Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.10.2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2012.01.01
do 2012.12.31
zmiana wynikająca z
 
M. P. z 2011 r. nr 94, poz. 958
Istniejące wersje czasowe zał. nr 1
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2008 r. nr 196, poz. 1217
2010.01.01
zmiana wynikająca z
 
2011.01.01
zmiana wynikająca z
 
2012.01.01
zmiana wynikająca z
 
2013.01.01
zmiana wynikająca z
 
2014.01.01
zmiana wynikająca z
 
2015.01.01
zmiana wynikająca z
 
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 1

 
Jednostkowe stawki opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza *)

______________________
*)Uwaga od redakcji:
Stawki obowiązujące na rok 2012 podane zostały w obwieszczeniu Ministra Środowiska z dnia 26.09.2011 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2012 (M. P. z 2011 r. nr 94, poz. 958).

Tabela A

Jednostkowe stawki opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza

Lp.
Rodzaje gazów lub pyłów
Jednostkowa stawka w zł/kg
1
2
3
1
Akrylonitryl (aerozol) 
36,11
2
Aldehydy alifatyczne i ich pochodne
1,06
3
Aldehydy pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne
1,06
4
Alkohole alifatyczne i ich pochodne
1,06
5
Alkohole pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne
1,06
6
Aminy i ich pochodne
1,06
7
Amoniak
0,36
8
Arsen 1)
315,80
9
Azbest
315,80
10
Benzen
7,22
11
Benzo/a/piren
315,80
12
Bizmut 1)
15,05
13
Cer 1)
112,79
14
Chlorek winylu (w fazie gazowej) 
18,05
15
Chlorowcopochodne węglowodorów: CFC-11, CFC-12, CFC-13, CFC-111, CFC-112, CFC-113, CFC-114, CFC-115, CFC-211, CFC-212, CFC-213, CFC-214, CFC-215, CFC-216, CFC-217
157,91
16
Chlorowcopochodne węglowodorów: związki typu HCFC
50,00
17
Chrom 1)
45,12
18
Cyna 1)
4,74
19
Cynk 1)
4,74
20
Tetrachlorek węgla
160,00
21
Dwusiarczek węgla
1,75
22
Dwutlenek siarki
0,44
23
Dwutlenek węgla (stawka w zł/Mg) 
0,24
24
Etery i ich pochodne
1,06
25
Halony: 1211, 1301, 2402
157,91
26
Halony 2)
1,06
27
Heksafluorek siarki
25,00
28
Kadm 1)
157,91
29
Ketony i ich pochodne
1,06
30
Kobalt 1)
45,12
31
Kwasy nieorganiczne, ich sole i bezwodniki
1,06
32
Kwasy organiczne, ich związki i pochodne 2)
1,06
33
Mangan 1)
18,05
34
Metan (stawka w zł/Mg) 
0,24
35
Molibden 1)
10,62
36
Nikiel 1)
315,80
37
Oleje (mgła olejowa) 
1,06
38
Ołów 1)
36,11
39
Organiczne pochodne związków siarki
1,06
40
Perfluorowęglowodory
25,00
41
Pierwiastki metaliczne i ich związki 3)
1,06
42
Pierwiastki niemetaliczne
1,06
43
Podtlenek azotu (stawka w zł/Mg) 
71,30
44
Polichlorodibenzo-p-dioksyny i polichlorodibenzofurany - ilość po przeliczeniu wskaźnikiem toksyczności 4)
315,80
45
Polichlorowane bifenyle
157,91
46
Pyły cementowo-wapiennicze i materiałów ogniotrwałych
0,30
47
Pyły krzemowe (powyżej 30% wolnej krzemionki)
1,23
48
Pyły nawozów sztucznych
1,23
49
Pyły polimerów
0,48
50
Pyły środków powierzchniowo czynnych
1,23
51
Pyły węgla brunatnego
0,48
52
Pyły węglowo-grafitowe, sadza
1,23
53
Pyły ze spalania paliw
0,30
54
Pyły pozostałe
0,48
55
Rtęć 1)
157,91
56
Sole niemetali 2)
1,06
57
Substancje organiczne 5)
5,29
58
Tlenek węgla
0,11
59
Tlenki azotu (w przeliczeniu na NO2)
0,44
60
Tlenki niemetali 2)
1,06
61
1,1,1-trójchloroetan
157,91
62
Węglowodory alifatyczne i ich pochodne 2)
0,11
63
Węglowodory pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne 2)
1,20
64
Wodorofluorowęglowodory
25,00
65
Związki azowe, azoksy, nitrowe i nitrozowe
1,06
66
Związki heterocykliczne
1,06
67
Związki izocykliczne
1,06

