Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2020.02.21
 
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 283
Istniejące wersje czasowe art. 47a
2019.09.24
dodany przez
2020.02.21 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 283
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 47a. Przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko nie wymaga projekt dokumentu, o którym mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1 i 2, oraz projekt zmiany takiego dokumentu, a także projekt, o którym mowa w art. 47 ust. 1:

    1) przygotowywany wyłącznie dla celów obrony narodowej lub obrony cywilnej,

    2) finansowy lub budżetowy

- z wyłączeniem projektu, którego realizacja może spowodować znaczące oddziaływanie na obszar Natura 2000.