Ustawa z dnia 21.11.1996 r. o muzeach

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2017.05.18
do 2018.04.11
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 972

Art. 5b. 1. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego prowadzi w Biuletynie Informacji Publicznej wykaz muzeów.

2. Wykaz muzeów zawiera następujące informacje:

    1) nazwę muzeum;

    2) adres siedziby muzeum;

    3) nazwę podmiotu, który utworzył muzeum, a w przypadku osoby fizycznej - jej imię i nazwisko;

    4) w przypadku muzeum rejestrowanego - datę wpisu do Państwowego Rejestru Muzeów.

3. Podmiot, który utworzył muzeum, jest obowiązany przekazać informacje, o których mowa w ust. 2, w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia utworzenia muzeum, a w przypadku ich zmiany - w terminie nie dłuższym niż miesiąc od zmiany.