Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22.02.2019 r. w sprawie danych umieszczanych w Systemie oraz trybu postępowania w przypadku przemieszczania wyrobów akcyzowych przy użyciu Systemu

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2019 r. poz. 404

Na podstawie art. 43 ust. 3 oraz art. 46w ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1114, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

  1) które dane pozostawione do decyzji państw członkowskich Unii Europejskiej umieszcza się obowiązkowo w e-AD lub w dokumencie zastępującym e-AD;

  2) szczegółowy zakres informacji, które zgodnie z art. 46w ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, zwanej dalej "ustawą", powinny być dostarczone do Systemu, oraz przypadki, w których takie informacje powinny być dostarczone;

  3) szczegółowy zakres danych, o których mowa w art. 46w ust. 1 pkt 2 ustawy, które w przypadku przemieszczania wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy z użyciem Systemu powinny być zawarte w:

   a) e-DD,

   b) raporcie odbioru,

   c) potwierdzeniu odbioru na wydruku e-DD,

   d) elektronicznym potwierdzeniu odbioru, o którym mowa w art. 46j ust. 3 pkt 2 ustawy,

   e) unieważnieniu e-DD,

   f) zmianie miejsca przeznaczenia;

  4) szczegółowy tryb postępowania w przypadku przesłania do Systemu e-DD, raportu odbioru, unieważnienia e-DD oraz zmiany miejsca przeznaczenia;

  5) sposób komunikowania się użytkowników z Systemem, w szczególności rodzaje podpisów elektronicznych, jakimi należy opatrywać dokumenty przesyłane do Systemu pocztą elektroniczną, oraz sposób dostępu do Systemu przez użytkowników Systemu;

  6) strukturę lokalnego numeru referencyjnego nadawanego e-AD oraz e-DD w Systemie;

  7) szczegółowe przypadki i sposób dostarczenia danych przez podmioty właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego celem wprowadzenia ich do Systemu.

§ 2. W przypadku przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy do Systemu poza danymi, których podanie jest wymagane na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 684/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy Rady 2008/118/WE w odniesieniu do skomputeryzowanych procedur przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy (Dz. Urz. UE L 197 z 29.07.2009, str. 24, z późn. zm.), w e-AD lub w dokumencie zastępującym e-AD umieszcza się obowiązkowo:

  1) datę faktury;

  2) czas wysyłki;

  3) numer VAT przedsiębiorcy będącego gwarantem, a także jego numer akcyzowy, w przypadku gdy podmiot ten jest zarejestrowanym podatnikiem podatku akcyzowego;

  4) nazwę przedsiębiorcy będącego pierwszym przewoźnikiem, adres jego siedziby oraz numer VAT;

  5) numer VAT organizatora transportu.

§ 3. Do Systemu dostarcza się informacje dotyczące:

  1) zakończenia przemieszczenia wyrobów akcyzowych - w przypadku braku technicznej możliwości obsługi tego przemieszczenia w Systemie;

  2) obowiązku zapłaty podatku akcyzowego z tytułu stwierdzonych ubytków wyrobów akcyzowych - w przypadku stwierdzenia ubytków wyrobów akcyzowych przemieszczanych na terytorium kraju;

  3) braku możliwości dalszego przemieszczania wyrobów akcyzowych - w przypadku całkowitego zniszczenia lub utraty tych wyrobów lub braku możliwości dalszego ich przemieszczania z innych powodów;

  4) przeładunku wyrobów akcyzowych przemieszczanych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy poza składem podatkowym, w szczególności datę i miejsce zdarzenia, dane kolejnego podmiotu organizującego transport lub kolejnego przewoźnika, w tym imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, adres jego zamieszkania lub siedziby oraz numer VAT, oznaczenie środka transportu, numery identyfikacyjne zamknięć urzędowych lub pieczęci handlowych;

  5) nieprzesłania raportu odbioru - w przypadku gdy raport odbioru nie został przesłany przez podmiot odbierający, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 32 lit. a ustawy, w terminie;

  6) zamiaru odmowy przyjęcia wyrobów akcyzowych lub odmowy przyjęcia wyrobów akcyzowych - w przypadku gdy podmiot odbierający zamierza odmówić lub odmawia przyjęcia wyrobów akcyzowych, w szczególności w związku z niezgodnością wyrobów akcyzowych wskazanych w e-AD z zamówieniem;

  7) nieotrzymania raportu odbioru - w przypadku nieotrzymania w terminie przez podmiot wysyłający, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. a ustawy, raportu odbioru.