Objaśnienia:
1) Związki w przeliczeniu na masę pierwiastka.
2) Z wyjątkiem wymienionych w innych pozycjach.
3) Z wyjątkiem wymienionych w innych pozycjach, w przeliczeniu na masę pierwiastka metalicznego występującego w związku.
4) Współczynniki toksyczności dla określania sumarycznej ilości polichlorodibenzo-p-dioksyn i polichlorodibenzofuranów:
     1) 2,3,7,8-tetrachlorodibenzodioksyna - 1;
     2) 1,2,3,7,8-pentachlorodibenzodioksyna - 0,5;
     3) 1,2,3,4,7,8-heksachlorodibenzodioksyna - 0,1;
     4) 1,2,3,7,8,9-heksachlorodibenzodioksyna - 0,1;
     5) 1,2,3,6,7,8-heksachlorodibenzodioksyna - 0,1;
     6) 1,2,3,4,6,7,8-heptachlorodibenzodioksyna - 0,01;
     7) Oktachlorodibenzodioksyna - 0,001;
     8) 2,3,7,8-tetrachlorodibenzofuran - 0,1;
     9) 2,3,4,7,8-pentachlorodibenzofuran - 0,5;
   10) 1,2,3,7,8-pentachlorodibenzofuran - 0,05;
   11) 1,2,3,4,7,8-heksachlorodibenzofuran - 0,1;
   12) 1,2,3,7,8,9-heksachlorodibenzofuran - 0,1;
   13) 1,2,3,6,7,8-heksachlorodibenzofuran - 0,1;
   14) 2,3,4,6,7,8-heksachlorodibenzofuran - 0,1;
   15) 1,2,3,4,6,7,8-heptachlorodibenzofuran - 0,01;
   16) 1,2,3,4,7,8,9-heptachlorodibenzofuran - 0,01;
   17) Oktachlorodibenzofuran - 0,001.
5) Substancje organiczne w postaci gazów i par, w tym lotne związki organiczne, w przeliczeniu na całkowity węgiel organiczny oznaczany metodą ciągłej detekcji płomieniowo-jonizacyjnej; stawka opłaty dotyczy instalacji spalania i współspalania odpadów oraz instalacji, w których stosowane są rozpuszczalniki organiczne, objętych standardami emisyjnymi.

Uwaga:
W przypadku braku możliwości ustalenia rodzaju i ilości gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza:
1) powstających przy przeładunku benzyn silnikowych,
2) z kotłów o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW opalanych węglem kamiennym, koksem, drewnem, olejem lub paliwem gazowym, dla których nie jest wymagane pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenie zintegrowane,
3) z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych,
4) z chowu lub hodowli drobiu
- jednostkowe stawki opłaty określają odpowiednio tabele B-E.

Tabela B

Jednostkowe stawki opłaty za gazy wprowadzane do powietrza powstające przy przeładunku benzyn silnikowych1)

Lp.
Rodzaj operacji technicznej
Jednostkowa stawka w zł za gazy wprowadzane do powietrza przy przeładunku jednostki benzyny silnikowej2)
1
2
3
1
Napełnianie zbiorników z dachem stałym
4,93
2
Opróżnianie zbiorników z dachem pływającym
0,30
3
Napełnianie zbiorników podziemnych
2,62
4
Napełnianie zbiorników naziemnych w kontenerowych stacjach paliw
2,62
5
Napełnianie cystern kolejowych
2,02
6
Napełnianie cystern samochodowych
1,42
7
Napełnianie zbiorników pojazdów
2,92

Objaśnienia:
1) Do ustalenia opłaty za gazy wprowadzane do powietrza z przeładunku benzyn silnikowych, w przypadku zastosowania rozwiązań technicznych o udokumentowanej skuteczności redukcji η (%), stosuje się współczynnik (100 - η)/100. Łączna stawka opłaty za gazy wprowadzane do powietrza obejmujące: węglowodory alifatyczne, pierścieniowe i aromatyczne, wymienione w tabeli A, obliczona według jednostkowych stawek w niej określonych.
2) Jednostka benzyny silnikowej - 1 Mg.

