Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24.02.2009 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego1)

 Dz. U. z 2009 r. nr 32, poz. 228
 zmiana wynikająca z
zmiany w:
Wyświetl wcześniejsze wersje

Uwaga od redakcji:
Rozporządzenie utraciło moc z dniem 1.01.2011 r.

Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Na podstawie art. 31 ust. 6, art. 38 ust. 2 pkt 1 i 2, art. 39 ust. 1 pkt 2 i art. 113 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. nr 3, poz. 11) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa:

  1) dodatkowe warunki i tryb stosowania zwolnień od akcyzy, o których mowa w art. 30 i 32 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, zwanej dalej "ustawą", w szczególności w zakresie ewidencjonowania i dokumentowania uprawnienia do stosowania zwolnień;

  2) sytuacje, w których dla zastosowania zwolnienia od akcyzy nie muszą być spełnione niektóre albo wszystkie warunki, o których mowa w art. 32 ust. 5-13 ustawy;

  3) zwolnienia wyrobów akcyzowych wynikające z przepisów prawa Wspólnoty Europejskiej;

  4) szczegółowy zakres oraz warunki i tryb stosowania zwolnień od akcyzy, o których mowa w art. 31 ust. 1 i 2 ustawy, oraz naczelników urzędów celnych właściwych w sprawach zwrotu zapłaconej kwoty akcyzy.

Istniejące wersje czasowe § 2
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2009 r. nr 32, poz. 228
2010.05.11
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

  1) siły zbrojne - siły zbrojne, zgodnie z art. I ust. 1 lit. a Umowy między Państwami - Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego dotyczącej statusu ich sił zbrojnych, sporządzonej w Londynie dnia 19 czerwca 1951 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 21, poz. 257 oraz z 2008 r. nr 170, poz. 1052);

  2) personel cywilny - personel cywilny, zgodnie z art. I ust. 1 lit. b Umowy między Państwami - Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego dotyczącej statusu ich sił zbrojnych, sporządzonej w Londynie dnia 19 czerwca 1951 r.;

  2a) siły zbrojne Stanów Zjednoczonych Ameryki - siły zbrojne, o których mowa w art. 2 lit. a Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej w Warszawie dnia 11 grudnia 2009 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 66, poz. 422);

  2b) personel cywilny sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki - personel cywilny, o którym mowa w art. 2 lit. c Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej w Warszawie dnia 11 grudnia 2009 r.;

  2c) członkowie rodzin sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki - osoby, o których mowa w art. 2 lit. d Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej w Warszawie dnia 11 grudnia 2009 r.;

  2d) upoważnione podmioty - osoby, o których mowa w art. 2 lit. e-g Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej w Warszawie dnia 11 grudnia 2009 r.;

  2e) uzgodnione obiekty i tereny - miejsca, o których mowa w art. 2 lit. i Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej w Warszawie dnia 11 grudnia 2009 r.;

  2f) wojskowa usługowa działalność wspierająca - działalność, o której mowa w art. 23 ust. 1 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej w Warszawie dnia 11 grudnia 2009 r.;

  3) państwo wysyłające - państwo wysyłające, zgodnie z art. I ust. 1 lit. d Umowy między Państwami - Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego dotyczącej statusu ich sił zbrojnych, sporządzonej w Londynie dnia 19 czerwca 1951 r.;

  4) dowództwo sojusznicze - dowództwo sojusznicze, zgodnie z art. 1 lit. c Protokołu dotyczącego statusu międzynarodowych dowództw wojskowych, ustanowionych na podstawie Traktatu Północnoatlantyckiego, sporządzonego w Paryżu dnia 28 sierpnia 1952 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 64, poz. 746);

  5) organ wojskowy - Ministra Obrony Narodowej lub upoważnionego przez niego Prezesa Agencji Mienia Wojskowego, właściwego dowódcę rodzaju sił zbrojnych lub upoważnionego przez niego dowódcę wojskowej jednostki budżetowej;

  6) Kwatera - Kwaterę Główną, o której mowa w art. 2 lit. b Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Królestwa Danii i Rządem Republiki Federalnej Niemiec dotyczącej Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego, sporządzonej w Szczecinie dnia 5 września 1998 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 21, poz. 259);

  7) personel zagraniczny Kwatery - osoby oddelegowane do Kwatery lub w niej zatrudnione przez każdą ze stron Konwencji, niemające stałego miejsca zamieszkania w Polsce;

  8) członkowie rodzin personelu zagranicznego Kwatery - współmałżonków oraz dzieci będące na utrzymaniu osób, o których mowa w pkt 7;

  9) instytucje Wspólnot Europejskich - instytucje Wspólnot Europejskich, do których ma zastosowanie Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich (Dz. U. z 2004 r. nr 90, poz. 864), mające siedzibę lub przedstawicielstwo na terytorium kraju;

  10) Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy - Centrum Szkolenia Sił Połączonych, uważane za dowództwo sojusznicze, o którym mowa w art. II ust. 2.4 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Dowództwem Naczelnego Sojuszniczego Dowódcy Transformacji (HQ SACT) dotyczącej ustanowienia i wsparcia Centrum Szkolenia Sił Połączonych (JFTC) NATO na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej dnia 13 kwietnia 2005 r. w Brukseli (Dz. U. nr 227, poz. 1945);

  11) osoby upoważnione - osoby należące do personelu, o którym mowa w art. II ust. 2.6 i 2.7 Umowy, o której mowa w pkt 10, z wyłączeniem osób mających stałe miejsce zamieszkania w Polsce.

Rozdział 2

Dodatkowe warunki i tryb stosowania niektórych zwolnień od akcyzy oraz sytuacje, w których dla zastosowania niektórych zwolnień od akcyzy nie muszą być spełnione warunki ustawowe

§ 3. 1. Zwolnienie, o którym mowa w art. 30 ust. 6 i 7 ustawy, ma zastosowanie pod warunkiem, że podmiot zużywający zwolnioną energię elektryczną:

  1) prowadzi ewidencję pozwalającą na określenie ilości i sposobu wykorzystania tej energii;

  2) przekazuje do właściwego naczelnika urzędu celnego, do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zużycie zwolnionej energii, oświadczenie o ilościach i sposobie wykorzystania zwolnionej energii elektrycznej.

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, powinno zawierać co najmniej:

  1) nazwę i adres siedziby podmiotu zużywającego energię elektryczną oraz jego NIP;

  2) ilość zużytej zwolnionej energii elektrycznej;

  3) cel, na który została zużyta zwolniona energia elektryczna;

  4) datę i miejsce sporządzenia oświadczenia oraz podpis osoby składającej oświadczenie.

§ 4. 1. Dla celów stosowania zwolnienia określonego w art. 30 ust. 9 pkt 2 ustawy przyjmuje się, że alkohol etylowy zawarty w wyrobach nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi nabywany wewnątrzwspólnotowo został skażony środkami skażającymi dopuszczonymi przez państwa członkowskie Wspólnoty Europejskiej pochodzenia wyrobu, o ile wyroby te były przedmiotem legalnego obrotu w jednym z państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej przed ich przywozem na terytorium kraju.

2. Dokumentami potwierdzającymi dokonanie legalnego obrotu handlowego w państwach członkowskich Wspólnoty Europejskiej wyrobami, o których mowa w ust. 1, są w szczególności faktury w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535, z późn. zm.) lub dokumenty przewozowe stosowane w transakcjach pomiędzy przedsiębiorcami dokonującymi obrotu tymi wyrobami.

§ 5. 1. Zwolnienie, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, w przypadku olejów opałowych i olejów napędowych, podlegających znakowaniu i barwieniu na podstawie art. 90 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, ma zastosowanie pod warunkiem ich prawidłowego oznaczenia i zabarwienia, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy.