§ 4. Informacje do Systemu dostarcza:

  1) właściwy naczelnik urzędu skarbowego - w przypadku informacji, o których mowa w § 3 pkt 1-3;

  2) naczelnik urzędu celno-skarbowego właściwy ze względu na miejsce dokonywania przeładunku - w przypadku informacji, o których mowa w § 3 pkt 4;

  3) podmiot odbierający będący użytkownikiem Systemu - w przypadku informacji, o których mowa w § 3 pkt 5 i 6;

  4) podmiot wysyłający - w przypadku informacji, o których mowa w § 3 pkt 5-7.

§ 5. W przypadku przemieszczania wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy z użyciem Systemu w:

  1) e-DD powinny być zawarte:

   a) data i czas wysyłki,

   b) typ, numer identyfikacyjny, nazwa oraz adres podmiotu odbierającego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 32 lit. b ustawy, oraz podmiotu wysyłającego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. b i c ustawy,

   c) rodzaj środka transportu,

   d) grupa wyrobu akcyzowego, kod CN, numer pozycji towarowej, masa brutto i netto oraz ilości przemieszczanego wyrobu akcyzowego,

   e) kod rodzaju opakowań;

  2) raporcie odbioru powinny być zawarte:

   a) data i czas zatwierdzenia raportu odbioru,

   b) data odebrania wyrobów akcyzowych,

   c) typ, numer identyfikacyjny, nazwa oraz adres podmiotu odbierającego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 32 lit. b ustawy,

   d) grupa wyrobu akcyzowego, numer pozycji towarowej oraz ilość nieprzyjęta z podaniem rodzaju zastrzeżenia,

   e) ilość nadwyżki lub ubytku wyrobów akcyzowych, jeżeli stwierdzono,

   f) grupa wyrobu akcyzowego, kod CN oraz przeznaczenie uprawniające do zwolnienia od podatku akcyzowego, jeżeli wyrób ten jest wyrobem zwolnionym od podatku akcyzowego ze względu na przeznaczenie;

  3) unieważnieniu e-DD powinny być zawarte:

   a) przyczyna unieważnienia,

   b) data i czas unieważnienia;

  4) zmianie miejsca przeznaczenia powinny być zawarte:

   a) rodzaj środka transportu,

   b) typ, numer identyfikacyjny, nazwa oraz adres nowego podmiotu odbierającego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 32 lit. b ustawy.

§ 6. Potwierdzenie odbioru na wydruku e-DD oraz elektroniczne potwierdzenie odbioru, o którym mowa w art. 46j ust. 3 pkt 2 ustawy, zawierają:

  1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i numer PESEL podmiotu odbierającego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 32 lit. b ustawy;

  2) ilość odebranych wyrobów akcyzowych z danej pozycji towarowej e-DD;

  3) ilość stwierdzonego niedoboru wyrobów akcyzowych, ich nadwyżki lub ilość nieprzyjętych wyrobów akcyzowych z danej pozycji towarowej e-DD;

  4) datę przybycia do miejsca odbioru wyrobów akcyzowych;

  5) opis przeznaczenia uprawniającego do zwolnienia od podatku akcyzowego odebranych wyrobów akcyzowych - w przypadku odbioru wyrobów akcyzowych zwolnionych od podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie;

§ 7. System generuje komunikat:

  1) e-DD po wprowadzeniu do Systemu danych, o których mowa w § 5 pkt 1, przez:

   a) podmiot wysyłający, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. b i c ustawy, lub

   b) podmiot odbierający, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 32 lit. b ustawy, będący użytkownikiem Systemu - w przypadku zwrotu wyrobów akcyzowych zwolnionych od podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie;

  2) raportu odbioru - po wprowadzeniu przez podmiot odbierający, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 32 lit. b ustawy, do Systemu danych, o których mowa w § 5 pkt 2;

  3) o unieważnieniu e-DD - po wprowadzeniu przez podmiot wysyłający, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. b i c ustawy, do Systemu danych, o których mowa w § 5 pkt 3;

  4) o zmianie miejsca przeznaczenia - po wprowadzeniu przez podmiot wysyłający, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. b i c ustawy, do Systemu danych, o których mowa w § 5 pkt 4.

§ 8. 1. Podmiot wysyłający i podmiot odbierający, który jest użytkownikiem Systemu, komunikują się z Systemem przez niewizualny interfejs (usługę internetową - web service), pocztę elektroniczną lub Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC).

