Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.03.2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2003 r. nr 62, poz. 560

Na podstawie art. 44c ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. nr 123, poz. 776, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa organizację oraz tryb działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych, w tym sposób powoływania i odwoływania ich członków, oraz częstotliwość posiedzeń rad.

§ 2. 1. Przewodniczący wojewódzkiej społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych, zwanej dalej "wojewódzką radą", jest wybierany na okres jednego roku.

2. Na wniosek przewodniczącego wojewódzka rada wybiera spośród swoich członków wiceprzewodniczącego i sekretarza na okres jednego roku.

3. Wyboru przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza dokonuje się zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków wojewódzkiej rady.

4. Przewodniczący, wiceprzewodniczący i sekretarz tworzą prezydium wojewódzkiej rady.

§ 3. 1. Pracami wojewódzkiej rady kieruje przewodniczący, we współdziałaniu z pozostałymi członkami prezydium rady.

2. Przewodniczący wojewódzkiej rady w szczególności:

  1) ustala przedmiot i termin posiedzeń rady;

  2) przewodniczy posiedzeniom rady oraz posiedzeniom jej prezydium;

  3) reprezentuje radę w stosunku do innych organów i instytucji;

  4) zaprasza na posiedzenia rady przedstawicieli nauki oraz przedstawicieli organów i instytucji niereprezentowanych w radzie;

  5) inicjuje i organizuje prace rady.

3. W razie nieobecności przewodniczącego wojewódzkiej rady zastępuje go wiceprzewodniczący.

4. Wojewódzka rada może powoływać stałe lub doraźne zespoły problemowe w celu opracowania projektu opinii lub stanowiska rady w określonych sprawach.

§ 4. 1. Prezydium wojewódzkiej rady:

  1) wykonuje zadania rady w okresie między jej posiedzeniami;

  2) opracowuje i przedstawia na posiedzeniu rady projekty planów pracy rady;

  3) przygotowuje coroczne sprawozdania z działalności rady;

  4) powierza zadania stałym lub doraźnym zespołom problemowym.

2. Posiedzenia prezydium wojewódzkiej rady zwołuje przewodniczący w miarę potrzeby.

§ 5. 1. Na posiedzenia wojewódzkiej rady, na których omawiane będą w szczególności problemy dotyczące integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji praw osób niepełnosprawnych, mogą być zapraszani, w celu prezentacji stanowiska w omawianych sprawach, przedstawiciele nauki oraz innych organów, organizacji i instytucji niereprezentowanych w wojewódzkiej radzie.

2. Na wniosek organizacji społecznych, a w szczególności organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych, zainteresowanych udziałem w posiedzeniach wojewódzkiej rady, właściwej ze względu na zasięg ich działania, organizacje te powiadamiane są o terminach i przedmiocie posiedzeń wojewódzkiej rady.

§ 6. 1. Wojewódzka rada wyraża swoją opinię w sprawach należących do zakresu jej działania w formie uchwały lub odpowiedniego zapisu w protokole.

2. Opinie wojewódzkiej rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków rady. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

3. Głosowania są jawne. Na wniosek członka wojewódzkiej rady przewodniczący zarządza głosowanie tajne.

§ 7. Z posiedzenia wojewódzkiej rady sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący lub, w razie jego nieobecności, wiceprzewodniczący oraz sekretarz.

§ 8. Przepisy § 2-7 stosuje się odpowiednio do powiatowej społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych, zwanej dalej "powiatową radą".

§ 9. 1. Organizacje i organy, o których mowa w art. 44c ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zgłaszają po jednym kandydacie na członka odpowiednio wojewódzkiej lub powiatowej rady w terminie wskazanym w ogłoszeniu informującym o możliwości zgłaszania kandydatów, zamieszczanym odpowiednio przez marszałka województwa lub starostę w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

2. Powołanie członków wojewódzkiej i powiatowej rady odpowiednio przez marszałka województwa lub starostę następuje w formie pisemnej w terminie do 30 dni od dnia wskazanego w ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 1, jako ostatni dzień dokonywania zgłoszeń.

§ 10. 1. Odwołanie członka wojewódzkiej i powiatowej rady odpowiednio przez marszałka województwa lub starostę następuje, w formie pisemnej, w terminie 14 dni od złożenia wniosku o odwołanie.

2. W celu uzupełnienia składu wojewódzkiej i powiatowej rady odpowiednio marszałek województwa lub starosta zamieszcza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, w terminie 30 dni od dnia odwołania członka, ogłoszenie informujące o możliwości zgłaszania kandydatów na członka rady.

3. Przepis § 9 ust. 2 stosuje się odpowiednio do powołania członków wojewódzkiej i powiatowej rady w celu uzupełnienia ich składu.

§ 11. 1. Posiedzenia wojewódzkiej i powiatowej rady odbywają się co najmniej raz na kwartał.

2. Posiedzenia wojewódzkiej i powiatowej rady zwołuje przewodniczący:

  1) z własnej inicjatywy;

  2) na wniosek co najmniej połowy członków prezydium rady;

  3) na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków rady.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, przewodniczący wyznacza termin posiedzenia rady w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia wniosku.

§ 12. Pierwsze posiedzenie wojewódzkiej i powiatowej rady zwołuje odpowiednio marszałek województwa lub starosta w terminie 21 dni od dnia powołania rady.

§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.*)

_______________
*) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 14.04.2003 r.