Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2008.11.07
do 2011.06.30
tekst pierwotny
Dz. U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227
Istniejące wersje czasowe art. 25
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227
2011.07.01
zmieniony przez
2012.01.01
zmieniony przez
2012.05.28
zmieniony przez
2013.01.23
zmieniony przez
2013.10.24 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 1235
2014.05.24
zmieniony przez
2014.09.05
zmieniony przez
2015.03.30
zmieniony przez
2016.03.16 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 353
2017.01.01
zmieniony przez
2017.07.21 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 1405
2017.11.27
zmieniony przez
2018.01.01
zmieniony przez
2018.07.28
zmieniony przez
2018.10.31 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 2081
2019.08.24
zmieniony przez
2020.02.21 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 283
2020.02.29
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 25. 1. W Biuletynie Informacji Publicznej są udostępniane także:

  1) przez ministra właściwego do spraw środowiska:

   a) z zakresu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska:

    - polityka ekologiczna państwa, o której mowa w art. 15 ust. 1 tej ustawy,

    - raport z realizacji polityki ekologicznej państwa, o którym mowa w art. 16 tej ustawy,

   b) z zakresu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach:

    - krajowy plan gospodarki odpadami,

    - sprawozdanie z realizacji krajowego planu gospodarki odpadami,

   c) informacje o przepisach krajowych i wspólnotowych, a także o umowach międzynarodowych, które dotyczą ochrony środowiska, a także raporty z wykonania tych przepisów i umów, w przypadkach, gdy raporty te są dostępne,

   d) porozumienia dotyczące ochrony środowiska,

   e) z zakresu ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych:

    - Rejestr Zamkniętego Użycia GMO, o którym mowa w art. 34 tej ustawy,

    - Rejestr Zamierzonego Uwalniania GMO do Środowiska, o którym mowa w art. 40 tej ustawy,

    - Rejestr Produktów GMO, o którym mowa w art. 50 ust. 1 tej ustawy,

    - Rejestr Wywozu za Granicę i Tranzytu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produktów GMO, o którym mowa w art. 56 tej ustawy,

   f) z zakresu ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne:

    - krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych, o którym mowa w art. 43 ust. 3 tej ustawy,

    - sprawozdanie z wykonania krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, o którym mowa w art. 43 ust. 4 tej ustawy;

  2) przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - baza danych o ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko;

  3) przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska:

   a) Krajowy Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń, o którym mowa w art. 236a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska,

   b) raporty o stanie środowiska w Polsce, o których mowa w art. 25b ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska;

  4) przez marszałka województwa:

   a) z zakresu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska:

    - wojewódzkie programy ochrony środowiska, o których mowa w art. 17 ust. 1 tej ustawy,

    - raporty z wykonania wojewódzkich programów ochrony środowiska, o których mowa w art. 18 ust. 2 tej ustawy,

    - program ochrony powietrza, o którym mowa w art. 91 ust. 1 tej ustawy,

    - plan działań krótkoterminowych, o którym mowa w art. 92 ust. 1 tej ustawy,

    - programy ochrony środowiska przed hałasem, o których mowa w art. 119 ust. 1 tej ustawy,

   b) z zakresu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach:

    - rejestr udzielonych zezwoleń w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami, o którym mowa w art. 37 ust. 6 tej ustawy,

    - wojewódzki plan gospodarki odpadami,

    - sprawozdanie z realizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;

  5) przez dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej - akty prawa miejscowego, o których mowa w art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne;

  6) przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej - rejestr substancji niebezpiecznych, o którym mowa w art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska;

  7) przez starostę:

   a) z zakresu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska:

    - powiatowe programy ochrony środowiska, o których mowa w art. 17 ust. 1 tej ustawy,

    - raporty z wykonania powiatowych programów ochrony środowiska, o których mowa w art. 18 ust. 2 tej ustawy,

    - programy ochrony środowiska przed hałasem, o których mowa w art. 119 ust. 1 tej ustawy,

   b) z zakresu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach:

    - powiatowy plan gospodarki odpadami,

    - sprawozdanie z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami;

  8) przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta:

   a) z zakresu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska:

    - gminne programy ochrony środowiska, o których mowa w art. 17 ust. 1 tej ustawy,

    - raporty z wykonania gminnych programów ochrony środowiska, o których mowa w art. 18 ust. 2 tej ustawy,

   b) z zakresu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach:

    - gminny plan gospodarki odpadami,

    - sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami.