydatów na biegłych rewidentów przystępujących do egzaminu o:

  1) sposobie przeprowadzania egzaminu;

  2) przepisach porządkowych obowiązujących w trakcie egzaminu;

  3) (uchylony)

  4) czasie rozpoczęcia i zakończenia egzaminu;

  5) (uchylony)

4. W trakcie egzaminu pisemnego kandydat na biegłego rewidenta może opuścić salę po uzyskaniu zgody członka składu egzaminacyjnego i przekazaniu mu pracy egzaminacyjnej.

5. W trakcie egzaminu pisemnego kandydat na biegłego rewidenta może korzystać z przepisów prawa ogłoszonych w dziennikach urzędowych lub zawartych w zbiorach przepisów bez komentarzy, standardów rachunkowości, standardów rewizji finansowej, uchwał, postanowień, stanowisk, wskazówek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz z urządzeń ułatwiających liczenie (kalkulatorów), z wyjątkiem urządzeń posiadających funkcje gromadzenia, przetwarzania i przenoszenia danych.

6. Przewodniczący składu egzaminacyjnego może wykluczyć z egzaminu pisemnego kandydata na biegłego rewidenta, który podczas egzaminu narusza przepisy porządkowe obowiązujące w trakcie egzaminu lub posiada materiały bądź korzysta z urządzeń, innych niż określone w ust. 5.

7. Po zakończeniu egzaminu pisemnego kandydat na biegłego rewidenta zwraca pracę egzaminacyjną oraz zaklejoną kopertę z danymi osobowymi, które są oznaczane przez członków składu egzaminacyjnego numerem identyfikacyjnym.

8. Nie podlegają ocenie prace egzaminacyjne, które:

  1) zawierają inne, poza przydzielonym numerem identyfikacyjnym, elementy pozwalające na identyfikację pracy kandydata na biegłego rewidenta;

  2) nie zawierają kompletu arkuszy z pytaniami testowymi oraz z zadaniami sytuacyjnymi;

  3) są rozwiązane w sposób nietrwały lub nieczytelny.

§ 13. 1. Egzamin, o którym mowa w art. 5 ust. 3 i 4 ustawy, składa się z części pisemnej i ustnej.

2. Część pisemna składa się z 4 bloków tematycznych zawierających łącznie 95 pytań testowych jednokrotnego wyboru i 7 zadań sytuacyjnych. Przepisy § 11 ust. 3-6 oraz § 12 stosuje się odpowiednio.

3. Warunkiem przystąpienia do części ustnej jest zaliczenie części pisemnej.

4. Część ustna trwa nie dłużej niż 50 minut i polega na udzieleniu odpowiedzi na 5 pytań zawartych w jednym z 10 zestawów, wylosowanym przez kandydata na biegłego rewidenta.

5. Udzielone odpowiedzi oceniane są z uwzględnieniem poprawności i spójności odpowiedzi oraz umiejętności stosowania przepisów prawa.

6. Podczas części ustnej nie można korzystać z żadnych pomocy.

7. Niezaliczenie części ustnej jest równoznaczne z niezaliczeniem egzaminu.

8. Wynik egzaminu ogłasza przewodniczący składu egzaminacyjnego po zakończeniu egzaminu w danym dniu.

9. Przepisy § 10 stosuje się odpowiednio.

Istniejące wersje czasowe § 14
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 6, poz. 36
2013.03.09
zmieniony przez
2014.03.27 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 391
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 14. 1. Egzamin dyplomowy polega na udzieleniu odpowiedzi na 3 pytania zawarte w jednym z zestawów pytań, wylosowanym przez kandydata na biegłego rewidenta. Kolejność udzielania odpowiedzi ustala kandydat na biegłego rewidenta.

2. Egzamin dyplomowy trwa nie dłużej niż 30 minut.

3. Egzamin dyplomowy odbywa się w obecności:

  1) przewodniczącego Komisji lub jego zastępcy oraz

  2) dwóch członków Komisji

- z których co najmniej dwie osoby posiadają tytuł biegłego rewidenta.

4. Udzielone odpowiedzi oceniane są z uwzględnieniem poprawności i spójności odpowiedzi oraz umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce. Przepisy § 13 ust. 6 i 8 stosuje się odpowiednio.

4a. Kandydatowi na biegłego rewidenta, który zaliczył egzamin dyplomowy, Komisja wydaje zaświadczenie zawierające informacje o spełnieniu warunków określonych w art. 5 ust. 2 pkt 5-7 ustawy, imię i nazwisko oraz numer ewidencyjny, o którym mowa w § 6 ust. 3.

