Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Dyrektywa UE w sprawie VAT »  Szósta dyrektywa Rady z dnia 17.05.1977 r. w ...

Szósta dyrektywa Rady z dnia 17.05.1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku

Tekst pierwotny: Dz. Urz. UE L z 1977 r. nr 145/1
Dz. Urz. UE L z 1980 r. nr 90/41
Dz. Urz. UE L z 1984 r. nr 208/58
Dz. Urz. UE L z 1989 r. nr 226/21
Dz. Urz. UE L z 1991 r. nr 376/1
Dz. Urz. UE L z 1992 r. nr 316/1
Dz. Urz. UE L z 1992 r. nr 384/47
Dz. Urz. UE L z 1994 r. nr 60/14
Dz. Urz. UE L z 1994 r. nr 60/16
Dz. Urz. UE L z 1994 r. nr 365/53
Dz. Urz. UE L z 1995 r. nr 102/18
Dz. Urz. UE L z 1996 r. nr 170/34
Dz. Urz. UE L z 1998 r. nr 281/31
Dz. Urz. UE L z 1999 r. nr 139/27
Dz. Urz. UE L z 1999 r. nr 162/63
Dz. Urz. UE L z 1999 r. nr 277/34
Dz. Urz. UE L z 2000 r. nr 84/24
Dz. Urz. UE L z 2000 r. nr 269/44
Dz. Urz. UE L z 2001 r. nr 22/17
Dz. Urz. UE L z 2002 r. nr 15/24
Dz. Urz. UE L z 2002 r. nr 128/41
Dz. Urz. UE L z 2002 r. nr 331/27
Dz. Urz. UE L z 2003 r. nr 260/8
Dz. Urz. UE L z 2004 r. nr 27/44
Dz. Urz. UE L z 2004 r. nr 168/35
Dz. Urz. UE L z 2005 r. nr 345/19
Dz. Urz. UE L z 2006 r. nr 51/12
Dz. Urz. UE L z 2006 r. nr 174/5
Dz. Urz. UE L z 2006 r. nr 221/9**
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2006.08.13 - bieżąca
 uwzględniający ww. zmiany

Uwaga od redakcji:
Na podstawie art. 411 dyrektywy 2006/112/WE RADY z dnia 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, z dniem 1.01.2007 r. niniejsza dyrektywa straciła moc.

Tytuł XVIb

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW UŻYWANYCH, DZIEŁ SZTUKI, PRZEDMIOTÓW KOLEKCJONERSKICH ORAZ ANTYKÓW

Artykuł 28o

1. Państwa Członkowskie, które w dniu 31 grudnia 1992 r. stosowały szczególne przepisy podatkowe, inne niż te przewidziane w art. 26a tytuł B w odniesieniu do dostaw używanych środków transportu, realizowanych przez podlegających opodatkowaniu pośredników, mogą nadal stosować te regulacje w okresie określonym w art. 28l o ile są one zgodne lub dostosowane do następujących warunków:

  a) przepisy szczególne stosuje się jedynie do dostaw środków transportu określonych w art. 28a ust. 2 lit. a) i uznawanych za towary używane w rozumieniu art. 26a tytuł A lit. d) dokonywanych przez podlegających opodatkowaniu pośredników w rozumieniu art. 26a tytuł A lit. e), do których stosuje się szczególne przepisy podatkowe w zakresie opodatkowania marży zysku na podstawie art. 26a tytuł B ust. 1 i 2. Dostawy nowych środków transportu w rozumieniu art. 28a ust. 2 lit. b), dokonywane zgodnie z warunkami określonymi w art. 28c tytuł A są wyłączone z zakresu stosowania tych przepisów szczególnych;

  b) podatek należny z tytułu każdej dostawy określonej w lit. a) jest równy kwocie podatku, który byłby należny, w przypadku gdyby do tej dostawy stosowano ogólne przepisy dotyczące podatku od wartości dodanej pomniejszony o kwotę podatku od wartości dodanej, którą uznaje się za zawartą w cenie kupna środków transportu zapłaconej przez podlegającego opodatkowaniu pośrednika;

  c) podatek od wartości dodanej, który uznaje się za zawarty w cenie kupna środków transportu zapłaconej przez podlegającego opodatkowaniu pośrednika, będzie obliczany zgodnie z następującą metodą:

   - uwzględnianą ceną kupna jest cena kupna w rozumieniu art. 26a tytuł B ust. 3,

   - uważa się, że cena kupna zapłacona przez podlegającego opodatkowaniu pośrednika zawiera podatek od wartości dodanej, który byłby należny, w przypadku gdyby dostawca pośrednika poddał swoją dostawę ogólnym przepisom dotyczącym podatku od towarów i usług,

   - braną pod uwagę stawką podatku jest stawka stosowana w rozumieniu art. 12 ust. 1 w Państwie Członkowskim, na terytorium którego zgodnie z art. 8 uznaje się, że ma miejsce dostawa do podlegającego opodatkowaniu pośrednika;

  d) podatek należny z tytułu każdej dostawy, określonej w lit. a), ustalony zgodnie z lit. b) nie może być niższy niż kwota podatku, który byłby należny, gdyby do dostawy stosowano przepisy szczególne w zakresie opodatkowania marży zysku zgodnie z art. 26a tytuł B ust. 3.

  Dla stosowania powyższych przepisów Państwa Członkowskie mogą przewidzieć, że w przypadku dostawy, do której stosuje się przepisy szczególne w zakresie opodatkowania marży zysku, marża ta nie będzie niższa niż 10% ceny sprzedaży w rozumieniu art. 26a tytułu B ust. 3;

  e) podlegający opodatkowaniu pośrednik nie jest uprawniony do oddzielnego wykazywania na fakturach, podatku odnoszącego się do dostaw, które poddaje on przepisom szczególnym;

  f) podatnicy nie są uprawnieni do odliczania podatku należnego bądź zapłaconego od używanych środków transportu, dostarczonych im przez podlegającego opodatkowaniu pośrednika, jako podatku naliczonego, o ile pośrednik realizuje dostawę tych towarów stosownie do przepisów specjalnych wymienionych w lit. a);

  g) w drodze odstępstwa od przepisów art. 28a ust. 1 lit. a), nabywane wewnątrz Wspólnoty środki transportu nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od wartości dodanej, w przypadku gdy sprzedawca jest podlegającym opodatkowaniu pośrednikiem działającym w takim charakterze, a nabyte używane środki transportu zostały opodatkowane w Państwie Członkowskim, z którego zostały wysłane lub w którym rozpoczął się ich transport, zgodnie z lit. a);

  h) art. 28b tytuł B i 28c tytuł A lit. a) i d) nie stosuje się do dostaw używanych środków transportu opodatkowanych podatkiem od wartości dodanej zgodnie lit. a).

2. W drodze odstępstwa od ust. 1 zdanie pierwsze Królestwo Danii jest uprawnione do stosowania szczególnych przepisów podatkowych ustanowionych w ust. 1 lit. a)-h) w okresie określonym w art. 28l.

3. W przypadku stosowania przepisów szczególnych w odniesieniu do sprzedaży w drodze publicznej licytacji, przewidzianej w art. 26a tytuł C Państwa Członkowskie stosują te przepisy szczególne również do dostaw używanych środków transportu realizowanych przez organizatora sprzedaży w drodze publicznej licytacji, działającego we własnym imieniu i na rzecz podlegającego opodatkowaniu pośrednika na podstawie umowy, z której tytułu wypłacana jest prowizja od sprzedaży tych towarów w drodze publicznej licytacji, o ile dostawy używanych środków transportu w rozumieniu art. 5 ust. 4 lit. c) realizowane przez tego pośrednika podlegają opodatkowaniu zgodnie z ust. 1 i 2.