2. Zwolnienie, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, w przypadku dostarczania wyrobów, o których mowa w ust. 1, ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu zużywającego lub od podmiotu pośredniczącego do podmiotu zużywającego, do zbiorników innych niż na stałe zamocowane w jednostce pływającej, ma zastosowanie, pod warunkiem że:

  1) podmiot zużywający wykorzystuje zwolnione wyroby do napędu jednostki pływającej o długości całkowitej do 15 m i w celu zapewnienia ciągłego prowadzenia działalności gospodarczej przez ten podmiot, który posiada taką jednostkę pływającą, zachodzi potrzeba korzystania przez niego z tych wyrobów zawartych w zbiornikach innych niż na stałe zamocowane w jednostce pływającej;

  2) wydanie zwolnionych wyrobów przez podmiot prowadzący skład podatkowy lub podmiot pośredniczący nastąpi po przedstawieniu przez podmiot zużywający upoważnienia właściwego naczelnika urzędu celnego do tankowania tych wyrobów do zbiorników innych niż na stałe zamocowane w jednostce pływającej.

3. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, jest wydawane przez właściwego naczelnika urzędu celnego po przedstawieniu przez podmiot zużywający dokumentów, z których wynika, że podmiot ten spełnia warunki, o których mowa w ust. 2 pkt 1.

§ 6. Dla zastosowania zwolnień od akcyzy ze względu na przeznaczenie, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy, nie muszą być spełnione warunki określone w:

  1) art. 32 ust. 5 pkt 3 ustawy - w przypadku zwolnień, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, w sytuacji podmiotu zużywającego, który nie ma miejsca zamieszkania, siedziby i miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju, posiadającego statek powietrzny lub jednostkę pływającą, który nabywa wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy ze względu na przeznaczenie - jeżeli rozpoczęcie użycia tych wyrobów do eksploatacji tego statku powietrznego lub tej jednostki pływającej następuje na terytorium kraju;

  2) art. 32 ust. 5-13 ustawy - w przypadku zwolnienia, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 3 ustawy, w sytuacji używanych do celów opałowych pozostałych węglowodorów gazowych w stanie skroplonym, o kodach CN od 2711 12 11 do 2711 19 00, rozlewanych do butli gazowych w składzie podatkowym.

Rozdział 3

Zwolnienia od akcyzy wynikające z przepisów prawa Wspólnoty Europejskiej

§ 7. Zwalnia się od akcyzy naftę oznaczoną kodem CN 2710 19 25 przeznaczoną do celów oświetleniowych, kosmetycznych lub jako zmywacz antykorozyjny, w przypadkach, o których mowa w art. 32 ust. 3 ustawy, jeżeli spełnione są warunki, o których mowa w art. 32 ust. 5-13 ustawy.

§ 8. Zwalnia się od akcyzy rozlewane do butli gazowych w składzie podatkowym i przeznaczone do użycia w urządzeniach, maszynach oraz pojazdach niebędących pojazdami samochodowymi w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. nr 108, poz. 908, z późn. zm.) pozostałe węglowodory gazowe w stanie skroplonym o kodach CN od 2711 12 11 do 2711 19 00.

§ 9. Zwalnia się od akcyzy zużycie energii elektrycznej wyprodukowanej z generatora o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW, niedostarczanej do instalacji połączonych i współpracujących ze sobą, służących do przesyłania energii elektrycznej, pod warunkiem że od wyrobów energetycznych wykorzystywanych do produkcji tej energii elektrycznej została zapłacona akcyza w należnej wysokości.

§ 10. Zwalnia się od akcyzy:

  1) olej opałowy, inny niż określony w art. 90 ust. 1 pkt 1 ustawy, wykorzystywany:

   a) do produkcji ciepła i mocy w skojarzeniu, w przypadkach, o których mowa w art. 32 ust. 3 ustawy,

   b) w pracach rolnych, ogrodniczych, szklarniowych oraz leśnych, w przypadkach, o których mowa w art. 32 ust. 3 ustawy,

  2) oleje smarowe oznaczone kodem CN 2710 19 71-83 i 2710 19 87-99, przeznaczone do wykorzystania do celów innych niż napędowe lub opałowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych albo jako oleje smarowe do silników albo do produkcji paliw silnikowych, olejów opałowych, dodatków lub domieszek do paliw silnikowych lub olejów smarowych do silników, w przypadkach, o których mowa w art. 32 ust. 3 ustawy,

  3) oleje napędowe oznaczone kodem CN 2710 19 41 wykorzystywane na cele olejów elektroizolacyjnych - transformatorowych oraz olejów procesowych - technologicznych, w przypadkach, o których mowa w art. 32 ust. 3 pkt 1-3 i 8 ustawy

- jeżeli spełnione są warunki, o których mowa w art. 32 ust. 5-13 ustawy.

Istniejące wersje czasowe § 11
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2009 r. nr 32, poz. 228
2009.10.15
zmiana wynikająca z
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 11. 1. Zwalnia się od akcyzy:

  1) biokomponenty przeznaczone do paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych, w rozumieniu odrębnych przepisów, spełniające wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach;

  2) (utracił moc)*

  3) (utracił moc)*

  ___________________
  * Uwaga od redakcji:
  Patrz § 38 niniejszego rozporządzenia.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, ma zastosowanie w przypadku:

  1) dostarczenia biokomponentów ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu produkującego paliwa ciekłe lub biopaliwa ciekłe poza składem podatkowym z zastosowaniem przedpłaty akcyzy;

  2) nabycia wewnątrzwspólnotowego biokomponentów przez zarejestrowanego handlowca w celu ich zużycia do produkcji paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych poza składem podatkowym z zastosowaniem przedpłaty akcyzy;

  3) nabycia wewnątrzwspólnotowego biokomponentów przez zarejestrowanego handlowca w celu ich dostarczenia do podmiotu produkującego paliwa ciekłe lub biopaliwa ciekłe w składzie podatkowym albo poza składem podatkowym z zastosowaniem przedpłaty akcyzy.

3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, ma zastosowanie w przypadku zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy w stosunku do biokomponentów przeznaczonych do paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych. Podmiotem uprawnionym do zwolnienia jest podmiot zobowiązany do zapłaty akcyzy w związku z zakończeniem procedury zawieszenia poboru akcyzy.

4. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, ma zastosowanie, jeżeli spełnione są warunki określone w art. 32 ust. 5-11 ustawy.

5. (utracił moc)*

6. (utracił moc)*

___________________
* Uwaga od redakcji:
Patrz § 38 niniejszego rozporządzenia.

§ 12. Zwalnia się od akcyzy piwo, wino i napoje fermentowane wytworzone domowym sposobem przez osoby fizyczne na własny użytek i nieprzeznaczone do sprzedaży.

§ 13. 1. Zwalnia się od akcyzy napoje alkoholowe używane:

  1) jako próbki do analiz, niezbędnych prób produkcyjnych lub celów naukowych;

  2) do badań naukowych;

  3) do procesów produkcyjnych, pod warunkiem że produkt końcowy nie zawiera alkoholu.

2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1, stosuje się w przypadkach, o których mowa w art. 32 ust. 3 pkt 1 i 8 ustawy, jeżeli spełnione są warunki, o których mowa w art. 32 ust. 5-11 ustawy.

§ 14. 1. Zwalnia się od akcyzy alkohol etylowy używany do celów medycznych w szpitalach, aptekach i zakładach opieki zdrowotnej, pod warunkiem że będzie stosowany wyłącznie:

  1) przy czynnościach leczniczych lub do zabiegów dezynfekcyjnych powierzchni i przedmiotów mających bezpośredni kontakt z pacjentem;

  2) do wytwarzania leków recepturowych w aptekach.

2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1, stosuje się w przypadkach, o których mowa w art. 32 ust. 3 pkt 1 i 8 ustawy, jeżeli spełnione są warunki, o których mowa w art. 32 ust. 5-11 ustawy.

