Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2017.01.01
do 2017.07.20
zmieniony przez
art. 1 

Art. 86. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organy:

    1) wydające decyzje określające warunki korzystania ze środowiska w zakresie, w jakim ma być uwzględniona przy wydawaniu tych decyzji;

    2) wydające decyzje, o których mowa w art. 72 ust. 1;

    3) przyjmujące zgłoszenia, o których mowa w art. 72 ust. 1a.