Ustawa z dnia 21.11.1996 r. o muzeach

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2012.09.03
do 2015.11.29
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2012 r. poz. 987

Art. 32. 1. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach związanych z działalnością podstawową muzeów tworzą zawodową grupę muzealników, do której wchodzą asystenci, adiunkci, kustosze i kustosze dyplomowani.

2. Pracownicy, o których mowa w ust. 1, powinni posiadać kwalifikacje muzealnicze.

3. W muzeach mogą być zatrudnieni specjaliści w innych zawodach związanych z działalnością muzealną.

4. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze rozporządzenia, wymagania kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania w muzeach stanowisk, o których mowa w ust. 1 i 3, oraz sposób ich stwierdzania, mając na celu zapewnienie profesjonalnego wykonywania zadań.