Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2020.01.15
 
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 65
Istniejące wersje czasowe art. 193
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2009.01.01
2010.04.10
zmieniony przez
2010.06.11 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651
2013.01.01
zmieniony przez
2014.01.01
zmieniony przez
2014.04.23 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 518
2015.06.11 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 782
2015.11.03 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 1774
2016.01.18
zmieniony przez
2016.08.31
zmieniony przez
2016.12.23 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 2147
2017.09.01
zmieniony przez
2018.01.15 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 121
2018.04.30
zmieniony przez
2018.11.26 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 2204
2020.01.15 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 65
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 193. 1. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa prowadzi centralny rejestr rzeczoznawców majątkowych.

2. Do centralnego rejestru wymienionego w ust. 1 wpisuje się osoby, którym nadano uprawnienia zawodowe rzeczoznawców majątkowych na podstawie świadectw nadania tych uprawnień.

3. Do centralnego rejestru, o którym mowa w ust. 1, wpisuje się również osoby, o których mowa w art. 192 ust. 2.

4. W centralnym rejestrze wpisuje się następujące dane dotyczące osób, którym nadano uprawnienia:

  1) numer kolejny wpisu;

  2) datę wpisu;

  3) imię i nazwisko;

  4) imiona rodziców;

  5) datę i miejsce urodzenia;

  6) adres korespondencyjny;

  7) wykształcenie;

  8) numer ewidencyjny PESEL;

  9) numer dokumentu tożsamości obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej;

  10) numer uprawnień;

  11) informacje o orzeczonych karach dyscyplinarnych, o których mowa w art. 178 ust. 2, a także informacje o pozbawieniu uprawnień z przyczyn, o których mowa w art. 178 ust. 3;

  12) informacje o wykreśleniach z rejestru oraz przyczynach tych wykreśleń.

5. Wykreślenie z rejestru osób, którym nadano uprawnienia zawodowe, następuje w przypadku:

  1) zawieszenia uprawnień, o którym mowa w art. 178 ust. 2 pkt 3 i 4;

  2) pozbawienia uprawnień, o którym mowa w art. 178 ust. 2 pkt 4a i 5;

  3) pozbawienia uprawnień, o którym mowa w art. 178 ust. 3;

  4) śmierci.

6. W razie orzeczenia kary dyscyplinarnej, o której mowa w art. 178 ust. 2 pkt 3, ponowny wpis do centralnego rejestru, o którym mowa w ust. 1, następuje na wniosek osoby ukaranej po upływie okresu orzeczonej kary dyscyplinarnej, licząc od dnia wykreślenia z tego rejestru. W razie orzeczenia kary dyscyplinarnej, o której mowa w art. 178 ust. 2 pkt 4, ponowny wpis do rejestru następuje po ponownym złożeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym.

7. W razie orzeczenia kar dyscyplinarnych, o których mowa w art. 178 ust. 2 pkt 1 i 2 zatarcie kary następuje na wniosek osoby ukaranej po upływie 1 roku od jej wykonania.

8. W razie orzeczenia kary dyscyplinarnej, o której mowa w art. 178 ust. 2 pkt 3 zatarcie kary następuje na wniosek osoby ukaranej po upływie 2 lat od zakończenia okresu orzeczonej kary.

9. W razie zatarcia kary dyscyplinarnej informację o tej karze wykreśla się z centralnego rejestru.

10. Wyciągi z centralnego rejestru, o którym mowa w ust. 1, z wyjątkiem danych wymienionych w ust. 4 pkt 5, 7-9, 11 i 12, podlegają ogłoszeniu w dzienniku urzędowym ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa oraz publikacji na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra.

11. Ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 10, podlegają także zmiany w rejestrze.

12. Na uzasadniony wniosek organu państwa członkowskiego w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa udostępnia dane, o których mowa w ust. 4, w zakresie wskazanym we wniosku, powiadamiając o tym rzeczoznawcę majątkowego, którego dane zostały udostępnione.