Ustawa z dnia 21.11.1996 r. o muzeach

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2017.05.18
do 2018.04.11
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 972
Istniejące wersje czasowe art. 33b
2015.11.30
dodany przez
2017.05.18 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 972
2018.04.12 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 720
2019.05.16 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 917
2020.05.21 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 902
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 33b. 1. Posiadanie dorobku zawodowego wymaganego na stanowisku kustosza dyplomowanego i kustosza stwierdza minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, na wniosek zainteresowanego, po zasięgnięciu opinii komisji kwalifikacyjnej.

2. Do dorobku zawodowego zalicza się:

  1) autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych, popularnonaukowych i informacyjnych;

  2) autorstwo lub współautorstwo projektów wystawienniczych lub kierowanie tymi projektami, lub inne formy udziału w tych projektach;

  3) prowadzenie badań naukowych i prac dokumentacyjnych;

  4) uczestnictwo w krajowych lub międzynarodowych programach badawczych;

  5) udział w krajowych lub międzynarodowych konferencjach naukowych lub udział w pracach komitetów organizacyjnych takich konferencji;

  6) otrzymane nagrody i wyróżnienia;

  7) kierowanie projektami organizowanymi we współpracy z innymi instytucjami krajowymi lub zagranicznymi, które realizują zadania związane z działalnością kulturalną;

  8) udział w pracach komitetów redakcyjnych i rad naukowych czasopism;

  9) członkostwo w krajowych lub międzynarodowych organizacjach lub towarzystwach naukowych, muzealnych, konserwatorskich i innych o charakterze twórczym;

  10) osiągnięcia w zakresie dydaktyki, edukacji i upowszechniania wiedzy;

  11) osiągnięcia w dziedzinie konserwacji zbiorów;

  12) udział w stażach w instytucjach krajowych lub zagranicznych lub kierowanie takimi stażami.