Ustawa z dnia 21.11.1996 r. o muzeach

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2017.05.18
do 2018.04.11
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 972
Istniejące wersje czasowe art. 31a
2015.11.30
dodany przez
2017.05.18 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 972
2018.04.12 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 720
2019.05.16 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 917
2020.05.21 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 902
Pokaż wszystkie w jednym oknie

**)Art. 31a. 1. Rzecz ruchoma o wartości historycznej, artystycznej lub naukowej wypożyczana z zagranicy na wystawę czasową organizowaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwana dalej "rzeczą ruchomą", może zostać objęta ochroną prawną, jeżeli:

  1) jej przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej leży w interesie publicznym;

  2) nie znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  3) jej przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest zgodny z prawem;

  4) nie została wywieziona z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niezgodnie z prawem;

  5) zorganizowanie wystawy czasowej bez objęcia tej rzeczy ochroną prawną nie byłoby możliwe lub skutkowałoby nieproporcjonalnie wysokimi kosztami jej wystawienia w stosunku do kosztów zorganizowania wystawy;

  6) wystawa czasowa będzie organizowana przez:

   a) instytucję kultury w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej lub

   b) muzeum niebędące instytucją kultury, wpisane do wykazu, o którym mowa w art. 5b ust. 1

  - zwane dalej "organizatorem wystawy".

2. Ochrona prawna rzeczy ruchomej obejmuje okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od dnia jej wwiezienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Ochrona prawna rzeczy ruchomej ustaje:

  1) gdy upłynął okres, w jakim rzecz ruchoma była objęta ochroną prawną, określony w ewidencji, o której mowa w art. 31e ust. 1;

  2) z dniem wywiezienia rzeczy ruchomej z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  3) jeżeli rzecz ruchoma nie spełnia warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lub 4.

4. Ochrona prawna rzeczy ruchomej ustaje z mocą od dnia jej wwiezienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, gdy rzecz ruchoma objęta ochroną prawną nie spełnia warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lub 4.

5. Rzecz ruchoma objęta ochroną prawną nie podlega:

  1) zajęciu w celu zabezpieczenia w postępowaniu cywilnym i administracyjnym;

  2) egzekucji w sądowym i administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym;

  3) zajęciu w celu zabezpieczenia kar majątkowych, środków karnych o charakterze majątkowym oraz roszczeń o naprawienie szkody w postępowaniu karnym.

______________________
**)Uwaga od redakcji: Art. 31a wraz z rozdziałem 4a został dodany przez ustawę z dnia 5.08.2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (Dz. U. z 2015 r. poz. 1505), która w zakresie dodawanego art. 31a weszła w życie z dniem 30.11.2015 r.