Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18.06.2015 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług

 Dz. U. z 2015 r. poz. 914

Uwaga od redakcji:
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Rozporządzenie utraciło moc z dniem 1.08.2016 r.

Na podstawie art. 99 ust. 14 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wzory:

    1) deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7), o której mowa w art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej "ustawą", stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia, deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7K), o której mowa w art. 99 ust. 2 lub 3 ustawy, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia, i deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7D), o której mowa w art. 99 ust. 3 ustawy, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia, oraz objaśnienia do tych deklaracji, stanowiące załącznik nr 4 do rozporządzenia;

    2) deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-8), o której mowa w art. 99 ust. 8 ustawy, wraz z objaśnieniami, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia;

    3) deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-9M), o której mowa w art. 99 ust. 9 ustawy, wraz z objaśnieniami, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia.

§ 2. Wzory deklaracji dla podatku od towarów i usług, określone w:

    1) załączniku nr 1, 5 i 6 do rozporządzenia, stosuje się, począwszy od rozliczenia za lipiec 2015 r.;

    2) załączniku nr 2 i 3 do rozporządzenia, stosuje się, począwszy od rozliczenia za trzeci kwartał 2015 r.

§ 3. 1. Wzory deklaracji dla podatku od towarów i usług wraz z objaśnieniami, określone w załącznikach nr 1-6 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 394), mogą być stosowane nie dłużej niż do rozliczenia za ostatni okres rozliczeniowy 2015 r.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do podatników dokonujących dostawy towarów, świadczących usługi lub nabywających towary lub usługi, w przypadkach, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy.

§ 4. W przypadku wystąpienia w okresie rozliczeniowym dostawy, o której mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 605), nabywca niemający obowiązku składania deklaracji VAT-7, VAT-7K lub VAT-7D stosuje wzory deklaracji określone w załącznikach nr 5 lub 6 do rozporządzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1.

§ 5. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 394).

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2015 r.

 

Załącznik nr 1

VAT-7. Deklaracja dla podatku od towarów i usług

VAT-7 - Deklaracja dla podatku od towarów i usług

VAT-7 - Deklaracja dla podatku od towarów i usług

 

Załącznik nr 2

VAT-7K. Deklaracja dla podatku od towarów i usług

VAT-7K - Deklaracja dla podatku od towarów i usług

VAT-7K - Deklaracja dla podatku od towarów i usług

 

Załącznik nr 3

VAT-7D. Deklaracja dla podatku od towarów i usług

VAT-7D - Deklaracja dla podatku od towarów i usług

VAT-7D - Deklaracja dla podatku od towarów i usług

 

Załącznik nr 4

Objaśnienia do deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D)

Objaśnienia do deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D)

Objaśnienia do deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D)

Objaśnienia do deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D)

Objaśnienia do deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D)

Objaśnienia do deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D)

 

Załącznik nr 5

VAT-8. Deklaracja dla podatku od towarów i usług

VAT-8 - Deklaracja dla podatku od towarów i usług

 

Załącznik nr 6

VAT-9M. Deklaracja dla podatku od towarów i usług

VAT-9M - Deklaracja dla podatku od towarów i usług

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60