Tabela C

Jednostkowe stawki opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z kotłów o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW opalanych węglem kamiennym, koksem, drewnem, olejem lub paliwem gazowym, dla których nie jest wymagane pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenie zintegrowane1)

Lp.
Rodzaje kotłów
Nominalna moc cieplna kotła w MW
Jednostkowa stawka za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z jednostki spalonego paliwa 2)
1
2
3
4
I
Kotły opalane węglem kamiennym
1
Kocioł z rusztem mechanicznym, z urządzeniem odpylającym
≤ 3
14,74 zł/Mg
> 3 i ≤ 5
13,79 zł/Mg
2
Kocioł z rusztem mechanicznym, bez urządzenia odpylającego
≤ 5
22,84 zł/Mg
3
Kocioł z rusztem stałym, z ciągiem naturalnym
≤ 5
25,58 zł/Mg
4
Kocioł z rusztem stałym, z ciągiem sztucznym, z urządzeniem odpylającym
≤ 5
19,42 zł/Mg
5
Kocioł z rusztem stałym, z ciągiem sztucznym, bez urządzenia odpylającego
≤ 5
28,58 zł/Mg
II
Kotły opalane koksem
1
Kocioł z rusztem stałym, z ciągiem naturalnym
≤ 5
19,61 zł/Mg
2
Kocioł z rusztem stałym, z ciągiem sztucznym, z urządzeniem odpylającym
≤ 5
15,71 zł/Mg
3
Kocioł z rusztem stałym, z ciągiem sztucznym, bez urządzenia odpylającego
≤ 5
22,55 zł/Mg
III
Kotły opalane drewnem
≤ 5
3,76 zł/Mg
IV
Kotły opalane olejem
1
Olej lekki (zawartość siarki nie większa niż 0,5%) 
≤ 5
7,80 zł/Mg
2
Olej opałowy (zawartość siarki nie większa niż 1%) 
≤ 5
9,58 zł/Mg
3
Olej opałowy (zawartość siarki od 1% do 1,5%) 
≤ 5
15,18 zł/Mg
4
Olej napędowy
≤ 5
7,51 zł/Mg
V
Kotły opalane paliwem gazowym
1
Gaz ziemny wysokometanowy
≤ 1,4
1.114,48 zł/106 m3
> 1,4 i ≤ 5
1.392,47 zł/106 m3
2
Gaz ziemny zaazotowany
≤ 1,4
779,26 zł/106 m3
> 1,4 i ≤ 5
975,96 zł/106 m3
3
Gaz płynny propan-butan
≤ 5
1,51 zł/Mg

Objaśnienia:
1) Łączna stawka opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza obejmujące: benzo/a/piren, dwutlenek siarki, dwutlenek węgla, pyły ze spalania paliw, sadzę, tlenki azotu i tlenek węgla, wymienione w tabeli A, obliczona według jednostkowych stawek w niej określonych.
2) Jednostka spalonego paliwa - 1 Mg lub 106 m3.

Tabela D

Jednostkowe stawki opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych1)

