Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11.12.2019 r. w sprawie wzorów zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

 Dz. U. z 2019 r. poz. 2434
2021.01.01 - bieżąca

Uwaga od redakcji:
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Na podstawie art. 45b pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Istniejące wersje czasowe § 1
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2019 r. poz. 2434
2021.01.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 1. Określa się wzór:

  1) zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36), stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

  2) zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36S), stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

  3) zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36L), stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;

  4) zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36LS), stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;

  5) zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-37), stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia;

  6) zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-38), stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia;

  7) zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-39), stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia;

  8) załączników do zeznań PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38 i PIT-39:

   a) informacji o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej w roku podatkowym (PIT/B), stanowiący załącznik nr 8 do rozporządzenia,

   b) informacji o odliczeniu od podstawy obliczenia podatku kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową w roku podatkowym (PIT/BR), stanowiący załącznik nr 9 do rozporządzenia,

   c) informacji o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym (PIT/D), stanowiący załącznik nr 10 do rozporządzenia,

   d) informacji o wysokości dochodu (straty) z działów specjalnych produkcji rolnej w roku podatkowym (PIT/DS), stanowiący załącznik nr 11 do rozporządzenia,

   e) informacji o wysokości dochodu (poniesionej straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej w roku podatkowym (PIT/IP), stanowiący załącznik nr 12 do rozporządzenia,

   f) informacji o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców w roku podatkowym (PIT/M), stanowiący załącznik nr 13 do rozporządzenia,

   g) informacji o środkach trwałych oraz podstawie opodatkowania składanej przez podatnika obowiązanego do zapłaty podatku, o którym mowa w art. 30g ustawy, za rok podatkowy (PIT/MIT), stanowiący załącznik nr 14 do rozporządzenia,

   h) informacji o wysokości wartości rynkowej składnika majątku tymczasowo przeniesionego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za rok podatkowy (PIT/PM), stanowiący załącznik nr 15 do rozporządzenia,

   i) informacji o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym (PIT/O), stanowiący załącznik nr 16 do rozporządzenia,

   j) informacji o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy, osiągniętego (poniesionej) w roku podatkowym (PIT/Z), stanowiący załącznik nr 17 do rozporządzenia,

   k) informacji o wysokości dochodów/przychodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku podatkowym (PIT/ZG), stanowiący załącznik nr 18 do rozporządzenia,

   l) informacji o wierzytelnościach i zobowiązaniach zmniejszających lub zwiększających podstawę opodatkowania (stratę), wynikających z transakcji handlowych (PIT/WZ), stanowiący załącznik nr 19 do rozporządzenia,

   m) informacji o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej lub na podstawie decyzji o wsparciu (PIT/SE), stanowiący załącznik nr 20 do rozporządzenia.

§ 2. 1. Wzory, o których mowa w § 1, stosuje się do uzyskanych dochodów lub poniesionych strat od dnia 1 stycznia 2019 r.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) zostało złożone według dotychczasowego wzoru. W takim przypadku uznaje się za prawidłowe zastosowanie wzoru obowiązującego przed dniem wejścia w życie rozporządzenia.

§ 3. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wzorów zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. poz. 2236).

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Istniejące wersje czasowe zał. nr 1
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2019 r. poz. 2434
2021.01.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 1

 
PIT-36 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

PIT-36 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

PIT-36 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

PIT-36 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

PIT-36 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

PIT-36 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

PIT-36 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

PIT-36 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

PIT-36 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

PIT-36 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

Istniejące wersje czasowe zał. nr 2
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2019 r. poz. 2434
2021.01.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 2

 
PIT-36S Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

PIT-36S Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

PIT-36S Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

PIT-36S Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

PIT-36S Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

Istniejące wersje czasowe zał. nr 3
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2019 r. poz. 2434
2021.01.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 3

 
PIT-36L Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

PIT-36L Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

PIT-36L Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

PIT-36L Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

PIT-36L Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

PIT-36L Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

Istniejące wersje czasowe zał. nr 4
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2019 r. poz. 2434
2021.01.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 4

 
PIT-36LS Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

PIT-36LS Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

PIT-36LS Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

PIT-36LS Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

PIT-36L Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

Istniejące wersje czasowe zał. nr 5
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2019 r. poz. 2434
2021.01.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 5

 
PIT-37 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

PIT-37 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

PIT-37 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

PIT-37 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

PIT-37 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

Załącznik nr 6

PIT-38 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

PIT-38 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

PIT-38 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

PIT-38 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

Załącznik nr 7

PIT-39 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

PIT-39 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

PIT-39 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

Istniejące wersje czasowe zał. nr 8
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2019 r. poz. 2434
2021.01.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 8