§ 15. Zwalnia się od akcyzy:

  1) napoje alkoholowe pochodzące z przepadku, z chwilą ich sprzedaży przez uprawniony organ prowadzącemu skład podatkowy, z przeznaczeniem do przerobu w składzie podatkowym na alkohol etylowy bezpirydynowy, rektyfikowany i odwodniony,

  2) alkohol etylowy pochodzący z przepadku, z chwilą jego sprzedaży przez uprawnione organy szpitalom, aptekom i zakładom opieki zdrowotnej z przeznaczeniem dla celów, o których mowa w § 14 ust. 1,

  3) wyroby tytoniowe oznaczone odpowiednio kodami CN 2402 i 2403 10, pochodzące z przepadku, z chwilą ich sprzedaży przez uprawniony organ prowadzącemu skład podatkowy, z przeznaczeniem do dalszego przerobu tych wyrobów w składzie podatkowym,

  4) wyroby energetyczne pochodzące z przepadku, z chwilą ich sprzedaży przez uprawniony organ prowadzącemu skład podatkowy, z przeznaczeniem do przerobu tych wyrobów w składzie podatkowym

- pod warunkiem złożenia przez nabywcę tych wyrobów oświadczenia, że zostaną przeznaczone do celów, o których mowa w pkt 1-4.

§ 16. Zwalnia się od akcyzy alkohol etylowy pozostający jako odpad w procesie produkcyjnym, w którym produkt końcowy nie zawiera alkoholu etylowego, pod warunkiem że alkohol etylowy zostanie przemieszczony do składu podatkowego z przeznaczeniem do dalszego przerobu w tym składzie, jeżeli spełnione są warunki, o których mowa w art. 32 ust. 5 i 7-11 ustawy.

§ 17. 1. Zwalnia się od akcyzy podatników produkujących piwo, którzy w roku kalendarzowym poprzedzającym rok podatkowy sprzedali:

  1) do 20.000 hl piwa - w wysokości 30,00 zł/hl,

  2) do 70.000 hl piwa - w wysokości 15,00 zł/hl,

  3) do 150.000 hl piwa - w wysokości 12,00 zł/hl,

  4) do 200.000 hl piwa - w wysokości 9,00 zł/hl

- nie więcej jednak niż 50% kwoty akcyzy obliczonej z zastosowaniem stawki podatku akcyzowego określonej w art. 94 ust. 4 ustawy.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, jest realizowane przez obniżenie należnej kwoty akcyzy o kwotę przysługującego zwolnienia.

3. Przepis ust. 1 stosuje się do podatników:

  1) prawnie i ekonomicznie niezależnych od innych przedsiębiorców wytwarzających piwo;

  2) posiadających miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w odrębnym miejscu niż inni przedsiębiorcy zajmujący się produkcją piwa;

  3) niewytwarzających piwa na podstawie licencji uzyskanych od innych przedsiębiorców.

4. Podatnicy rozpoczynający działalność mogą skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, pod warunkiem że:

  1) w dniu złożenia pierwszej deklaracji podatkowej złożą właściwemu naczelnikowi urzędu celnego oświadczenie o zadeklarowanej w tym roku podatkowym sprzedaży piwa w podziale na kolejne miesiące, która w skali roku podatkowego nie przekroczy jednego z limitów ilościowych określonych w ust. 1;

  2) spełniają warunki określone w ust. 3.

5. W przypadku gdy w roku podatkowym będącym równocześnie rokiem rozpoczęcia działalności podatnik przekroczy zadeklarowane w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, limity ilościowe sprzedaży piwa, do całości sprzedaży piwa w danym roku stosuje się stawkę akcyzy dla piwa określoną w ustawie, bez możliwości obniżenia należnej kwoty akcyzy o kwotę przysługującego zwolnienia.

6. Zwolnienie realizowane przez zwrot zapłaconej kwoty akcyzy przysługuje podmiotom dokonującym nabycia wewnątrzwspólnotowego piwa lub importu piwa, którzy przedstawią zaświadczenie władz skarbowych właściwych dla zagranicznego producenta piwa, że piwo pochodzi od producenta spełniającego warunki określone w ust. 1 i 3.

7. Podmiotom, o których mowa w ust. 6, przysługuje zwolnienie od akcyzy w wysokości stanowiącej iloczyn ilości nabytego lub importowanego piwa oraz:

  1) kwoty 30,00 zł/hl - w przypadku gdy nabywane lub importowane piwo zostało wyprodukowane przez producenta zagranicznego, którego roczna sprzedaż piwa nie przekraczała w roku poprzednim 20.000 hl,

  2) kwoty 15,00 zł/hl - w przypadku gdy nabywane lub importowane piwo zostało wyprodukowane przez producenta zagranicznego, którego roczna sprzedaż piwa nie przekraczała w roku poprzednim 70.000 hl,

  3) kwoty 12,00 zł/hl - w przypadku gdy nabywane lub importowane piwo zostało wyprodukowane przez producenta zagranicznego, którego roczna sprzedaż piwa nie przekraczała w roku poprzednim 150.000 hl,

  4) kwoty 9,00 zł/hl - w przypadku gdy nabywane lub importowane piwo zostało wyprodukowane przez producenta zagranicznego, którego roczna sprzedaż piwa nie przekraczała w roku poprzednim 200.000 hl

- nie więcej jednak niż 50% kwoty akcyzy obliczonej z zastosowaniem stawki podatku akcyzowego określonej w art. 94 ust. 4 ustawy.

8. Zwrot zapłaconej kwoty akcyzy, w przypadku, o którym mowa w ust. 6, następuje na pisemny wniosek podatnika, złożony do właściwego naczelnika urzędu celnego w terminie 30 dni od dnia dokonania nabycia wewnątrzwspólnotowego lub importu piwa.

9. Do wniosku, o którym mowa w ust. 8, dołącza się:

  1) dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju;

  2) dokument zgłoszenia celnego - w przypadku importu;

  3) administracyjny dokument towarzyszący lub uproszczony dokument towarzyszący - w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego.

10. Zwrotu zapłaconej kwoty akcyzy dokonuje, w drodze decyzji, właściwy naczelnik urzędu celnego, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 8, wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 9.

§ 18. Zwalnia się od akcyzy wyroby tytoniowe, z chwilą ich przeznaczenia do badań naukowych oraz badań związanych z jakością produktu, w przypadkach, o których mowa w art. 32 ust. 3 pkt 1 i 8 ustawy, jeżeli spełnione są warunki, o których mowa w art. 32 ust. 5 pkt 3 i ust. 7-9 ustawy.

§ 19. 1. Zwalnia się od akcyzy napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe z chwilą ich sprzedaży podróżnym podróżującym poza terytorium Wspólnoty Europejskiej w sklepach usytuowanych na terenie wolnych obszarów celnych lub składów wolnocłowych w portach lotniczych lub portach morskich zlokalizowanych na przejściach granicznych.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, realizowane jest przez zwrot zapłaconej kwoty akcyzy oraz ma zastosowanie, pod warunkiem że:

  1) wyroby, o których mowa w ust. 1, zostaną sprzedane podróżnym, w odniesieniu do których dokonano sprawdzenia, że ich portem przeznaczenia jest port poza terytorium Wspólnoty Europejskiej;

  2) sprzedawca prowadzi dokumentację handlową pozwalającą na określenie wyrobów akcyzowych sprzedawanych podróżnym podróżującym poza terytorium Wspólnoty Europejskiej;

  3) sprzedawca wyodrębni na terenie sklepu wyroby akcyzowe przeznaczone do sprzedaży podróżnym udającym się poza terytorium Wspólnoty Europejskiej od innych wyrobów akcyzowych.

3. Dokumentacja handlowa, o której mowa w ust. 2 pkt 2, powinna zawierać co najmniej:

  1) numer biletu lub numer karty pokładowej nabywcy, a w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych członkom załóg - numer dokumentu identyfikującego nabywcę jako członka załogi;

  2) numer lotu lub rejsu nabywcy;

  3) informację o porcie przeznaczenia nabywcy;

  4) nazwę, ilość i cenę wyrobu akcyzowego.

