Ustawa z dnia 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2009.03.01
do 2009.12.31
zmieniony przez
art. 150 
Dz. U. z 2009 r. nr 3, poz. 11
Istniejące wersje czasowe art. 75
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2009.01.01
2009.03.01
zmieniony przez
2010.01.01
zmieniony przez
2010.11.24 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2010 r. nr 220, poz. 1447
2011.07.01
zmieniony przez
2011.10.24
zmieniony przez
2012.10.27
zmieniony przez
2013.01.01
zmieniony przez
2013.01.21
zmieniony przez
2013.06.11 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 672
2013.10.07
zmieniony przez
2015.03.04
zmieniony przez
2015.03.30
zmieniony przez
2015.04.29 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 584
2015.05.27
zmieniony przez
2016.01.01
zmieniony przez
2016.06.04
zmieniony przez
2016.11.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 1829
2017.02.08
zmieniony przez
2017.07.22
zmieniony przez
2017.11.24 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 2168
2018.10.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 75. 1. Uzyskania zezwolenia wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie określonym w przepisach:

  1) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. nr 70, poz. 473 i nr 115, poz. 793);

  2) ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. nr 4, poz. 27, z późn. zm.);

  3) ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 42, poz. 274);

  4) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. nr 236, poz. 2008 oraz z 2006 r. nr 144, poz. 1042);

  5) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. nr 179, poz. 1485, z późn. zm.);

  6) ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. nr 108, poz. 908, z późn. zm.) w zakresie produkcji tablic rejestracyjnych;

  7) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 oraz z 2006 r. nr 104, poz. 708 i nr 157, poz. 1119);

  7a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184, poz. 1539 oraz z 2006 r. nr 157, poz. 1119);

  8) ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2004 r. nr 159, poz. 1667, z późn. zm.);

  9) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe;

  10) ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 73, poz. 852, z późn. zm.);*)

   _________________________
   *) Ustawa została uchylona przez art. 234 ustawy z dnia 16.07.2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. nr 171, poz 1800), która weszła w życie z dniem 3.09.2004 r.

  11) ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2005 r. nr 121, poz. 1019, z późn. zm.);

  12) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. nr 39, poz. 251 i nr 88, poz. 587);

  13) ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. nr 243, poz. 2441, z późn. zm.);

  14) ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. nr 123, poz. 858 oraz z 2007 r. nr 147, poz. 1033);

  15) ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. z 2007 r. nr 36, poz. 233) w zakresie prowadzenia laboratorium referencyjnego;

  16) (uchylony)

  17) ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2004 r. nr 53, poz. 533, z późn. zm.);

  18) ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. nr 125, poz. 874);

  19) ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie (Dz. U. nr 62, poz. 574, z 2005 r. nr 96, poz. 807, z 2006 r. nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. nr 21, poz. 125);

  20) ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. nr 100, poz. 696, z późn. zm.);

  21) ustawy z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz. U. nr 169, poz. 1385, z 2004 r. nr 91, poz. 870 i nr 96, poz. 959 oraz z 2006 r. nr 157, poz. 1119);

  22) ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. nr 124, poz. 1151, z późn. zm.);

  23) ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. nr 124, poz. 1154, z późn. zm.);

  24) ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. nr 130, poz. 1188, z późn. zm.);

  25) ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. nr 3, poz. 11);

  26) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. nr 146, poz. 1546, z późn. zm.);

  27) ustawy z dnia 21 stycznia 2005 r. o doświadczeniach na zwierzętach (Dz. U. nr 33, poz. 289 oraz z 2006 r. nr 171, poz. 1225 i nr 220, poz. 1600);

  28) w art. 19a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r. nr 45, poz. 435, z późn. zm.);

  29) ustawy z dnia 11 maja 2007 r. o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych (Dz. U. nr 127, poz. 880).

2. Uzyskania zezwolenia albo dokonania zgłoszenia wymaga wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego, określonej w ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2007 r. nr 42, poz. 276).

2a. Uzyskania zezwolenia wymaga prowadzenie warsztatu w zakresie określonym w przepisach ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych (Dz. U. nr 180, poz. 1494 oraz z 2007 r. nr 99, poz. 661).

3. Uzyskania licencji wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie określonym w przepisach:

  1) ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;

  2) ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. nr 16, poz. 94).

4. Uzyskania zgody wymaga prowadzenie systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych w zakresie określonym w przepisach ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (Dz. U. nr 123, poz. 1351, z późn. zm.).

5. Organy zezwalające, udzielające licencji i udzielające zgody oraz wszelkie warunki wykonywania działalności objętej zezwoleniami, licencjami oraz zgodami, a także zasady i tryb wydawania decyzji w sprawie zezwoleń, licencji i zgód określają przepisy ustaw, o których mowa w ust. 1-4.