Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Podatek VAT »  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4.04.2011 r. w ...

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4.04.2011 r.
w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług

 Dz. U. z 2011 r. nr 73, poz. 392
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wersje poprzedzające
 Dz. U. z 2013 r. poz. 247

Uwaga od redakcji:
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Niniejsze rozporządzenie utraciło moc z dniem 1.01.2014 r.

Na podstawie art. 19 ust. 22, art. 28o, art. 82 ust. 3, art. 86 ust. 21, art. 92 ust. 1 pkt 3, art. 106 ust. 12, art.146d ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1. Przepisy ogólne (§ 1 - 2) 
Rozdział 2. Inne terminy powstania obowiązku podatkowego (§ 3) 
Rozdział 3. Określenie innego miejsca świadczenia (§ 4 - 6) 
Rozdział 4. Towary i usługi, dla których obniża się stawkę podatku do wysokości 8%, oraz warunki stosowania obniżonej stawki (§ 7) 
Rozdział 4a. Towary, dla których obniża się stawkę podatku do wysokości 5% (§ 7a) 
Rozdział 5. Towary i usługi, dla których obniża się stawkę podatku do wysokości 0%, oraz warunki stosowania obniżonej stawki (§ 8 - 12) 
Rozdział 6. Zwolnienia od podatku oraz szczegółowe warunki stosowania tych zwolnień (§ 13 - 17) 
Rozdział 7. Przypadki, w których zastosowanie ma inny niż określony w art. 86 ust. 10 ustawy termin obniżenia kwoty podatku należnego (§ 18) 
Rozdział 8. Przypadki, gdy kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu (§ 19 - 21) 
Rozdział 9. Przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu (§ 22 - 34) 
Rozdział 10. Inny niż określony w art. 31a ust. 1 ustawy sposób przeliczania wykazywanych na fakturach kwot w walutach obcych, stosowanych do określenia podstawy opodatkowania, w odniesieniu do niektórych rodzajów usług lub towarów (§ 35 - 36) 
Rozdział 11. Czasowe obniżenie stawki podatku do wysokości 0% oraz warunki stosowania obniżonej stawki (§ 37 - 38) 
Rozdział 12. Przepisy przejściowe i końcowe (§ 39 - 47) 
Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r.
Załącznik nr 1. Lista towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku do wysokości 8%  
Załącznik nr 2. Towary będące przedmiotem importu, przeznaczone na zaopatrzenie barów, mes i kantyn Kwatery oraz barów, mes i kantyn Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy zlokalizowanych na jego terenie  
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60