Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » 

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 6.08.2004 r. w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
 uwzględniający ww. zmiany
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wersje poprzedzające
 Dz. U. z 2015 r. poz. 937

Na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa zadania samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zwanego dalej "Funduszem", oraz warunki i tryb dofinansowania robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych.

§ 2. Do zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków Funduszu, należą roboty budowlane w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.), dotyczące obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów.

Istniejące wersje czasowe § 3
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2007.12.26
2014.06.19
zmieniony przez
2015.07.02 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 937
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 3. 1. Dofinansowanie zadania, o którym mowa w § 2, w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584 i 699), zwanych dalej "przedsiębiorcami", stanowi pomoc de minimis, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, nie może być udzielona, jeżeli przedsiębiorca otrzymał pomoc inną niż de minimis w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą lub tego samego projektu inwestycyjnego, a łączna kwota pomocy spowodowałaby przekroczenie dopuszczalnej intensywności pomocy.

3. Podstawą zakwalifikowania pomocy jako pomocy de minimis jest zaświadczenie marszałka województwa, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

§ 4. (uchylony)

§ 5. Dofinansowanie zadania, o którym mowa w § 2, zwane dalej "dofinansowaniem robót", może być przyznane przedsiębiorcom albo podmiotom niebędącym przedsiębiorcami, prowadzącym działalność w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie robót, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

  1) są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo byli przez okres co najmniej jednego roku przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie robót i są nadal posiadaczami części lub całości nieruchomości;

  2) udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie kosztów realizacji zadania w wysokości nieobjętej dofinansowaniem;

  3) przedstawią pozwolenie na budowę lub zgłoszenie przewidziane w przepisach prawa budowlanego.

§ 6. 1. Dofinansowanie robót nie może być przyznane podmiotom, które:

  1) mają zaległości w terminowym regulowaniu wymagalnych zobowiązań wobec Funduszu lub były w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku stroną umowy zawartej z Funduszem i rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu;

  2) w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały dofinansowanie robót ze środków Funduszu będących w dyspozycji samorządu województwa, dotyczące obiektu objętego tym wnioskiem.

2. Dofinansowanie robót nie może obejmować kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy.

Istniejące wersje czasowe § 7
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2007.12.26
2014.06.19
zmieniony przez
2015.07.02 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 937
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 7. 1. Wniosek o dofinansowanie robót składa się w urzędzie marszałkowskim właściwym dla miejsca realizacji zadania.

2. Wniosek zawiera:

  1) nazwę, siedzibę i adres podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie;

  2) numer NIP i numer REGON;

  3) status prawny i podstawę działania;

  4) dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości;

  5) dane osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy w sprawie;

  6) przewidywane efekty realizacji zadania dla osób niepełnosprawnych;

  7) nazwę banku i numer rachunku bankowego wnioskodawcy;

  8) miejsce realizacji zadania i cel dofinansowania;

  9) przewidywany koszt realizacji zadania;

  10) termin rozpoczęcia i przewidywany czas realizacji zadania;

  11) ogólną wartość nakładów dotychczas poniesionych przez wnioskodawcę na realizację zadania do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym jest składany wniosek;

  12) udokumentowaną informację o zapewnieniu środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie zadania w wysokości nieobjętej dofinansowaniem;

  13) informację o przyznanych środkach Funduszu, z określeniem numeru zawartej umowy, celu i terminu przyznania środków oraz stanu rozliczenia;

  14) udokumentowaną przez wnioskodawcę informację o prowadzeniu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

  15) wysokość kwoty wnioskowanego dofinansowania;

  16) informację o sytuacji finansowej wnioskodawcy;

  17) oświadczenie o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań wobec Funduszu.

3. Jeżeli wnioskodawca jest przedsiębiorcą, do wniosku o udzielenie pomocy na dofinansowanie robót dołącza się:

  1) zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok podatkowy i poprzedzające go dwa lata podatkowe oraz informację o innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą;

  2) informacje o każdej pomocy innej niż de minimis, jaką otrzymał w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą oraz na dany projekt inwestycyjny, z którym związana jest pomoc de minimis;

  3) (uchylony)

3a. Jeżeli przedsiębiorca prowadzi zakład pracy chronionej, do wniosku o udzielenie pomocy na dofinansowanie robót dodatkowo dołącza się potwierdzoną kopię aktualnej decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej.

4. Wniosek składa się w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.

5. W terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku właściwy organ jednostki samorządu województwa informuje wnioskodawcę o występujących we wniosku uchybieniach. Nieusunięcie uchybień w terminie 30 dni powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

6. Organ, o którym mowa w ust. 5, rozpatruje wniosek w terminie 30 dni od dnia, w którym sejmik województwa w formie uchwały określi zadania, na które przeznacza środki określone w art. 48 ust. 1 pkt 1 ustawy. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku organ ten sporządza uzasadnienie.

§ 8. Jeżeli wnioskodawcą jest podmiot:

  1) będący przedsiębiorcą - wysokość dofinansowania robót nie może przekroczyć 30% kosztów realizacji zadania;

  2) niebędący przedsiębiorcą - wysokość dofinansowania robót nie może przekroczyć 50% kosztów realizacji zadania.

§ 9. 1. Podstawę dofinansowania robót stanowi umowa zawarta przez marszałka województwa z wnioskodawcą.

2. Umowa zawiera:

  1) oznaczenie stron umowy;

  2) szczegółowe określenie zadania, o którym mowa w § 2;

  3) wysokość i termin przekazania środków Funduszu przyznanych na dofinansowanie zadania;

  4) udział środków własnych i z innych źródeł;

  5) termin rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych;

  6) zakres i sposób realizacji umowy;

  7) zobowiązanie do zachowania formy pisemnej w przypadku zmiany lub rozwiązania umowy;

  8) warunki i termin wypowiedzenia umowy;

  9) warunki rozwiązania umowy;

  9a) warunki zwrotu środków Funduszu, w szczególności w przypadku:

   a) rozwiązania umowy,

   b) niezrealizowania umowy,

   c) nierozpoczęcia działalności w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w terminie 6 miesięcy od dnia zakończenia robót, określonej w umowie;

  10) sposób kontroli wykonania umowy;

  11) zobowiązanie do przedłożenia właściwemu organowi jednostki samorządu województwa dokumentów rozliczeniowych w terminie 14 dni od dnia ich wystawienia oraz dokumentów potwierdzających pokrycie udziału własnego w kosztach zadania;

  12) sposób rozliczenia oraz zestawienie dokumentów potwierdzających wydatkowanie środków Funduszu.

2a. W przypadku gdy wymaga tego proces inwestycyjny marszałek województwa może zawierać umowy na okres nie dłuższy niż 3 lata budżetowe.

2b. Zawarcie umowy na okres dłuższy niż 1 rok budżetowy wymaga zgody sejmiku województwa w postaci uchwały.

3. Przekazanie środków Funduszu na dofinansowanie robót następuje na podstawie faktury lub innego dokumentu potwierdzającego zakup usługi, wystawionych po dniu zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1.

4. Przedsiębiorca przed zawarciem umowy przedstawia zaktualizowaną informację o pomocy de minimis lub innej pomocy publicznej przeznaczonej na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą otrzymane po złożeniu wniosku o dofinansowanie robót.

§ 10. (pominięty)

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.*)

__________________
*) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 27.08.2004 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60