Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2012.05.28
do 2012.12.31
dodany przez
art. 1 

Art. 92b. 1.*)

2. Minister właściwy do spraw środowiska przekazuje Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska informacje o decyzjach odraczających, o programach ochrony powietrza oraz planach działań krótkoterminowych, o których mowa w ust. 1, w celu ich udostępnienia na stronie internetowej.

______________________
*)Uwaga od redakcji: Zgodnie z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 13.04.2012 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r. poz. 460), art. 92b ust. 1 wchodzi w życie z dniem 1.01.2013 r.