Lp.
Rodzaj silnika spalinowego
Jednostkowa stawka w zł za gazy i pyły wprowadzone do powietrza z jednostki spalonego paliwa 2)
 
 
benzyny silnikowej 3) BS
gazu płynnego propan-butan LPG
sprężo-
nego gazu ziemnego CNG4) (silniki fab-
rycznie przysto-
sowane do zasilania gazem)
sprężo-
nego gazu ziemnego CNG4) (silniki przebu-
dowane)
oleju napędo-
wego ON
biodiesla5) BD
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Silniki w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy do dnia 31.12.1992 r.
63,56
40,76
- 6)
- 6)
17,34
14,16
2
Silniki w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.01.1993 r. - 31.12.1996 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 17)
24,13
35,13
- 6)
- 6)
10,06
8,99
3
Silniki w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.01.1997 r. - 31.12.2000 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 27)
16,14
23,09
- 6)
- 6)
10,06
8,99
4
Silniki w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.01.2001 r. - 31.12.2005 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 37)
10,52
14,95
9,42
11,15
7,75
6,90
5
Silniki w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu 31.12.2005 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 47)
5,47
7,51
4,77
5,65
4,43
3,68
6
Silniki w samochodach osobowych z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 57)
4,83
6,79
4,14
4,80
3,14
2,53
7
Silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niż osobowe zarejestrowanych po raz pierwszy do dnia 30.09.1993 r.
58,96
39,11
- 6)
- 6)
20,52
17,40
8
Silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niż osobowe zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.10.1993 r. - 30.06.1997 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 17)
31,15
34,63
- 6)
- 6)
12,59
11,36
9
Silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niż osobowe zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.07.1997 r. - 30.06.2001 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 27)
18,61
20,43
- 6)
- 6)
12,59
11,36
10
Silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niż osobowe zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 30.07.2001 r. - 30.06.2006 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 37)
12,03
13,25
10,48
12,40
9,50
8,62
11
Silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niż osobowe zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu 30.06.2006 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 47)
6,31
6,80
5,34
6,33
5,44
4,64
12
Silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niż osobowe z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 57)
5,87
6,17
4,90
5,75
3,71
3,11
13
Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg, z wyjątkiem autobusów, zarejestrowanych po raz pierwszy do dnia 30.09.1993 r.
79,69
- 6)
- 6)
- 6)
41,40
38,28
14
Silniki w autobusach o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg zarejestrowanych po raz pierwszy do dnia 30.09.1993 r.
- 6)
- 6)
- 6)
- 6)
48,04
43,46
15
Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.10.1993 r. - 30.09.1996 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 17)
- 6)
- 6)
- 6)
12,71
17,35
13,09
16
Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.10.1996 r. - 30.09.2001 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 27)
- 6)
- 6)
- 6)
10,27
13,56
10,16
17
Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.10.2001 r. - 30.09.2006 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 37)
- 6)
- 6)
5,96
8,46
9,93
7,10
18
Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.10.2006 r. - 30.09.2009 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 47)
- 6)
- 6)
4,97
6,45
7,21
4,90
19
Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 57)
- 6)
- 6)
3,65
4,25
5,01
3,35
20
Silniki w ciągnikach rolniczych zarejestrowanych po raz pierwszy do dnia 30.06.2001 r.
- 6)
- 6)
- 6)
- 6)
43,01
40,60
21
Silniki w ciągnikach rolniczych zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.07.2001 r. - 31.12.2003 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu I8)
- 6)
- 6)
- 6)
- 6)
34,20
31,13
22
Silniki w ciągnikach rolniczych zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.01.2004 r. - 31.12.2007 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu II8)
-6)
-6)
-6)
-6)
23,31
21,50
23
Silniki w ciągnikach rolniczych zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu 01.01.2008 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu IIIA8)
- 6)
- 6)
- 6)
- 6)
13,21
11,87
24
Silniki w pojazdach wolnobieżnych, maszynach i urządzeniach wyprodukowanych do 1999 r.
224,00
37,52
- 6)
- 6)
43,47
40,31
25
Silniki w pojazdach wolnobieżnych, maszynach i urządzeniach wyprodukowanych w latach 2000 - 2003 lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu I8)
224,00
37,52
- 6)
- 6)
34,20
31,14
26
Silniki w pojazdach wolnobieżnych, maszynach i urządzeniach wyprodukowanych w latach 2004 - 2008 lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu II8)
165,00
37,52
- 6)
- 6)
23,33
21,50
27
Silniki w pojazdach wolnobieżnych, maszynach i urządzeniach z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu IIIA8)
- 6)
- 6)
- 6)
- 6)
13,23
11,87
28
Silniki w pojazdach szynowych wyprodukowanych do 2007 r.
- 6)
- 6)
- 6)
- 6)
40,48
37,50
29
Silniki w pojazdach szynowych wyprodukowanych po 2007 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu IIIA8)
- 6)
- 6)
- 6)
- 6)
15,12
14,85
30
Silniki w jednostkach pływających żeglugi śródlądowej wyprodukowanych do 2007 r.
- 6)
- 6)
- 6)
- 6)
40,46
37,43
31
Silniki w jednostkach pływających żeglugi śródlądowej wyprodukowanych po 2007 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu IIIA8)
- 6)
- 6)
- 6)
- 6)
18,32
16,72
32
Silniki w innych pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg i w motorowerach
63,56
40,76
- 6)
- 6)
17,34
14,16