2. Organ podatkowy komunikuje się z Systemem przez interfejs użytkownika administracji.

3. W celu uzyskania dostępu do Systemu podmiot wysyłający, podmiot prowadzący skład podatkowy, zarejestrowany odbiorca i podmiot pośredniczący będące podmiotami odbierającymi, przed rozpoczęciem korzystania z Systemu, składają do właściwego naczelnika urzędu skarbowego wniosek o rejestrację danych na potrzeby komunikowania się z Systemem, który zawiera co najmniej dane dotyczące:

  1) miejsca złożenia wniosku;

  2) numeru akcyzowego składającego wniosek: podmiotu prowadzącego skład podatkowy albo zarejestrowanego wysyłającego, albo zarejestrowanego odbiorcy;

  3) numeru podmiotu pośredniczącego składającego wniosek, określonego w wydanym podmiotowi pośredniczącemu zezwoleniu;

  4) numeru akcyzowego składu podatkowego - w przypadku gdy składającym wniosek jest podmiot prowadzący skład podatkowy;

  5) rodzaju zabezpieczeń akcyzowych, którymi zostaną objęte zobowiązania podatkowe albo zobowiązania podatkowe oraz opłata paliwowa dotyczące wyrobów akcyzowych przemieszczanych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy albo przemieszczanych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych zwolnionych od podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie z wykorzystaniem Systemu;

  6) sposobu komunikowania się z Systemem.

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, załącza się informację o osobach uprawnionych do:

  1) komunikowania się z Systemem oraz

  2) przekazywania dokumentów

- zawierającą dane umożliwiające ich identyfikację oraz imię i nazwisko osoby uprawnionej do elektronicznego potwierdzania pochodzenia oraz integralności dokumentów.

5. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego, po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 3, niezwłocznie wprowadza zawarte w nim dane do Systemu Informacyjnego Skarbowo-Celnego (SISC).

6. W celu uzyskania dostępu do Systemu podmiot zużywający i zużywający podmiot gospodarczy będące podmiotami odbierającymi, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 32 lit. b ustawy, rejestrują uprawnienie do przesyłania zgłoszeń w Systemie na formularzu elektronicznym dostępnym na platformie PUESC.

§ 9. Dokumenty przesyłane do Systemu przez podmiot wysyłający albo podmiot odbierający są opatrywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy certyfikatu celnego.

§ 10. Lokalny numer referencyjny składa się:

  1) w przypadku e-AD z ciągu 20 znaków, w tym z:

   a) jedenastocyfrowego numeru akcyzowego składu podatkowego lub zarejestrowanego wysyłającego bez dwuliterowego kodu języka,

   b) pięciocyfrowego numeru przemieszczenia wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, niepowtarzalnego w danym roku, nadawanego przez podmiot wysyłający,

   c) czterocyfrowego numeru oznaczającego rok, w którym rozpocznie się przemieszczenie wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy;

  2) w przypadku e-DD z ciągu 22 znaków, w tym z:

   a) jedenastocyfrowego numeru akcyzowego składu podatkowego bez dwuliterowego kodu języka albo jedenastocyfrowego numeru podmiotu pośredniczącego, a w przypadku pozostałych podmiotów dziesięciocyfrowego numeru identyfikacji podatkowej (NIP) poprzedzonego znakiem "N",

   b) siedmiocyfrowego numeru przemieszczenia wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, niepowtarzalnego w danym roku, nadawanego przez podmiot wysyłający,

   c) czterocyfrowego numeru oznaczającego rok, w którym rozpocznie się przemieszczenie wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy.

§ 11. 1. Podmiot odbierający lub podmiot wysyłający mogą dostarczyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego dane celem wprowadzenia ich do Systemu w przypadku braku technicznej możliwości dostępu do Systemu, innej niż niedostępność, o której mowa w art. 46v ust. 1 ustawy.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, dane są dostarczane w formie podpisanych i opieczętowanych dokumentów, zastępujących dokumenty elektroniczne. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego niezwłocznie wprowadza do Systemu dane zawarte w dostarczonych dokumentach, a ich kopie przekazuje podmiotowi, który je dostarczył.

3. Podmiot wysyłający lub podmiot odbierający mogą sprawdzać zgodność danych wprowadzanych do Systemu przez naczelnika urzędu skarbowego z danymi zawartymi w dokumentach, o których mowa w ust. 2, w trakcie ich wprowadzania do Systemu.

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.*)

___________________
*) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22.02.2017 r. w sprawie informacji umieszczanych w Systemie oraz w e-AD (Dz. U. poz. 388), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 20.07.2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy - Prawo celne (Dz. U. poz. 1697 i 2511).
Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 1.03.2019 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60