Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Rachunkowość » Krajowe Standardy Rachunkowości i stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości »  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.11.2001 r. w ...

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.11.2001 r. w sprawie zakresu działania i sposobu organizacji Komitetu Standardów Rachunkowości

Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
 uwzględniający ww. zmiany
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2018 r. poz. 749
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wersje poprzedzające
 Dz. U. z 2019 r. poz. 2030
2020.07.07 - bieżąca
 zmieniony przez
zmiany w:

Uwaga od redakcji:
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

  1) zakres działania Komitetu Standardów Rachunkowości, zwanego dalej "Komitetem";

  2) liczbę członków Komitetu i podmioty uprawnione do zgłoszenia ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych kandydatów na członków Komitetu;

  3) sposób organizacji Komitetu.

§ 2. Do zakresu działania Komitetu należy:

  1) wydawanie krajowych standardów rachunkowości, zwanych dalej "standardami", oraz przegląd i aktualizacja istniejących standardów;

  2) wydawanie stanowisk w problematycznych kwestiach z zakresu rachunkowości;

  3) opiniowanie projektów aktów prawnych w zakresie rachunkowości;

  4) analiza i opiniowanie projektów Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz projektów ich zmian;

  5) współpraca z międzynarodowymi organizacjami do spraw standaryzacji rachunkowości;

  6) podejmowanie innych działań mających na celu harmonizację i standaryzację zasad rachunkowości.

Istniejące wersje czasowe § 3
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2006.11.23
2017.04.25
zmieniony przez
2017.11.21
zmieniony przez
2018.04.18 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 749
2018.09.27
zmieniony przez
2019.10.24 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 2030
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 3. 1. Komitet działa przy ministrze właściwym do spraw finansów publicznych, który zapewnia środki finansowe na pokrycie kosztów działania Komitetu.

2. Obsługę administracyjno-techniczną Komitetu zapewnia sekretarz Komitetu powoływany przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych spośród pracowników komórki organizacyjnej Ministerstwa Finansów odpowiedzialnej za rachunkowość i rewizję finansową.

3. W skład Komitetu wchodzi 18 członków powołanych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych:

  1) 7 przedstawicieli ministra właściwego do spraw finansów publicznych, w tym co najmniej 3 będących pracownikami Ministerstwa Finansów;

  2) przedstawiciel ministra właściwego do spraw gospodarki;

  3) przedstawiciel ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego;

  4) przedstawiciel Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego;

  5) przedstawiciel Prezesa Narodowego Banku Polskiego;

  6) 4 przedstawicieli Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, w tym co najmniej 2 z tytułem lub stopniem naukowym;

  7) 3 przedstawicieli Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, będących biegłymi rewidentami wykonującymi zawód.

4. Kandydaci na członków Komitetu są zgłaszani przez podmioty wskazane w ust. 3, nie później niż 60 dni przed upływem kadencji Komitetu.

5. (uchylony)

6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określa wysokość wynagrodzenia członków Komitetu oraz sekretarza Komitetu za udział w posiedzeniach, które nie może przekroczyć 1,5-krotności minimalnego wynagrodzenia pracowników za pracę, obowiązującego w dniu powołania Komitetu.

Istniejące wersje czasowe § 4
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2006.11.23
2017.11.21
zmieniony przez
2018.04.18 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 749
2018.09.27
zmieniony przez
2019.10.24 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 2030
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 4. 1. Kadencja Komitetu trwa 3 lata.

2. Przed upływem kadencji członkostwo w Komitecie wygasa z powodu:

  1) pisemnej rezygnacji członka;

  2) śmierci członka;

  3) rozwiązania stosunku pracy - w przypadku członków, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 1, powołanych w skład Komitetu jako pracownicy Ministerstwa Finansów;

  4) zaprzestania wykonywania zawodu biegłego rewidenta - w przypadku członków Komitetu, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 7.

