Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2009.01.01
do 2009.04.16
tekst ujednolicony przez redakcję
Istniejące wersje czasowe art. 95
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2009.01.01
2009.04.17
zmieniony przez
2010.06.11 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651
2010.08.25
zmieniony przez
2014.04.23 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 518
2015.06.11 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 782
2015.11.03 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 1774
2016.12.23 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 2147
2018.01.15 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 121
2018.06.21
zmieniony przez
2018.11.26 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 2204
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 95. Niezależnie od ustaleń planu miejscowego, a w przypadku braku planu niezależnie od decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, podział nieruchomości może nastąpić w celu:

  1) zniesienia współwłasności nieruchomości zabudowanej co najmniej dwoma budynkami, wzniesionymi na podstawie pozwolenia na budowę, jeżeli podział ma polegać na wydzieleniu dla poszczególnych współwłaścicieli, wskazanych we wspólnym wniosku, budynków wraz z działkami gruntu niezbędnymi do prawidłowego korzystania z tych budynków;

  2) wydzielenia działki budowlanej, jeżeli budynek został wzniesiony na tej działce przez samoistnego posiadacza w dobrej wierze;

  3) wydzielenia części nieruchomości, której własność lub użytkowanie wieczyste zostały nabyte z mocy prawa;

  4) realizacji roszczeń do części nieruchomości, wynikających z przepisów niniejszej ustawy lub z odrębnych ustaw;

  5) realizacji przepisów dotyczących przekształceń własnościowych albo likwidacji przedsiębiorstw państwowych lub samorządowych;

  6) wydzielenia części nieruchomości objętej decyzją o ustaleniu lokalizacji drogi publicznej;

  6a) wydzielenia części nieruchomości objętej decyzją o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej;

  7) wydzielenia działki budowlanej niezbędnej do korzystania z budynku mieszkalnego;

  8) wydzielenia działek gruntu na terenach zamkniętych.