 
PIT/B Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej

PIT/B Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej

PIT/B Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej

Załącznik nr 9

PIT/BR Informacja o odliczeniu od podstawy obliczenia podatku kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową

PIT/BR Informacja o odliczeniu od podstawy obliczenia podatku kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową

PIT/BR Informacja o odliczeniu od podstawy obliczenia podatku kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową

PIT/BR Informacja o odliczeniu od podstawy obliczenia podatku kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową

PIT/BR Informacja o odliczeniu od podstawy obliczenia podatku kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową

Istniejące wersje czasowe zał. nr 10
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2019 r. poz. 2434
2021.01.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 10

 
PIT/D Informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych

PIT/D Informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych

PIT/D Informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych

Istniejące wersje czasowe zał. nr 11
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2019 r. poz. 2434
2021.01.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 11

 
PIT/DS Informacja o wysokości dochodu (straty) z działów specjalnych produkcji rolnej

PIT/DS Informacja o wysokości dochodu (straty) z działów specjalnych produkcji rolnej

PIT/DS Informacja o wysokości dochodu (straty) z działów specjalnych produkcji rolnej

PIT/DS Informacja o wysokości dochodu (straty) z działów specjalnych produkcji rolnej

Istniejące wersje czasowe zał. nr 12
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2019 r. poz. 2434
2021.01.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 12

 
PIT/IP Informacja o wysokości dochodu (poniesionej straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej

PIT/IP Informacja o wysokości dochodu (poniesionej straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej

PIT/IP Informacja o wysokości dochodu (poniesionej straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej

PIT/IP Informacja o wysokości dochodu (poniesionej straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej

Załącznik nr 13

PIT/M Informacja o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców

PIT/M Informacja o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców

Załącznik nr 14

PIT/MIT Informacja o środkach trwałych oraz podstawie opodatkowania składana przez podatnika obowiązanego do zapłaty podatku, o którym mowa w art. 30g ustawy

PIT/MIT Informacja o środkach trwałych oraz podstawie opodatkowania składana przez podatnika obowiązanego do zapłaty podatku, o którym mowa w art. 30g ustawy

Załącznik nr 15

PIT/PM Informacja o wysokości wartości rynkowej składnika majątku tymczasowo przeniesionego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

PIT/PM Informacja o wysokości wartości rynkowej składnika majątku tymczasowo przeniesionego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

PIT/PM Informacja o wysokości wartości rynkowej składnika majątku tymczasowo przeniesionego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Istniejące wersje czasowe zał. nr 16
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2019 r. poz. 2434
2021.01.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 16

 
PIT/O Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku

PIT/O Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku

PIT/O Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku

PIT/O Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku

PIT/O Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku

Istniejące wersje czasowe zał. nr 17
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2019 r. poz. 2434
2021.01.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 17

 
PIT/Z Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy

PIT/Z Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy

PIT/Z Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy

Załącznik nr 18

PIT/ZG Informacja o wysokości dochodów/przychodów z zagranicy i zapłaconym podatku

PIT/ZG Informacja o wysokości dochodów/przychodów z zagranicy i zapłaconym podatku

PIT/ZG Informacja o wysokości dochodów/przychodów z zagranicy i zapłaconym podatku

Istniejące wersje czasowe zał. nr 19
2021.01.01
dodany przez

Załącznik nr 19

 
PIT/WZ Informacja o wierzytelnościach i zobowiązaniach zmniejszających lub zwiększających podstawę opodatkowania (stratę), wynikających z transakcji handlowych

PIT/WZ Informacja o wierzytelnościach i zobowiązaniach zmniejszających lub zwiększających podstawę opodatkowania (stratę), wynikających z transakcji handlowych

PIT/WZ Informacja o wierzytelnościach i zobowiązaniach zmniejszających lub zwiększających podstawę opodatkowania (stratę), wynikających z transakcji handlowych

PIT/WZ Informacja o wierzytelnościach i zobowiązaniach zmniejszających lub zwiększających podstawę opodatkowania (stratę), wynikających z transakcji handlowych

Istniejące wersje czasowe zał. nr 20
2021.01.01
dodany przez

Załącznik nr 20

 
PIT/SE Informacja o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej lub na podstawie decyzji o wsparciu

PIT/SE Informacja o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej lub na podstawie decyzji o wsparciu

PIT/SE Informacja o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej lub na podstawie decyzji o wsparciu

PIT/SE Informacja o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej lub na podstawie decyzji o wsparciu

PIT/SE Informacja o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej lub na podstawie decyzji o wsparciu

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60