Objaśnienia:
1) Łączna stawka opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza obejmujące: dwutlenek siarki, dwutlenek węgla, metan, ołów, podtlenek azotu, pyły i sadzę, tlenek węgla, tlenki azotu, węglowodory alifatyczne i ich pochodne, węglowodory pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne, wymienione w tabeli A, obliczona według jednostkowych stawek w niej określonych.
2) Jednostka spalonego paliwa - 1 Mg.
3) Dotyczy także benzyn silnikowych z zawartością bioetanolu (BE) do 10% masy. W przypadku stosowania benzyny o wyższej zawartości biokomponentów lub biopaliw stanowiących samoistne paliwo, w silnikach fabrycznie przystosowanych do zasilania biopaliwami, stawkę jednostkową oblicza się na podstawie wzoru:
stawka jednostkowa dla biopaliwa = stawka jednostkowa (BS) x [1 - 0,072 x (y - 10) /100], w którym:
y - oznacza zawartość biokomponentu w mieszaninie podawaną w% masy,
stawka jednostkowa (BS) - oznacza stawkę dla benzyny silnikowej w zł.
4) Dotyczy także biometanu.
5) Dotyczy estrów metylowych kwasów tłuszczowych. W przypadku stosowania mieszaniny estrów z olejem napędowym stawkę jednostkową oblicza się na podstawie wzoru:
stawka jednostkowa dla mieszaniny = stawka jednostkowa (ON) - x x [stawka jednostkowa (ON) - stawka jednostkowa (BD)]/100,
w którym:
x - oznacza procentową zawartość biodiesla w mieszaninie podawaną w% masy,
stawka jednostkowa (ON) - oznacza stawkę dla oleju napędowego w zł,
stawka jednostkowa (BD) - oznacza stawkę dla biodiesla w zł.
6) Dla pozycji oznaczonych "-" oraz dla przypadków nieuwzględnionych w tabeli D, wysokość opłaty należy ustalić na zasadach ogólnych z wykorzystaniem tabeli A. Oznacza to, że należy określić wielkość emisji poszczególnych zanieczyszczeń emitowanych przez silnik pojazdu (dwutlenek siarki, dwutlenek węgla, metan, ołów, podtlenek azotu, pyły i sadza, tlenek węgla, tlenki azotu, węglowodory alifatyczne i ich pochodne, węglowodory pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne) na podstawie własnych ustaleń podmiotu (w szczególności: pomiarów, informacji producenta silnika lub innych danych technicznych lub technologicznych). Później należy pomnożyć ilość każdego z zanieczyszczeń przez odpowiednią stawkę jednostkową dla danego zanieczyszczenia określoną w tabeli A, a następnie należy zsumować otrzymane wyniki, uzyskując kwotę całej opłaty.
7) Dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 1, 2, 3, 4 lub 5 jest wyciąg ze świadectwa homologacji lub odpowiadający mu dokument wystawiony przez producenta bądź upoważnionego przedstawiciela producenta, potwierdzający homologację pojazdu czy też silnika pojazdu w zakresie emisji zanieczyszczeń zawartych w spalinach, zgodnie z wymaganiami określonymi dla:

 1) samochodów osobowych i samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niż osobowe w serii 01 lub późniejszej poprawek do Regulaminu 83 EKG ONZ albo równoważnych dyrektywach Unii Europejskiej, o których mowa w przepisach o homologacji pojazdów,
2) pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg w serii 02 (poziom wymagań A) lub późniejszej poprawek do Regulaminu 49 EKG ONZ albo równoważnych dyrektywach Unii Europejskiej, o których mowa w przepisach o homologacji pojazdów.
8) Dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu I, etapu II lub etapu IIIA jest wyciąg ze świadectwa homologacji, kopia certyfikatu homologacji typu silnika lub odpowiadający im dokument wystawiony przez producenta bądź upoważnionego przedstawiciela producenta, potwierdzający homologację silnika w zakresie emisji zanieczyszczeń zawartych w spalinach, zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla silników spalinowych w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i cząstek stałych przez te silniki (Dz. U. nr 220, poz. 2180), rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla silników spalinowych w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i cząstek stałych przez te silniki (Dz. U. nr 202, poz. 1681), Regulaminie 96 EKG ONZ lub dyrektywie 97/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.

Tabela E

Jednostkowe stawki opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z chowu lub hodowli drobiu1)

Lp.
System chowu lub hodowli drobiu
Jednostkowa stawka za gazy lub pyły wprowadzone do powietrza w ciągu roku przypadająca na sto stanowisk dla drobiu (zł/100 stanowisk i rok) 2)
1
2
3
I
Stada reprodukcyjne
1

 

System bezklatkowy, ściółkowy

 

kury nieśne
13,21
kury mięsne
20,36
2

 

System bezklatkowy, ściółkowy, z mechanicznym podsuszaniem odchodówkury nieśne
8,76
kury mięsne
14,65
II
Kury nieśne
1

 

System klatkowy, z otwartym zbiornikiem na odchodyzbiornik nienapowietrzany
9,89
zbiornik napowietrzany
14,63
2
System klatkowy, z zamkniętym zbiornikiem na odchody, z podsuszaniem odchodów
7,42
3
System klatkowy, z taśmowym usuwaniem odchodów
5,87
4
System bezklatkowy, ściółkowy
13,94
5
System bezklatkowy, ściółkowy, z mechanicznym podsuszaniem odchodów
8,76
III
Brojlery kurze
1
System bezklatkowy, ściółkowy
10,22
2
System bezklatkowy, ściółkowy, z mechanicznym podsuszaniem odchodów
4,76
3
System klatkowy, z mechanicznym podsuszaniem odchodów
4,09
IV
Kurczęta (odchowanie)
1
System bezklatkowy, ściółkowy
12,59
2
System bezklatkowy, ściółkowy, z mechanicznym podsuszaniem odchodów
6,56
3
System klatkowy, z mechanicznym podsuszaniem odchodów
5,03
V
Indyki
System bezklatkowy, ściółkowy
31,84
VI
Perlice
System bezklatkowy, ściółkowy
34,10
VII
Gęsi, kaczki
System bezklatkowy, ściółkowy
16,42

Objaśnienia:
1) Łączna stawka opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza obejmujące: amoniak, pył, siarkowodór (występujący pod pozycją "Kwasy nieorganiczne, ich sole i bezwodniki"), wymienione w tabeli A, obliczona według jednostkowych stawek w niej określonych.
2) Stanowisko odpowiada miejscu przeznaczonemu dla jednej sztuki drobiu w pomieszczeniu inwentarskim; jednostkowa stawka dotyczy faktycznej obsady ptaków i faktycznego czasu utrzymywania drobiu.

Uwaga:
Opłatę za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oblicza się według wzoru:

O = q x k x t x 10-4,

w którym:
O - oznacza opłatę za gazy lub pyły wprowadzone do powietrza z chowu lub hodowli drobiu,
q - oznacza jednostkową stawkę opłaty określoną w tabeli E,
k - oznacza liczbę stanowisk w budynku inwentarskim faktycznie wykorzystaną w procesie produkcyjnym,
t - oznacza faktyczny czas utrzymywania drobiu wyrażony jako procentowa część roku,
10-4 - oznacza mnożnik uwzględniający to, że jednostkowa stawka opłaty określona w tabeli E odniesiona jest do 100 stanowisk dla drobiu, a czas utrzymywania drobiu wyrażony jest jako procentowa część roku.