4. W odniesieniu do realizowanych przez podlegającego opodatkowaniu pośrednika dostaw dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków dostarczonych mu na warunkach określonych w art. 26a tytuł B ust. 2 Republika Federalna Niemiec do dnia 30 czerwca 1999 r. jest uprawniona zapewniać podlegającym opodatkowaniu pośrednikom możliwość stosowania przepisów szczególnych dla podlegających opodatkowaniu pośredników lub też ogólnych przepisów dotyczących podatku od wartości dodanej, zgodnie z następującymi zasadami:

  a) przy stosowaniu przez podlegających opodatkowaniu pośredników przepisów szczególnych w odniesieniu do tych dostaw towarów podstawa opodatkowania jest ustalana zgodnie z art. 11 tytuł A ust. 1, 2 i 3;

  b) podlegający opodatkowaniu pośrednik, o ile wykorzystuje używane towary na potrzeby jego obrotów opodatkowanych zgodnie z lit. a), jest uprawniony do odliczenia od swojego zobowiązania podatkowego:

   - należnego lub zapłaconego podatku od wartości dodanej od dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków, które zostały lub zostaną mu dostarczone przez innego podlegającego opodatkowaniu pośrednika, jeżeli dostawa zrealizowana przez tego innego podlegającego opodatkowaniu pośrednika została opodatkowana zgodnie z lit. a),

   - podatku od wartości dodanej uznanego za zawarty w cenie kupna dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków, które zostały lub zostaną mu dostarczone przez innego podlegającego opodatkowaniu pośrednika, jeżeli dostawa zrealizowana przez tego innego podlegającego opodatkowaniu pośrednika została opodatkowana zgodnie ze szczególnymi przepisami w zakresie opodatkowania marży zysku, przewidzianymi w art. 26a tytuł B, w Państwie Członkowskim, na którego terytorium uznaje się, że położone jest miejsce dostawy ustalone zgodnie z art. 8.

   To prawo do odliczenia powstaje z chwilą, gdy podatek należny z tytułu dostawy opodatkowanej zgodnie z lit. a) staje się wymagalny.

  c) przy stosowaniu przepisów lit. b) tiret drugie cena kupna dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków, których dostawa realizowana przez podlegającego opodatkowaniu pośrednika jest opodatkowana zgodnie z lit. a), jest ustalana zgodnie z art. 26a tytuł B ust. 3, przy czym podatek uznany za zawarty w cenie kupna jest obliczany zgodnie z następującą metodą:

   - uważa się, że cena kupna zawiera podatek od wartości dodanej, który byłby należny, jeżeli podlegająca opodatkowaniu marża zysku dostawcy wynosiłaby 20% ceny kupna,

   - uwzględnianą stawką podatku jest stawka stosowana w rozumieniu art. 12 ust. 1 w Państwie Członkowskim, na którego terytorium uznaje się, że jest położone, określone zgodnie z art. 8 miejsce dostawy podlegające przepisom szczególnym w zakresie opodatkowania marży zysku;

  d) w przypadku gdy podlegający opodatkowaniu pośrednik stosuje ogólne przepisy dotyczące podatku od wartości dodanej w odniesieniu do dostaw dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków, dostarczonych mu przez innego pośrednika i gdy towary zostały opodatkowane zgodnie z lit. a), taki podlegający opodatkowaniu pośrednik ma prawo do odliczenia od swojego zobowiązania podatkowego podatku od wartości dodanej określonego w lit. b);

  e) stawkami podatku stosowanymi w odniesieniu do tych dostaw towarów są stawki stosowane w dniu 1 stycznia 1993 r.;

  f) stosując art. 26a tytuł B ust. 2 tiret czwarte, art. 26a tytuł C ust. 1 tiret czwarte i art. 26a tytuł D lit. b) i c) Państwa Członkowskie uważają dostawy dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków opodatkowanych zgodnie z lit. a) za dostawy podlegające opodatkowaniu podatkiem od wartości dodanej zgodnie z przepisami szczególnymi w zakresie opodatkowania marży zysku przewidzianymi w art. 26a tytuł B;

  g) w przypadku gdy dostawy dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków opodatkowanych zgodnie z lit. a) są realizowane na warunkach przewidzianych w art. 28c tytuł A, faktura wystawiana zgodnie z art. 22 ust. 3 zawiera adnotację wskazującą na stosowanie szczególnych przepisów w zakresie opodatkowania marży zysku, przewidzianych w art. 28o ust. 4

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60