Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2019.01.01
do 2019.07.28
zmieniony przez
art. 4 
Istniejące wersje czasowe art. 90
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2009.01.01
2012.05.28
zmieniony przez
2013.10.23 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 1232
2016.05.16 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 672
2017.03.13 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 519
2018.01.26
zmieniony przez
2018.04.27 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 799
2019.01.01
zmieniony przez
2019.07.29 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1396
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 90. 1. Główny Inspektor Ochrony Środowiska dokonuje oceny poziomów substancji w powietrzu w strefach na podstawie wyników pomiarów lub innych metod oceny jakości powietrza, w tym modelowania matematycznego transportu i przemian substancji w powietrzu.

1a. W przypadku dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu z wykorzystaniem metod modelowania matematycznego transportu i przemian substancji w powietrzu Główny Inspektor Ochrony Środowiska posługuje się wynikami modelowania i analizami, o których mowa w art. 88 ust. 6 pkt 1 i 2.

2. (uchylony)

3. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, kierując się potrzebą ujednolicenia zasad dokonywania oceny jakości powietrza w strefach, określi, w drodze rozporządzenia:

  1) metody i zakres dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu;

  2) górne i dolne progi oszacowania dla niektórych substancji w powietrzu.

4. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 3, ustalone zostaną:

  1) zakresy wymaganych pomiarów, z podziałem na pomiary ciągłe oraz wskaźnikowe;

  2) kryteria lokalizacji punktów pomiarowych oraz wymagania dotyczące reprezentatywności stanowisk pomiarowych;

  3) minimalna liczba stałych stanowisk pomiarowych z uwzględnieniem źródeł emisji;

  4) (uchylony)

  5) przypadki, gdy ocena jakości powietrza:

   a) powinna być dokonywana metodami pomiarowymi,

   b) może być dokonywana:

    - przy zastosowaniu kombinacji metod pomiarowych i metod modelowania matematycznego transportu i przemian substancji w powietrzu,

    - metodami modelowania matematycznego transportu i przemian substancji w powietrzu lub innymi metodami szacowania;

  6) metodyki referencyjne;

  7) wymagania dotyczące jakości pomiarów i innych metod oceny jakości powietrza, w tym modelowania matematycznego transportu i przemian substancji w powietrzu, oraz dokumentacji dotyczącej uzasadnienia lokalizacji punktów pomiarowych, w tym jej zakres;

  8) kryteria kontroli poprawności danych dotyczących substancji w powietrzu w trakcie ich agregacji i obliczania parametrów statystycznych dla substancji w powietrzu.

5. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 3, mogą zostać ustalone:

  1) dopuszczalna częstość przekraczania progów oszacowania;

  2) (uchylony)

  3) zakres i cel prowadzenia pomiarów wspomagających ocenę jakości powietrza, w szczególności zakres prowadzenia analiz składu chemicznego pyłu.

6. (uchylony)