2a. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może odwołać, przed upływem kadencji, członka Komitetu na wniosek właściwego podmiotu, który zgłosił jego kandydaturę.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 i 2a, minister właściwy do spraw finansów publicznych powołuje na nowego członka Komitetu kandydata zgłoszonego przez właściwy podmiot wskazany w § 3 ust. 3. Kandydat na nowego członka Komitetu jest zgłaszany w terminie 30 dni od dnia odwołania członka Komitetu albo wygaśnięcia członkostwa w Komitecie.

4. W przypadku wygaśnięcia członkostwa lub odwołania członka przed upływem kadencji Komitetu nowi członkowie są powoływani do końca kadencji Komitetu.

Istniejące wersje czasowe § 5
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2006.11.23
2018.04.18 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 749
2018.09.27
zmieniony przez
2019.10.24 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 2030
2020.07.07
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 5. 1. Przewodniczącego Komitetu, zwanego dalej "Przewodniczącym", i zastępcę Przewodniczącego wyznacza minister właściwy do spraw finansów publicznych spośród członków, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 1.

2. Posiedzenia Komitetu zwołuje i prowadzi Przewodniczący. Przewodniczący może zarządzić rozpatrywanie spraw należących do właściwości Komitetu:

  1)  w trybie korespondencyjnego uzgadniania stanowisk (tryb obiegowy);

  2)  na posiedzeniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, którego transmisja odbywa się z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa, w czasie rzeczywistym, przy zachowaniu wielostronnej komunikacji, w ramach której uczestnicy posiedzenia mogą wypowiadać się w toku posiedzenia.

2a. Zastępca Przewodniczącego wykonuje zadania, o których mowa w ust. 2, w czasie nieobecności Przewodniczącego.

3. Pierwsze posiedzenie Komitetu zwołuje Przewodniczący nie później niż w terminie 30 dni od dnia powołania składu Komitetu.

4. Posiedzenia Komitetu odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.

5. Członkowie Komitetu uczestniczą w jego posiedzeniach osobiście.

Istniejące wersje czasowe § 6
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2006.11.23
2018.04.18 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 749
2019.10.24 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 2030
2020.07.07
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 6. 1. Dla zapewnienia realizacji zadań w zakresie swojego działania Komitet może:

  1) powoływać zespoły z grona członków Komitetu dla rozpatrzenia poszczególnych spraw należących do właściwości Komitetu;

  2) wnioskować do ministra właściwego do spraw finansów publicznych o zlecenie osobom spoza grona członków Komitetu wykonania ekspertyz oraz przygotowanie opracowań w sprawach należących do właściwości Komitetu;

  3) przekazywać projekty standardów do szerokiej konsultacji, także poprzez publikację na łamach wydawnictw specjalistycznych z zakresu rachunkowości;

  4) występować do ministra właściwego do spraw finansów publicznych o delegowanie członka Komitetu do udziału w zagranicznych konferencjach i seminariach dotyczących standaryzacji rachunkowości, na zasadach określonych dla pracowników Ministerstwa Finansów.

2. W zakresie swego działania Komitet podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego, z zastrzeżeniem ust. 3.

2a. Uchwały są podejmowane na posiedzeniach albo w trybie obiegowym.

2b. Uchwały podpisuje Przewodniczący. W czasie nieobecności Przewodniczącego uchwały podpisuje zastępca Przewodniczącego.

3. Do ważności uchwał Komitetu wymagane jest zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich członków Komitetu oraz obecność na posiedzeniu co najmniej 10 członków Komitetu, a w przypadku uchwał podejmowanych w trybie obiegowym - zawiadomienie wszystkich członków Komitetu o treści projektu uchwały, terminie i sposobie oddania głosu oraz udział w głosowaniu co najmniej 10 członków Komitetu. Standard uważa się za przyjęty, jeżeli za jego przyjęciem głosowało co najmniej 10 członków Komitetu.

§ 7. Komitet na pierwszym posiedzeniu przyjmuje wewnętrzny regulamin działania, który podlega zatwierdzeniu przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60