Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2016.05.16
do 2017.03.12
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 672
Istniejące wersje czasowe art. 101
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2009.01.01
2013.10.23 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 1232
2014.09.05
zmieniony przez
2016.05.16 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 672
2017.03.13 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 519
2018.04.27 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 799
2019.07.29 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1396
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 101. Ochrona powierzchni ziemi polega na:

  1) racjonalnym gospodarowaniu;

  2) zachowaniu funkcji środowiskowych, gospodarczych, społecznych i kulturowych, w tym między innymi:

   a) produkcji żywności oraz biomasy,

   b) magazynowaniu, filtrowaniu i przekształcaniu składników odżywczych, substancji i wody,

   c) podstaw rozwoju życia i różnorodności biologicznej,

   d) źródła surowców,

   e) rezerwuaru pierwiastka węgla,

   f) zbioru dziedzictwa geologicznego, geomorfologicznego i archeologicznego;

  3) zapobieganiu zanieczyszczeniu substancjami powodującymi ryzyko oraz na remediacji;

  4) zachowaniu jak najlepszego stanu gleby poprzez zapobieganie:

   a) erozji wodnej i wietrznej,

   b) spadkowi zawartości próchnicy glebowej,

   c) zagęszczaniu, przez co rozumie się wzrost gęstości objętościowej i zmniejszanie porowatości gleby,

   d) zasoleniu na skutek gromadzenia się w glebie soli rozpuszczalnych,

   e) działaniom powodującym zakwaszanie;

  5) minimalizacji stopnia i łagodzeniu skutków zasklepienia gleby poprzez:

   a) ograniczanie do niezbędnego minimum powierzchni gleby objętej zabudową,

   b) zachowywanie lub tworzenie powierzchni biologicznie czynnych gleby, zdolnych do łagodzenia degradującego działania terenów zabudowanych i zanieczyszczeń środowiska;

  6) zapobieganiu ruchom masowym ziemi i ich skutkom;

  7) przeciwdziałaniu niekorzystnym zmianom naturalnego ukształtowania powierzchni ziemi polegającym na:

   a) ograniczaniu tworzenia, powstałych w wyniku przemieszczania lub usuwania mas ziemnych i skalnych oraz odpadów wydobywczych, wykopów, wyrobisk, nasypów i zwałowisk,

   b) zapobieganiu niszczeniu gleby, w tym mieszaniu jej poziomów genetycznych, które nie wynika z uprawy gruntów ornych,

   c) zapobieganiu i ograniczaniu niszczenia pokrycia terenu roślinnością,

   d) zapewnieniu racjonalnego wykorzystania przemieszczanych lub usuwanych mas ziemnych i skalnych,

   e) zapewnieniu racjonalnego wykorzystania warstwy próchnicznej gleb, głównie w kierunku odtworzenia i ulepszania gleb,

   f) ponownym kształtowaniu funkcji lub przygotowaniu do pełnienia nowych funkcji terenów, na których występuje niekorzystne przekształcenie naturalnego ukształtowania powierzchni ziemi.