5. Egzamin dyplomowy może być powtórzony czterokrotnie w terminach ustalonych przez Komisję. Przepisy § 10 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

6. Kandydat na biegłego rewidenta, który nie zaliczył egzaminu dyplomowego w trybie określonym w ust. 5, ma obowiązek ponownie odbyć aplikację.

Istniejące wersje czasowe § 15
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 6, poz. 36
2013.03.09
zmieniony przez
2014.03.27 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 391
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 15. 1. Z przebiegu egzaminów sporządzane są protokoły egzaminacyjne, które podpisują członkowie składów egzaminacyjnych. W protokole egzaminacyjnym podaje się imiona i nazwiska członków składu egzaminacyjnego, czas rozpoczęcia i zakończenia egzaminu oraz wykaz kandydatów na biegłych rewidentów, którzy przystąpili do egzaminu, wraz z wynikami egzaminu.

2. Wyniki egzaminu pisemnego są zamieszczane w dniu ogłoszenia wyników na stronie internetowej Krajowej Izby Biegłych Rewidentów. Kandydat na biegłego rewidenta posiada dostęp wyłącznie do własnych wyników egzaminów poprzez zalogowanie na indywidualne konto internetowe.

3. Termin ogłoszenia wyników wyznacza przewodniczący Komisji albo jego zastępca na dzień przypadający nie później niż w terminie 7 dni od dnia jego przeprowadzenia.

4. Wyniki egzaminów kandydata na biegłego rewidenta są, na podstawie protokołów egzaminacyjnych, zapisywane w ewidencji prowadzonej w systemie teleinformatycznym lub w formie papierowej.

5. Komisja w trakcie postępowania kwalifikacyjnego przechowuje protokoły egzaminacyjne.

§ 16. 1. Komisja może unieważnić egzamin, w szczególności w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości co do przebiegu egzaminu, i zarządzić jego powtórzenie.

2. W przypadku unieważnienia egzaminu opłata egzaminacyjna podlega zaliczeniu na poczet opłaty za kolejny egzamin.

Rozdział 4

Odwołania od wyników egzaminów

§ 17. 1. Od wyniku egzaminu kandydatowi na biegłego rewidenta przysługuje prawo wniesienia pisemnego odwołania do Komisji, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu.

2. Komisja rozpatruje odwołanie w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania i niezwłocznie zawiadamia pisemnie kandydata na biegłego rewidenta o rozstrzygnięciu.

Istniejące wersje czasowe § 18
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 6, poz. 36
2013.03.09
zmieniony przez
2014.03.27 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 391
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 18. 1. W przypadku niezaliczenia egzaminu, na pisemny wniosek kandydata na biegłego rewidenta zawierający imię i nazwisko oraz numer ewidencyjny, o którym mowa w § 6 ust. 3, osoba ze składu egzaminacyjnego udostępnia do wglądu pracę egzaminacyjną w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu.

2. Praca egzaminacyjna jest udostępniana wyłącznie w siedzibie Komisji w obecności członka Komisji oraz pracownika Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.

Rozdział 5

Praktyka

§ 19. W trakcie odbywania praktyki kandydat na biegłego rewidenta powinien nabyć umiejętności w zakresie:

  1) znajomości organizacji i techniki prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sposobów spełniania wymagań stawianych dokumentowaniu zapisów księgowych;

  2) ewidencji zdarzeń gospodarczych oraz sporządzania sprawozdań finansowych i deklaracji podatkowych, ubezpieczeniowych oraz innych sprawozdań i deklaracji;

  3) posługiwania się przepisami prawa niezbędnymi w realizacji zadań służb finansowo-księgowych.

§ 20. Praktyka odbywa się w:

  1) jednostkach zobowiązanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 i 613);

  2) podmiotach prowadzących usługowo księgi rachunkowe dla jednostek, o których mowa w pkt 1;

  3) podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, jeżeli prowadzą usługowo księgi rachunkowe dla jednostek, o których mowa w pkt 1.

§ 21. Praktyka odbywa się:

  1) na podstawie stosunku pracy w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż pół etatu;

  2) na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z podmiotem lub jednostką, o których mowa w § 20;

  3) na podstawie umowy spółki, w której kandydat na biegłego rewidenta jest wspólnikiem, partnerem lub komplementariuszem;

  4) w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej przez kandydata na biegłego rewidenta.

§ 22. 1. Kandydat na biegłego rewidenta ma obowiązek, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia praktyki, powiadomić w formie pisemnej Komisję o miejscu, formie odbywania praktyki i dacie jej rozpoczęcia oraz przekazać oświadczenie podmiotu lub jednostki, w której odbywa praktykę, że spełnia warunki, o których mowa w § 20.

