Ustawa z dnia 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2009.03.07
do 2010.11.23
dodany przez
art. 1 
Dz. U. z 2009 r. nr 18, poz. 97
Istniejące wersje czasowe art. 81
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2009.01.01
2009.03.07
dodany przez
2010.11.24 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2010 r. nr 220, poz. 1447
2013.06.11 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 672
2015.04.29 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 584
2016.11.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 1829
2017.11.24 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 2168
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 81. 1. Przedsiębiorca jest obowiązany prowadzić i przechowywać w swojej siedzibie książkę kontroli oraz upoważnienia i protokoły kontroli. Książka kontroli może mieć formę zbioru dokumentów. Książka kontroli służy przedsiębiorcy do dokumentowania liczby i czasu trwania kontroli jego działalności.

1a. Książka kontroli może być prowadzona także w formie elektronicznej. Przedsiębiorca, który prowadzi książkę kontroli w formie elektronicznej, dokonuje wpisów oraz aktualizacji danych zawartych w książce kontroli. Domniemywa się, że dane zawarte w książce kontroli prowadzonej w formie elektronicznej znajdują potwierdzenie w dokumentach przechowywanych przez przedsiębiorcę.

2. Książka kontroli zawiera wpisy dokonywane przez organ kontroli. Wpisy obejmują:

  1) oznaczenie organu kontroli;

  2) oznaczenie upoważnienia do kontroli;

  3) zakres przedmiotowy przeprowadzonej kontroli;

  4) daty podjęcia i zakończenia kontroli;

  5) zalecenia pokontrolne oraz określenie zastosowanych środków pokontrolnych;

  6) uzasadnienie braku zawiadomienia przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli;

  7) uzasadnienie wszczęcia kontroli, o której mowa w art. 79a ust. 2;

  8) uzasadnienie zastosowanych wyjątków, o których mowa w art. 79, 80, 82 i 83;

  9) uzasadnienie przedłużenia czasu trwania kontroli, o którym mowa w art. 83 ust. 3 i 3a;

  10) uzasadnienie czasu trwania przerwy, o której mowa w art. 83a ust. 3.

3. Przedsiębiorca jest obowiązany dokonywać w książce kontroli wpisu informującego o wykonaniu zaleceń pokontrolnych bądź wpisu o ich uchyleniu przez organ kontroli lub jego organ nadrzędny albo sąd administracyjny.