Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26.10.2010 r.
w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 Dz. U. z 2010 r. nr 223, poz. 1458
Uwaga od redakcji:
Rozporządzenie utraciło moc z dniem 28.07.2016 r.

Na podstawie art. 96 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, nr 161, poz. 1078 i nr 182, poz. 1228) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa wzór protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zakres dodatkowych informacji zawartych w protokole, a także sposób oraz formę udostępniania zainteresowanym protokołu wraz z załącznikami.

2. Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwany dalej "protokołem", zawiera także informacje dotyczące czynności poprzedzających wszczęcie oraz wykonywanych po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

§ 2. 1. Protokół, oprócz informacji, o których mowa w art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej "ustawą", zawiera, w zależności od zastosowanego trybu postępowania, informacje dotyczące:

  1) zamawiającego;

  2) przedmiotu zamówienia publicznego, zwanego dalej "zamówieniem";

  3) określenia wartości zamówienia, wartości umowy ramowej lub wartości dynamicznego systemu zakupów, wartości zamówienia udzielanego w częściach, wartości zamówień uzupełniających oraz daty i sposobu ich ustalenia;

  4) powodów zastosowania przez zamawiającego innego trybu udzielenia zamówienia niż przetarg nieograniczony lub przetarg ograniczony;

  5) osób wykonujących czynności związane z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia oraz osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia i złożenia przez nie oświadczenia na druku ZP-1;

  6) ogłoszeń i zmiany treści ogłoszeń;

  7) wykonawców zaproszonych do udziału w postępowaniu, negocjacjach, składania ofert, ofert wstępnych lub ofert orientacyjnych;

  8) zawiadomienia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki oraz negocjacji bez ogłoszenia;

  9) wykonawców, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, złożyli oferty, oferty wstępne lub oferty orientacyjne;

  10) wykonawców dopuszczonych do udziału w dynamicznym systemie zakupów;

  11) miejsca i terminu składania ofert;

  12) otwarcia ofert;

  13) kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia lub części zamówienia;

  14) zestawienia ofert;

  15) oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

  16) wykonawców wykluczonych z postępowania;

  17) ofert, które zostały odrzucone;

  18) zastosowania aukcji elektronicznej;

  19) wyboru najkorzystniejszej oferty;

  20) zatwierdzenia wyniku postępowania;

  21) zawiadomienia o wyborze albo unieważnieniu postępowania oraz powodów unieważnienia postępowania;

  22) środków ochrony prawnej;

  23) udzielenia zamówienia publicznego;

  24) załączników do protokołu;

  25) uwag do protokołu.

2. Protokół podpisuje osoba sporządzająca protokół oraz kierownik zamawiającego.

§ 3. Wzór protokołu postępowania:

  1) o udzielenie zamówienia w trybie:

   a) przetargu nieograniczonego stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia,

   b) przetargu ograniczonego stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia,

   c) negocjacji z ogłoszeniem stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia,

   d) dialogu konkurencyjnego stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia,

   e) negocjacji bez ogłoszenia stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia,

   f) zamówienia z wolnej ręki stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia,

   g) zapytania o cenę stanowi załącznik nr 7 do rozporządzenia,

   h) licytacji elektronicznej stanowi załącznik nr 8 do rozporządzenia;

  2) w celu ustanowienia dynamicznego sytemu zakupów oraz udzielenia zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów stanowi załącznik nr 9 do rozporządzenia.

§ 4. Wzór druku dodatkowego ZP-1 stanowi załącznik nr 10 do rozporządzenia.

§ 5. 1. Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na wniosek.

2. Udostępnienie protokołu lub załączników może nastąpić poprzez wgląd w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego, przesłanie kopii pocztą, faksem lub drogą elektroniczną, zgodnie z wyborem wnioskodawcy wskazanym we wniosku.

3. Bez zgody zamawiającego, wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników, w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego, nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

4. Jeżeli przesłanie kopii protokołu lub załączników zgodnie z wyborem wnioskodawcy jest z przyczyn technicznych znacząco utrudnione, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do przesłania dokumentów, zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one udostępnione.

5. Zamawiający udostępnia wnioskodawcy protokół lub załączniki niezwłocznie. W wyjątkowych przypadkach, w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego toku prac dotyczących badania i oceny ofert, zamawiający udostępnia oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu do wglądu lub przesyła ich kopie w terminie przez siebie wyznaczonym, nie później jednak niż w dniu przesłania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty albo o unieważnieniu postępowania.

§ 6. Do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 7. Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. nr 188, poz. 1154).

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.*)

___________________________
*) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 26.11.2010 r.

Załącznik nr 1

Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego


Załącznik dostępny jest w formacie pdf

Załącznik nr 2

Protokół postępowania w trybie przetargu ograniczonego


Załącznik dostępny jest w formacie pdf

Załącznik nr 3

Protokół postępowania w trybie negocjacji z ogłoszeniem


Załącznik dostępny jest w formacie pdf

Załącznik nr 4

Protokół postępowania w trybie dialogu konkurencyjnego


Załącznik dostępny jest w formacie pdf

Załącznik nr 5

Protokół postępowania w trybie negocjacji bez ogłoszenia


Załącznik dostępny jest w formacie pdf

Załącznik nr 6

Protokół postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki


Załącznik dostępny jest w formacie pdf

Załącznik nr 7

Protokół postępowania w trybie zapytania o cenę


Załącznik dostępny jest w formacie pdf

Załącznik nr 8

Protokół postępowania w trybie licytacji elektronicznej


Załącznik dostępny jest w formacie pdf

Załącznik nr 9

Protokół postępowania w celu ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz udzielenia zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów


Załącznik dostępny jest w formacie pdf

Załącznik nr 10

Oświadczenie  


Załącznik dostępny jest w formacie pdf

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60