Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2009.01.01
do 2012.05.27
tekst ujednolicony przez redakcję
Istniejące wersje czasowe art. 94
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2009.01.01
2012.05.28
zmieniony przez
2013.10.23 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 1232
2016.05.16 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 672
2017.03.13 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 519
2018.01.26
zmieniony przez
2018.04.27 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 799
2019.01.01
zmieniony przez
2019.06.29
zmieniony przez
2019.07.29 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1396
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 94. 1. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska przekazuje Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska:

  1) wyniki klasyfikacji stref, o której mowa w art. 88 ust. 2;

  2) wyniki pomiarów, o których mowa w art. 90 ust. 1;

  3) wyniki oceny poziomów substancji w powietrzu i wyniki klasyfikacji stref, o których mowa w art. 89;

  4) informacje o stwierdzonych przekroczeniach alarmowych poziomów substancji w powietrzu, o których mowa w art. 93.

1a. Główny Inspektor Ochrony Środowiska na podstawie wyników i informacji, o których mowa w ust. 1, dokonuje zbiorczej oceny jakości powietrza w skali kraju.

2. Marszałek województwa przekazuje ministrowi właściwemu do spraw środowiska informację o programach ochrony powietrza, o których mowa w art. 91.

2a. Marszałek województwa, co 3 lata, przekazuje ministrowi właściwemu do spraw środowiska sprawozdanie z realizacji programów ochrony powietrza, o których mowa w art. 91, począwszy od dnia wejścia w życie rozporządzenia w sprawie określenia programu ochrony powietrza do dnia zakończenia realizacji tego programu.

2b. Jeżeli realizacja programu ochrony powietrza jest zaplanowana na okres krótszy niż 3 lata, sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2a, marszałek województwa przedkłada najpóźniej 6 miesięcy po zakończeniu realizacji tego programu.

3. Minister właściwy do spraw środowiska, biorąc pod uwagę konieczność gromadzenia danych i informacji na potrzeby krajowe i zobowiązań międzynarodowych, określi, w drodze rozporządzenia, zakres i sposób przekazywania informacji, o których mowa w ust. 1, 2 i 2a.

4. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 3, ustalone zostaną:

  1) terminy przekazywania informacji;

  2) forma przekazywanych informacji;

  3) układ przekazywanych informacji;

  4) wymagane techniki przekazywania informacji.