4. Zwrot zapłaconej kwoty akcyzy, w przypadku, o którym mowa w ust. 2, następuje na pisemny wniosek sprzedawcy, złożony do właściwego naczelnika urzędu celnego. Wniosek składany jest za okresy miesięczne do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym sprzedano wyroby, o których mowa w ust. 1.

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 4, dołącza się dokumenty potwierdzające zapłatę akcyzy na terytorium kraju od sprzedanych napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych podróżnym, o których mowa w ust. 1.

6. Zwrotu zapłaconej kwoty akcyzy dokonuje, w drodze decyzji, właściwy naczelnik urzędu celnego, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 4, wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 5.

§ 20. 1. Zwalnia się od akcyzy z chwilą sprzedaży alkohol etylowy i produkty pośrednie w opakowaniach o pojemności nie większej niż 50 ml, wina i napoje fermentowane w opakowaniach nie większych niż 1 l, piwo w opakowaniach nie większych niż 0,5 l i papierosy w opakowaniach zawierających nie więcej niż 30 sztuk, tytoń do palenia w opakowaniach nie większych niż 40 g, dostarczane ze składu podatkowego na terytorium kraju lub, w przypadku importowanych wyrobów, dostarczane z wolnego obszaru celnego i składu wolnocłowego na pokłady samolotów, statków oraz promów morskich, pod warunkiem że są rozdawane lub sprzedawane do bezpośredniej konsumpcji przez podróżnych lub załogę podczas trwania podróży w rejsach międzynarodowych.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się również w przypadku:

  1) alkoholu etylowego i produktów pośrednich w opakowaniach o pojemności większej niż 50 ml,

  2) win i napojów fermentowanych w opakowaniach o pojemności większej niż 1 l,

  3) piwa w opakowaniach o pojemności większej niż 0,5 l

- pod warunkiem że te wyroby, przed rozdaniem lub sprzedażą do bezpośredniej konsumpcji przez podróżnych lub załogę podczas trwania podróży w rejsach międzynarodowych, są rozlewane do naczyń stosowanych zwyczajowo w gastronomii do spożywania takich wyrobów.

3. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 i 2, mają zastosowanie, pod warunkiem że:

  1) nabywca wyrobów pochodzących z importu, przy ich wyprowadzaniu z wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego, złoży naczelnikowi urzędu celnego oświadczenie, że nabywane wyroby akcyzowe będą przeznaczone wyłącznie do bezpośredniej konsumpcji przez podróżnych lub załogę podczas trwania podróży;

  2) sprzedaż lub rozdanie wyrobów akcyzowych podróżnym lub załodze nastąpi podczas trwania podróży, opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych, o których mowa w ust. 1, sprzedawanych lub rozdawanych podróżnym lub załodze zostaną otwarte przed rozdaniem lub sprzedażą, a alkohol etylowy lub produkty pośrednie w opakowaniach o pojemności większej niż 50 ml, wino i napoje fermentowane w opakowaniach o pojemności większej niż 1 l i piwo w opakowaniach o pojemności większej niż 0,5 l, zostaną rozlane i podane w stosowanych zwyczajowo w gastronomii naczyniach;

  3) w przypadku podróży statkiem lub promem morskim podróż ta odbywa się z bezpośrednim wpłynięciem do zagranicznego portu, który oddalony jest od polskich wód terytorialnych co najmniej o 40 mil morskich.

4. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 i 2, mają również zastosowanie do importowanych wyrobów dopuszczonych do obrotu lub objętych procedurą powrotnego wywozu z przeznaczeniem do bezpośredniej konsumpcji przez podróżnych lub załogę podczas trwania podróży w rejsach międzynarodowych, o ile wyroby te były objęte uprzednio procedurą składu celnego na rzecz podmiotu nabywającego te wyroby z przeznaczeniem do bezpośredniej konsumpcji przez podróżnych lub załogę podczas trwania podróży w rejsach międzynarodowych i są dostarczane bezpośrednio ze składu celnego na pokłady samolotów, statków lub promów morskich.

§ 21. 1. Zwalnia się od akcyzy wyroby akcyzowe nieprzydatne do spożycia, dalszego przerobu lub zużycia, w przypadku ich zniszczenia.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, ma zastosowanie, pod warunkiem że wyroby akcyzowe zostały zniszczone, na warunkach i w trybie określonych w odrębnych przepisach.

Rozdział 4

Szczegółowy zakres oraz warunki i tryb stosowania zwolnień od akcyzy, o których mowa w art. 31 ust. 1 i 2 ustawy

§ 22. 1. Zwolnienie od akcyzy realizowane przez zwrot zapłaconej kwoty akcyzy z tytułu nabycia na terytorium kraju wyrobów akcyzowych, z zastrzeżeniem ust. 2, przysługuje:

  1) obcym przedstawicielstwom dyplomatycznym, urzędom konsularnym, organizacjom międzynarodowym, członkom ich personelu oraz innym osobom zrównanym z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych - w ilości (wartości) wynikającej z porozumień międzynarodowych lub zasady wzajemności;

  2) instytucjom Wspólnot Europejskich - dla ich celów służbowych, gdy wartość wyrobów akcyzowych wskazanych na fakturze wynosi co najmniej 500 zł łącznie z podatkiem od towarów i usług.

2. W przypadku nabycia na terytorium kraju samochodu osobowego przez podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, zwrot zapłaconej kwoty akcyzy przysługuje, pod warunkiem że samochód ten nie zostanie sprzedany, wynajęty lub oddany do korzystania na podstawie umowy o podobnym charakterze podmiotom innym niż wymienione w niniejszym przepisie, przez okres 3 lat, licząc od daty nabycia w kraju.

3. Minister właściwy do spraw zagranicznych informuje Naczelnika Urzędu Celnego I w Warszawie oraz podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, o ilości (wartości) wyrobów akcyzowych, których nabycie uprawnia do zwolnienia od akcyzy.

§ 23. 1. Podstawą do obliczenia zapłaconej kwoty akcyzy podlegającej zwrotowi na rzecz podmiotów, o których mowa w § 22, jest faktura wystawiona w trzech egzemplarzach przy zakupie wyrobów akcyzowych, której oryginał wraz z kopią otrzymują te podmioty.

2. Kwotę akcyzy, o której mowa w ust. 1, oblicza się na podstawie stawki akcyzy obowiązującej w dniu dokonania zakupu.

§ 24. 1. Zwrotu zapłaconej kwoty akcyzy od wyrobów akcyzowych nabytych przez podmioty, o których mowa w § 22, dokonuje Naczelnik Urzędu Celnego I w Warszawie w oparciu o złożony przez te podmioty wniosek w sprawie zwrotu zapłaconej kwoty akcyzy.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, określa:

  1) zapłaconą kwotę akcyzy, o zwrot której ubiegają się podmioty, o których mowa w § 22, z wyszczególnieniem:

   a) kwoty akcyzy związanej z nabyciem wyrobów akcyzowych na cele służbowe lub prywatne - w przypadku podmiotów, o których mowa w § 22 ust. 1 pkt 1, lub

   b) kwoty akcyzy związanej z nabyciem wyrobów akcyzowych na cele służbowe - w przypadku podmiotów, o których mowa w § 22 ust. 1 pkt 2;

  2) numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot zapłaconej kwoty akcyzy.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:

  1) wykaz wyrobów akcyzowych nabytych odpowiednio na cele służbowe lub prywatne przez podmioty, o których mowa w § 22;

  2) listę członków personelu podmiotów, o których mowa w § 22 ust. 1 pkt 1, które nabyły wyroby akcyzowe na cele prywatne, wraz z podaniem zapłaconych kwot akcyzy przypadających do zwrotu z tytułu dokonanego nabycia;

  3) oryginały faktur, a w przypadku gdy wniosek składają instytucje Wspólnot Europejskich lub gdy oryginały faktur zostały dołączone do wniosku w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług - uwierzytelnione kopie tych faktur.

4. Minister właściwy do spraw zagranicznych potwierdza wykaz, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, oraz listę, o której mowa w ust. 3 pkt 2.