2. Kandydat na biegłego rewidenta ma obowiązek na bieżąco powiadamiać Komisję o zmianie danych, o których mowa w ust. 1.

Istniejące wersje czasowe § 23
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 6, poz. 36
2013.03.09
zmieniony przez
2014.03.27 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 391
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 23. Komisja stwierdza odbycie praktyki, na wniosek kandydata na biegłego rewidenta zawierający imię i nazwisko oraz numer ewidencyjny, o którym mowa w § 6 ust. 3, na podstawie dokumentów potwierdzających odbycie praktyki, określonych zgodnie z art. 9 ust. 9 pkt 6 ustawy.

Rozdział 6

Aplikacja

§ 24. W trakcie odbywania aplikacji kandydat na biegłego rewidenta powinien nabyć umiejętności wymagane do wykonywania zawodu biegłego rewidenta, a w szczególności w zakresie:

  1) wyboru i stosowania właściwych metod i technik w procesie badania sprawozdań finansowych;

  2) opracowywania dokumentacji badania sprawozdań finansowych, w tym dokumentacji roboczej, raportu i opinii biegłego rewidenta oraz wystąpienia porewizyjnego;

  3) współpracy z przedstawicielami jednostek, których sprawozdania finansowe podlegają badaniu przez biegłego rewidenta.

§ 25. 1. Aplikację odbywa się w podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, które:

  1) prowadzą badania rocznych sprawozdań finansowych dla co najmniej 10 podmiotów lub

  2) zatrudniają lub współpracują z co najmniej 3 biegłymi rewidentami wykonującymi zawód biegłego rewidenta

- oraz zapewniają kandydatom na biegłego rewidenta udział w badaniu sprawozdań finansowych przez okres co najmniej 5 miesięcy w każdym roku aplikacji.

2. Kandydat na biegłego rewidenta powinien uzyskać pisemną zgodę podmiotu, o którym mowa w ust. 1, na odbywanie w nim aplikacji.

§ 26. Aplikacja odbywa się na podstawie stosunku pracy w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż pół etatu. W przypadkach uzasadnionych doświadczeniem zawodowym kandydata na biegłego rewidenta Komisja może wyrazić zgodę na odbywanie aplikacji na podstawie umowy cywilnoprawnej.

§ 27. Aplikacja odbywa się pod kierunkiem biegłego rewidenta wyznaczonego przez podmiot, o którym mowa w § 25 ust. 1. Pod kierunkiem jednego biegłego rewidenta nie może jednocześnie odbywać aplikacji więcej niż 5 kandydatów na biegłego rewidenta.

§ 28. Kandydat na biegłego rewidenta ma obowiązek, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia aplikacji, powiadomić w formie pisemnej Komisję o miejscu, formie odbywania aplikacji i dacie jej rozpoczęcia oraz przekazać oświadczenie podmiotu lub jednostki, w której odbywa aplikację, że spełnia warunki, o których mowa w § 25 ust. 1.

§ 29. 1. Kandydat na biegłego rewidenta może przystąpić do pierwszego roku aplikacji po uprzednim odbyciu praktyki, zaliczeniu egzaminów pisemnych z sesji II i zdaniu co najmniej dwóch egzaminów pisemnych z sesji III.

2. Kandydat na biegłego rewidenta może przystąpić do drugiego roku aplikacji po zaliczeniu egzaminów pisemnych.

§ 30. Kandydat na biegłego rewidenta sporządza sprawozdanie z przebiegu aplikacji.

Istniejące wersje czasowe § 31
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 6, poz. 36
2013.03.09
zmieniony przez
2014.03.27 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 391
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 31. 1. Komisja stwierdza odbycie aplikacji, na wniosek kandydata na biegłego rewidenta zawierający imię i nazwisko oraz numer ewidencyjny, o którym mowa w § 6 ust. 3, w terminie dwóch miesięcy od dnia otrzymania dokumentów potwierdzających odbycie aplikacji, określonych zgodnie z art. 9 ust. 9 pkt 6 ustawy.

2. Do wniosku kandydat na biegłego rewidenta załącza sprawozdanie z przebiegu aplikacji zaopiniowane przez biegłego rewidenta, o którym mowa w § 27, oraz oświadczenie o wyniku odbycia aplikacji wydane przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, w którym kandydat na biegłego rewidenta odbywał aplikację.

§ 32. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.*)

_____________________
*) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 15.01.2010 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60