Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2020.02.21
 
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 283
Istniejące wersje czasowe art. 53
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227
2013.10.24 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 1235
2016.03.16 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 353
2017.07.21 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 1405
2018.10.31 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 2081
2019.09.24
zmieniony przez
2020.02.21 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 283
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 53. 1. Organ opracowujący projekt, o którym mowa w art. 46, uzgadnia z właściwymi organami, o których mowa w art. 57 i art. 58, stanowisko w sprawie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko.

2. Właściwy organ, uzgadniając:

    1) potrzebę przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w odniesieniu do projektu, o którym mowa w art. 47 ust. 1,

    2) brak możliwości odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w przypadku, o którym mowa w art. 48 ust. 1 i 2

- uzgadnia równocześnie zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko.

3. Uzgodnienia, o którym mowa w ust. 1 i 2, dokonuje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku o uzgodnienie, stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko albo braku możliwości odstąpienia od przeprowadzenia takiej oceny.