5. Wnioski w sprawie zwrotu zapłaconej kwoty akcyzy są składane za okresy kwartalne i powinny obejmować kwoty akcyzy wynikające z faktur otrzymanych w danym kwartale, z wyjątkiem wniosków instytucji Wspólnot Europejskich składanych za okresy roczne uwzględniających zapłacone kwoty akcyzy z faktur otrzymanych w danym roku.

6. W razie powstania uzasadnionych wątpliwości dotyczących prawidłowości wniosku, o którym mowa w ust. 1, Naczelnik Urzędu Celnego I w Warszawie zwraca się do podmiotu składającego wniosek o złożenie niezbędnych wyjaśnień; w przypadku podmiotów, o których mowa w § 22 ust. 1 pkt 1, Naczelnik Urzędu Celnego I w Warszawie informuje jednocześnie o tym ministra właściwego do spraw zagranicznych.

§ 25. 1. Zwrotu zapłaconej kwoty akcyzy dokonuje Naczelnik Urzędu Celnego I w Warszawie na rachunek bankowy wskazany we wniosku, o którym mowa w § 24 ust. 1, w terminie 30 dni od dnia jego złożenia, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. W przypadku podmiotów, o których mowa w § 22 ust. 1 pkt 2, zwrot zapłaconej kwoty akcyzy jest dokonywany w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

3. W przypadku określonym w § 24 ust. 6 zwrot zapłaconej kwoty akcyzy następuje w terminie 30 dni od dnia otrzymania wyjaśnień od podmiotu składającego wniosek, według kwot faktycznie uznanych.

§ 26. 1. Po rozpatrzeniu wniosku, o którym mowa w § 24 ust. 1, każda faktura, z której wynika zwrot zapłaconej kwoty akcyzy, podlega ostemplowaniu okrągłą pieczęcią Urzędu Celnego I w Warszawie oraz przedziurkowaniu, w celu uniknięcia ponownego użycia.

2. Po dokonaniu zwrotu zapłaconej kwoty akcyzy Naczelnik Urzędu Celnego I w Warszawie zwraca ostemplowane oraz przedziurkowane faktury wnioskodawcy.

§ 27. 1. W przypadku gdy wyrób akcyzowy zostaje zwrócony, a podmioty, o których mowa w § 22, żądają zwrotu zapłaconej ceny, sprzedawca zwraca należność pod warunkiem otrzymania od tych podmiotów oryginału faktury. O dokonanym zwrocie sprzedawca informuje Naczelnika Urzędu Celnego I w Warszawie, przekazując równocześnie otrzymany oryginał faktury.

2. W przypadku gdy zwrot należności, o której mowa w ust. 1, nastąpił po dokonaniu, zgodnie z § 24-26, zwrotu kwoty zapłaconej akcyzy wynikającej z faktury, kwotę akcyzy zwracanej za następny okres pomniejsza się o tę kwotę.

3. W przypadku gdy podmiot nie składa wniosku o zwrot zapłaconej kwoty akcyzy za następny okres, kwotę akcyzy wynikającą z faktury, o której mowa w ust. 2, zwraca się na właściwy rachunek bankowy Izby Celnej w Warszawie nie później niż w terminie:

  1) 6 miesięcy od dnia otrzymania zwrotu kwoty zapłaconej akcyzy - w przypadku podmiotów, o których mowa w § 22 ust. 1 pkt 1;

  2) jednego roku od dnia otrzymania zwrotu kwoty zapłaconej akcyzy - w przypadku podmiotów, o których mowa w § 22 ust. 1 pkt 2.

§ 28. 1. W przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych przez podmioty, o których mowa w § 22, z wyłączeniem paliw silnikowych do napędu pojazdów samochodowych, stosuje się przepisy rozporządzenia Komisji (WE) nr 31/96 z dnia 10 stycznia 1996 r. w sprawie świadectwa zwolnienia z podatku akcyzowego (Dz. Urz. WE L 8 z 11.01.1996; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, str. 297).

2. W przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych przez podmioty, o których mowa w § 22 ust. 1 pkt 1, administracyjny dokument towarzyszący oraz świadectwo zwolnienia z podatku akcyzowego podlegają weryfikacji przez ministra właściwego do spraw zagranicznych, który wypełnia pola 2 i 6 świadectwa zwolnienia.

§ 29. 1. Na zasadzie wzajemności zwalnia się od akcyzy import lub nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodów osobowych przez podmioty, o których mowa w § 22 ust. 1 pkt 1.

2. Zwolnienie od akcyzy przysługuje również podmiotom, o których mowa w § 22 ust. 1 pkt 2, z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych przeznaczonych do użytku służbowego tych podmiotów.

3. Zwolnienie samochodów, o których mowa w ust. 1 i 2, przysługuje, pod warunkiem że samochody te nie zostaną sprzedane, wynajęte lub oddane do korzystania na podstawie umowy o podobnym charakterze przez okres trzech lat, licząc od daty ich wewnątrzwspólnotowego nabycia lub dopuszczenia do obrotu - w przypadku importu.

4. Niezachowanie wymaganego okresu, o którym mowa w ust. 3, powoduje powstanie obowiązku podatkowego, z wyjątkiem sytuacji, gdy sprzedaż, najem lub oddanie do korzystania na podstawie innej umowy o podobnym charakterze nastąpi odpowiednio na rzecz podmiotów, o których mowa w § 22 ust. 1 pkt 1 albo pkt 2.

Istniejące wersje czasowe § 30
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2009 r. nr 32, poz. 228
2010.05.11
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 30. 1. Zwolnienie realizowane przez zwrot zapłaconej kwoty akcyzy przysługuje organowi wojskowemu z tytułu nabycia na terytorium kraju i udostępnienia odpłatnie siłom zbrojnym, o których mowa w art. 31 ust. 2 ustawy, podczas ich przebywania na terytorium kraju, następujących wyrobów akcyzowych:

  1) wyrobów energetycznych przeznaczonych na cele napędowe oraz smarów, zwanych dalej "paliwami", używanych wyłącznie w służbowych pojazdach, statkach powietrznych i okrętach tych sił lub służbowych pojazdach towarzyszącego im personelu cywilnego, oraz

  2) energii elektrycznej używanej wyłącznie w uzgodnionych obiektach i terenach.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, zwrot zapłaconej kwoty akcyzy przysługuje, gdy siły zbrojne w całości dokonały zapłaty należności za nabyte paliwa lub energię elektryczną.

3. Zwrot zapłaconej kwoty akcyzy następuje na wniosek organu wojskowego złożony w terminie do 90 dni od dnia zakończenia pobytu sił zbrojnych na terytorium kraju.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, składa się:

  1) Naczelnikowi Urzędu Celnego I w Warszawie - w przypadku zakupów dokonywanych przez Ministra Obrony Narodowej lub upoważnionego przez niego Prezesa Agencji Mienia Wojskowego, Dowódcę Wojsk Lądowych oraz Dowódcę Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej lub odpowiednio upoważnionych przez nich dowódców wojskowych jednostek budżetowych;

  2) Naczelnikowi Urzędu Celnego w Gdyni - w przypadku zakupów dokonywanych przez Dowódcę Marynarki Wojennej lub upoważnionego przez niego dowódcę wojskowej jednostki budżetowej.

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, zawiera:

  1) wskazanie okresu przebywania sił zbrojnych na terytorium kraju;

  2) określenie kwoty akcyzy, o zwrot której ubiega się organ wojskowy;

  3) numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot zapłaconej kwoty akcyzy.

6. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, dołącza się:

  1) w przypadku wyrobów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 - wykaz paliw udostępnionych odpłatnie siłom zbrojnym i ich personelowi cywilnemu zawierający:

   a) oznaczenie państwa wysyłającego,

   b) określenie rodzaju i ilości paliw,

   c) poświadczenie odbioru paliw,

   d) wyliczenie kwoty akcyzy na podstawie faktur nabycia;

  2) w przypadku wyrobów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 - wykaz zużytej energii elektrycznej zawierający:

   a) oznaczenie państwa wysyłającego,

   b) określenie ilości energii elektrycznej,

   c) wyliczenie kwoty akcyzy na podstawie faktur nabycia;

  3) listę personelu sił zbrojnych oraz personelu cywilnego;

  4) oryginały faktur, na podstawie których organ wojskowy nabył paliwa lub energię elektryczną;

  5) oryginały faktur, z których wynikają wnioskowane kwoty zwrotu zapłaconej kwoty akcyzy;

  6) kopie faktur, z których wynikają obciążenia sił zbrojnych za udostępnione paliwa i energię elektryczną.

7. Wykaz, o którym mowa w ust. 6 pkt 1 i 2, oraz faktury, o których mowa w ust. 6 pkt 4-6, stanowią podstawę do obliczenia kwoty akcyzy podlegającej zwrotowi na rzecz organu wojskowego.

8. Zwrotu zapłaconej kwoty akcyzy dokonuje właściwy naczelnik urzędu celnego, o którym mowa w ust. 4, na rachunek bankowy wskazany we wniosku, o którym mowa w ust. 3, w terminie do 90 dni od dnia otrzymania tego wniosku wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 6, z zastrzeżeniem ust. 11.

9. W razie powstania uzasadnionych wątpliwości dotyczących sporządzonego wniosku, o którym mowa w ust. 3, właściwy naczelnik urzędu celnego, o którym mowa w ust. 4, przekazuje go wraz z dokumentami wymienionymi w ust. 6 do zaopiniowania organowi sprawującemu na podstawie odrębnych przepisów nadzór nad organem wojskowym, a w przypadku wniosku złożonego przez Ministra Obrony Narodowej - temu organowi.

10. Organ nadzorujący, o którym mowa w ust. 9, przekazuje opinię właściwemu naczelnikowi urzędu celnego, o którym mowa w ust. 4, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, zwrot zapłaconej kwoty akcyzy może nastąpić w terminie późniejszym niż określony w ust. 8, według kwot faktycznie uznanych, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania opinii organu sprawującego nadzór nad organem wojskowym.

12. Po rozpatrzeniu wniosku, o którym mowa w ust. 3, każda oryginalna faktura, z której wynikają kwoty do zwrotu akcyzy, podlega ostemplowaniu pieczęcią właściwego urzędu celnego oraz przedziurkowaniu, w celu uniknięcia ponownego ich użycia.

13. Po dokonaniu zwrotu zapłaconej kwoty akcyzy właściwy naczelnik urzędu celnego, o którym mowa w ust. 4, zwraca ostemplowane oraz przedziurkowane faktury wnioskodawcy.

§ 31. 1. Zwalnia się od akcyzy import oraz nabycie wewnątrzwspólnotowe paliw przez siły zbrojne państwa wysyłającego, o których mowa w art. 31 ust. 2 ustawy, przeznaczonych wyłącznie do użytku w służbowych pojazdach, statkach powietrznych i okrętach sił zbrojnych lub służbowych pojazdach towarzyszącego im personelu cywilnego, podczas ich przebywania na terytorium kraju.

2. Warunkiem zastosowania zwolnień, o których mowa w ust. 1, jest przedstawienie organowi celnemu dokumentów, z których wynika, że wyroby akcyzowe są sprowadzane przez uprawnione podmioty i nie zostaną wykorzystane do celów innych niż określone w tym przepisie oraz nie będą podlegały czynnościom określonym w art. 8 ustawy, będącym przedmiotem opodatkowania podatkiem akcyzowym.

3. Nabycie wewnątrzwspólnotowe, o którym mowa w ust. 1, może być dokonane wyłącznie w procedurze zawieszenia poboru akcyzy oraz z zastosowaniem przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 31/96 z dnia 10 stycznia 1996 r. w sprawie świadectwa zwolnienia z podatku akcyzowego.

4. Świadectwo zwolnienia, o którym mowa w ust. 3, weryfikuje Minister Obrony Narodowej, który wypełnia pola 2 i 6 tego świadectwa.

§ 32. 1. Zwolnienie realizowane przez zwrot zapłaconej kwoty akcyzy, z zastrzeżeniem ust. 2, przysługuje:

  1) Kwaterze - z tytułu nabycia na terytorium kraju wyrobów akcyzowych przeznaczonych na potrzeby własne Kwatery w celu utrzymania i działalności Kwatery oraz wyrobów akcyzowych przeznaczonych na zaopatrzenie barów, mes i kantyn Kwatery i tam sprzedawanych;

  2) personelowi zagranicznemu Kwatery lub członkom jego rodzin - z tytułu nabycia wyrobów akcyzowych na terytorium kraju, w ilościach niewskazujących na przeznaczenie handlowe;

  3) Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy - z tytułu nabycia na terytorium kraju wyrobów akcyzowych niezbędnych do jego działalności, przeznaczonych na użytek służbowy -pod warunkiem niestosowania zwolnienia, o którym mowa w § 30 ust. 1, oraz przeznaczonych na zaopatrzenie barów, mes i kantyn zlokalizowanych na jego terenie;

  4) osobom upoważnionym - z tytułu nabycia wyrobów akcyzowych na terytorium kraju, w ilościach niewskazujących na przeznaczenie handlowe.

2. W przypadku nabycia samochodu osobowego przez osoby upoważnione lub personel zagraniczny Kwatery zwrot zapłaconej kwoty akcyzy przysługuje wyłącznie tym podmiotom w odniesieniu do jednej sztuki samochodu osobowego, raz na trzy lata.

§ 33. 1. Zwrot zapłaconej kwoty akcyzy zawartej w cenach wyrobów akcyzowych nabytych przez podmioty, o których mowa w § 32 ust. 1, obejmuje kwotę akcyzy wyliczoną na podstawie stawki akcyzy obowiązującej w dniu dokonania zakupu.

2. Dokumentem stanowiącym podstawę do obliczenia akcyzy podlegającej zwrotowi podmiotom, o których mowa w § 32 ust. 1, jest faktura wystawiana w trzech egzemplarzach, której oryginał wraz z jedną kopią otrzymują te podmioty.

3. Wniosek w sprawie zwrotu zapłaconej kwoty akcyzy, w przypadku podmiotów, o których mowa w § 32 ust. 1 pkt 1 i 2, jest przekazywany przez Kwaterę Naczelnikowi Urzędu Celnego w Szczecinie.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, zawiera:

  1) określenie zapłaconej kwoty akcyzy, o zwrot której ubiega się Kwatera oraz personel zagraniczny Kwatery i członkowie jego rodzin, z wyszczególnieniem kwoty akcyzy związanej z nabyciem wyrobu akcyzowego na cele Kwatery oraz na cele prywatne personelu zagranicznego i członków jego rodzin;

  2) numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot zapłaconej kwoty akcyzy.

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, dołącza się:

  1) wykaz wyrobów akcyzowych nabytych przez Kwaterę, z wyszczególnieniem wyrobów przeznaczonych na zaopatrzenie barów, mes i kantyn prowadzonych na terenie Kwatery;

  2) listę personelu zagranicznego Kwatery i członków jego rodzin, którym przysługuje zwrot zapłaconej kwoty akcyzy z tytułu nabycia wyrobów akcyzowych na cele prywatne, wraz z wykazem poszczególnych wyrobów oraz kwot akcyzy przypadających do zwrotu;

  3) oryginały faktur lub ich uwierzytelnione kopie, jeżeli oryginały tych faktur zostały dołączone do wniosku w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług.

6. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, jest składany za okresy kwartalne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po kwartale, za który składany jest wniosek.

7. Wniosek w sprawie zwrotu zapłaconej kwoty akcyzy, w przypadku podmiotów, o których mowa w § 32 ust. 1 pkt 3 i 4, jest przekazywany przez Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy Naczelnikowi Urzędu Celnego w Bydgoszczy.

8. Wniosek, o którym mowa w ust. 7, zawiera:

  1) określenie zapłaconej kwoty akcyzy, o zwrot której ubiega się Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy oraz osoby upoważnione, z wyszczególnieniem kwoty akcyzy związanej z nabyciem wyrobów akcyzowych na cele Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy oraz na cele prywatne osób upoważnionych;

  2) numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot zapłaconej kwoty akcyzy.

9. Do wniosku, o którym mowa w ust. 7, dołącza się:

  1) wykaz wyrobów akcyzowych nabytych przez Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy, z wyszczególnieniem wyrobów przeznaczonych na użytek służbowy oraz na zaopatrzenie barów, mes i kantyn zlokalizowanych na jego terenie;

  2) listę osób upoważnionych, którym przysługuje zwrot zapłaconej kwoty akcyzy z tytułu nabycia wyrobów akcyzowych na cele prywatne, wraz z wykazem poszczególnych wyrobów oraz kwot akcyzy przypadających do zwrotu;

  3) oryginały faktur lub ich uwierzytelnione kopie, jeżeli oryginały tych faktur zostały dołączone do wniosku w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług.

10. Wniosek, o którym mowa w ust. 7, jest składany za okresy kwartalne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy wniosek.

§ 34. Zwrotu zapłaconej kwoty akcyzy w przypadku Kwatery oraz personelu zagranicznego Kwatery i członków jego rodzin dokonuje Naczelnik Urzędu Celnego I w Szczecinie, a w przypadku Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy i osób upoważnionych - Naczelnik Urzędu Celnego w Bydgoszczy. Przepisy § 30 ust. 8-13 stosuje się odpowiednio, z tym że zwrot zapłaconej kwoty akcyzy jest dokonywany w terminie 30 dni.

§ 35. 1. W przypadku gdy wyrób akcyzowy zostaje zwrócony, a nabywca żąda zwrotu zapłaconej ceny, sprzedawca zwraca należność pod warunkiem otrzymania od nabywcy oryginału faktury. O dokonanym zwrocie wyrobów przez Kwaterę oraz personel zagraniczny Kwatery i członków jego rodzin sprzedawca informuje Naczelnika Urzędu Celnego w Szczecinie, zaś o dokonanym zwrocie wyrobów przez Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy i osoby upoważnione - Naczelnika Urzędu Celnego w Bydgoszczy; informując o powyższym, sprzedawca przekazuje jednocześnie otrzymany od nabywcy oryginał faktury.

2. Jeżeli zwrot należności, o której mowa w ust. 1, nastąpił po dokonaniu zgodnie z § 34 zwrotu zapłaconej kwoty akcyzy wynikającej z faktury, kwotę akcyzy zwracanej za następny okres pomniejsza się o nienależnie zwróconą kwotę akcyzy.

Istniejące wersje czasowe § 35a
2010.05.11
dodany przez

§ 35a. Zwolnienie realizowane przez zwrot zapłaconej kwoty akcyzy, z zastrzeżeniem § 35e, przysługuje:

  1) siłom zbrojnym Stanów Zjednoczonych Ameryki - z tytułu nabycia na terytorium kraju wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych do celów służbowych, na potrzeby tych sił zbrojnych oraz na potrzeby prowadzenia wojskowej usługowej działalności wspierającej;

  2) upoważnionym podmiotom - z tytułu nabycia na terytorium kraju wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych na potrzeby sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz na potrzeby prowadzenia wojskowej usługowej działalności wspierającej te siły zbrojne.

Istniejące wersje czasowe § 35b
2010.05.11
dodany przez

§ 35b. 1. Zwrot zapłaconej kwoty akcyzy zawartej w cenach wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych nabytych przez podmioty, o których mowa w § 35a, obejmuje kwotę akcyzy wyliczoną na podstawie stawki akcyzy obowiązującej w dniu zakupu.

2. Dokumentem stanowiącym podstawę do obliczenia akcyzy podlegającej zwrotowi podmiotom, o których mowa w § 35a, jest faktura wystawiana w trzech egzemplarzach, której oryginał wraz z jedną kopią otrzymują te podmioty.

3. Wniosek w sprawie zwrotu zapłaconej kwoty akcyzy w przypadku podmiotów, o których mowa w § 35a, jest przekazywany przez siły zbrojne Stanów Zjednoczonych Ameryki Naczelnikowi Urzędu Celnego w Olsztynie.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, zawiera:

  1) określenie zapłaconej kwoty akcyzy, o zwrot której ubiegają się siły zbrojne Stanów Zjednoczonych Ameryki lub upoważnione podmioty;

  2) numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot zapłaconej kwoty akcyzy.

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, dołącza się:

  1) wykaz wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych nabytych do celów służbowych, na potrzeby sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz na potrzeby prowadzenia wojskowej usługowej działalności wspierającej wraz z wykazem kwot akcyzy przypadających do zwrotu, z wyszczególnieniem wyrobów oraz kwot akcyzy przeznaczonych na potrzeby prowadzenia wojskowej usługowej działalności wspierającej;

  2) listę personelu sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz upoważnionych podmiotów, którym przysługuje zwrot zapłaconej kwoty akcyzy z tytułu nabycia wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych do celów służbowych, na potrzeby tych sił zbrojnych oraz na potrzeby prowadzenia wojskowej usługowej działalności wspierającej;

  3) oryginały faktur, z których wynikają wnioskowane kwoty zwrotu zapłaconej kwoty akcyzy.

6. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, jest składany za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który składany jest wniosek.

Istniejące wersje czasowe § 35b
2010.05.11
dodany przez

§ 35c. Zwrotu zapłaconej kwoty akcyzy dokonuje Naczelnik Urzędu Celnego w Olsztynie, na rachunek bankowy wskazany we wniosku, o którym mowa w § 35b ust. 3, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania tego wniosku wraz z dokumentami, o których mowa w § 35b ust. 5. Przepisy § 30 ust. 12 i 13 stosuje się odpowiednio.

Istniejące wersje czasowe § 35d
2010.05.11
dodany przez

§ 35d. 1. W przypadku gdy wyrób akcyzowy lub samochód osobowy zostaje zwrócony, a nabywca żąda zwrotu zapłaconej ceny, sprzedawca zwraca należność pod warunkiem otrzymania od nabywcy oryginału faktury. O dokonanym zwrocie wyrobów przez siły zbrojne Stanów Zjednoczonych Ameryki lub upoważnione podmioty sprzedawca informuje Naczelnika Urzędu Celnego w Olsztynie; informując o powyższym, sprzedawca przekazuje jednocześnie otrzymany od nabywcy oryginał faktury.

2. Przepis § 35 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Istniejące wersje czasowe § 35e
2010.05.11
dodany przez

§ 35e. 1. Zwalnia się od akcyzy wyroby akcyzowe nabywane w kraju przez podmioty, o których mowa w § 35a, bezpośrednio ze składów podatkowych zlokalizowanych w kraju.

2. Do przemieszczanych wyrobów, o których mowa w ust. 1, dołącza się świadectwo zwolnienia, stanowiące załącznik do rozporządzenia Komisji (WE) nr 31/96 z dnia 10 stycznia 1996 r. w sprawie świadectwa zwolnienia z podatku akcyzowego.

3. Przepisy art. 32 ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy oraz § 31 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

§ 36. 1. Zwalnia się od akcyzy:

  1) import oraz nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych przez Kwaterę, których rodzaje i ilość określa załącznik do rozporządzenia, przeznaczonych na zaopatrzenie i sprzedawanych wyłącznie w barach, mesach i kantynach Kwatery;

  2) import oraz nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych przez Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy, niezbędnych do jego działalności, przeznaczonych na użytek służbowy - pod warunkiem niestosowania zwolnienia, o którym mowa w § 31 ust. 1, oraz przeznaczonych na zaopatrzenie barów, mes i kantyn zlokalizowanych na jego terenie; w przypadku napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych ilość zwolnionych od akcyzy wyrobów określa załącznik do rozporządzenia.

2. Warunkiem zastosowania zwolnienia w imporcie, o którym mowa w ust. 1, jest przedstawienie organowi celnemu dokumentów, z których wynika, że wyroby akcyzowe są sprowadzane przez uprawnione podmioty i nie zostaną wykorzystane do celów innych niż określone w tym przepisie oraz nie będą podlegały czynnościom określonym w art. 8 ustawy. Przepisy § 31 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.

§ 37. 1. Zwalnia się od akcyzy import oraz nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodów osobowych, stanowiących własność osób upoważnionych, personelu zagranicznego Kwatery i członków ich rodzin w ilościach niewskazujących na przeznaczenie handlowe, z zachowaniem normy ilościowej - dwie sztuki na osobę, która ukończyła 18 lat. Przepisy § 31 ust. 3 i 4 oraz § 36 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje, pod warunkiem że samochody nie zostaną sprzedane, wynajęte lub oddane do korzystania na podstawie umowy o podobnym charakterze podmiotom innym niż wymienione w niniejszym przepisie, przez okres trzech lat, licząc od dnia ich dopuszczenia do obrotu - w przypadku importu, lub od dnia ich wewnątrzwspólnotowego nabycia.

Istniejące wersje czasowe § 37a
2010.05.11
dodany przez

§ 37a. 1. Zwalnia się od akcyzy import i nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych, innych niż określone w § 31 ust. 1, oraz samochodów osobowych przez siły zbrojne Stanów Zjednoczonych Ameryki lub przez upoważnione podmioty do celów służbowych, na potrzeby tych sił zbrojnych oraz na potrzeby prowadzenia wojskowej usługowej działalności wspierającej.

2. Warunkiem zastosowania zwolnienia w imporcie, o którym mowa w ust. 1, jest przedstawienie organowi celnemu zaświadczenia, o którym mowa w art. XI ust. 4 Umowy między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego dotyczącej statusu ich sił zbrojnych, sporządzonej w Londynie dnia 19 czerwca 1951 r., z którego wynika, że wyroby akcyzowe oraz samochody osobowe są sprowadzane przez siły zbrojne Stanów Zjednoczonych Ameryki lub przez upoważnione podmioty do celów służbowych, na potrzeby tych sił zbrojnych oraz na potrzeby prowadzenia wojskowej działalności wspierającej.

3. W przypadku gdy importowane wyroby akcyzowe lub samochody osobowe stanowią mienie członków sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz personelu cywilnego sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki, członków ich rodzin lub pracowników wykonawców kontraktowych Stanów Zjednoczonych Ameryki, o których mowa w art. 2 lit. g Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej w Warszawie dnia 11 grudnia 2009 r., wwożone przez nich po raz pierwszy na terytorium kraju, zwolnienie od akcyzy stosuje się pod warunkiem, że:

  1) wwożone wyroby nie wskazują na ich przeznaczenie do celów handlowych;

  2) w przypadku samochodów osobowych ich liczba nie przekroczy jednego samochodu na osobę, która ukończyła 18 lat;

  3) wyroby akcyzowe oraz samochody osobowe zostaną wwiezione na terytorium kraju najpóźniej przed upływem 12 miesięcy, licząc od pierwszego przyjazdu do kraju osoby, której przysługuje zwolnienie;

  4) zwolnione wyroby akcyzowe oraz samochody osobowe nie zostaną przez okres 3 lat od dnia dopuszczenia ich do obrotu sprzedane, wynajęte lub oddane do korzystania na podstawie umowy o podobnym charakterze podmiotom innym niż wymienione w niniejszym przepisie.

4. Kradzież zwolnionego samochodu osobowego lub jego utrata na skutek całkowitego zniszczenia, wyłączającego na podstawie odrębnych przepisów jego ponowne dopuszczenie do ruchu drogowego, nie stanowi naruszenia warunków zwolnienia, o których mowa w ust. 3 pkt 4, pod warunkiem że podmioty, którym przyznano zwolnienie, przedstawią Naczelnikowi Urzędu Celnego w Olsztynie zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji w kraju lub za granicą potwierdzające zgłoszenie kradzieży lub całkowitego zniszczenia tego samochodu.

5. W przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych, o którym mowa w ust. 1, przepisy § 31 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.

Rozdział 5

Przepisy przejściowe i końcowe

Istniejące wersje czasowe § 38
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2009 r. nr 32, poz. 228
2009.10.15
zmiana wynikająca z
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 38. Przepisy § 11 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 5-6 tracą moc z dniem wskazanym w art. 164 ust. 2 ustawy.

Uwaga od redakcji:
Dzień wskazany w art. 164 ust. 2 ustawy to dzień ogłoszenia pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności pomocy publicznej przewidzianej w tych przepisach ze wspólnym rynkiem. Z dniem 15.10.2009 r. w Dz. Urz. UE (2009/C 247/01) ogłoszona została pozytywna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca przyznania Polsce środka pomocy w sprawie Pomoc Państwa N 57/2008 - Polska "Pomoc operacyjna w zakresie biopaliw". W związku z powyższym, utrata mocy przepisów wskazanych w § 38 niniejszego rozporządzenia nastąpiła w dniu 15.10.2009 r.

§ 39. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2009 r.2)

__________________________
1) Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw:

  l) dyrektywy Rady 92/12/EWG z dnia 25.02.1992 r. w sprawie ogólnych warunków dotyczących wyrobów objętych podatkiem akcyzowym, ich przechowywania, przepływu oraz kontrolowania (Dz. Urz. WE L 76 z 23.03.1992, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, str. 179, z późn. zm.);

  2) dyrektywy Rady 92/83/EWG z dnia 19.10.1992 r. w sprawie harmonizacji struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych (Dz. Urz. WE L 316 z 31.10.1992, str. 21, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, str. 206);

  3) dyrektywy Rady 95/59/WE z dnia 27.11.1995 r. w sprawie podatków innych niż podatki obrotowe, wpływających na spożycie wyrobów tytoniowych (Dz. Urz. WE L 291 z 06.12.1995, str. 40, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, str. 283, z późn. zm.);

  4) dyrektywy Rady 2003/96/WE z dnia 27.10.2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (Dz. Urz. UE L 283 z 31.10.2003, str. 51, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, str. 405, z późn. zm.).


2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26.04.2004 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. z 2006 r. nr 72, poz. 500, nr 99, poz. 688 i nr 243, poz. 1766 oraz z 2007 r. nr 196, poz. 1416), które traci moc z dniem 1.03.2009 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. nr 3, poz. 11).

Załącznik

Wyroby akcyzowe pochodzące z importu i wewnątrzwspólnotowego
nabycia, przeznaczone na zaopatrzenie barów, mes i kantyn
Kwatery oraz Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy

Lp.
Rodzaj
Kod CN
Ilość
1
Alkohol etylowy:   10.000 litrów miesięcznie
1) alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu 80% obj. lub więcej 2207 10 00 
2) alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu mniejszej niż 80% obj.; wódki, likiery i inne napoje spirytusowe 2208
2
Wina i napoje fermentowane:   25.000 litrów miesięcznie
1) wino ze świeżych winogron, łącznie z winami wzmocnionymi ex 2204 
2) wermut i inne wina ze świeżych winogron, aromatyzowane roślinami lub substancjami aromatycznymi 2205
3) pozostałe napoje fermentowane (np. cydr (cidr), perry i miód pitny) ex 2206 00
3
Piwo otrzymywane ze słodu 2203 00 35.000 litrów miesięcznie
4
Wyroby tytoniowe:    
1) cygara, nawet z obciętymi końcami, cygaretki i papierosy, z tytoniu lub namiastek tytoniu 2402   600.000 szt. miesięcznie
2) tytoń do palenia, nawet zawierający namiastki tytoniu w każdej proporcji 2403 10 200 kg miesięcznie

Objaśnienie:
ex - dotyczy tylko danego wyrobu z danej pozycji lub kodu.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60