Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.07.2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2003.08.08
do 2009.12.31
tekst pierwotny
Dz. U. z 2003 r. nr 139, poz. 1328
Istniejące wersje czasowe § 7
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2003 r. nr 139, poz. 1328
2010.01.01
zmieniony przez
2015.08.06 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 1110
2018.10.23 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 2027
2020.03.27
zmieniony przez
2021.05.06 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 857
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 7. 1. Wniosek o wydanie orzeczenia, o którym mowa w § 2 pkt 1 i 2, rozpatruje co najmniej dwuosobowy skład orzekający.

2. Wniosek o wydanie orzeczenia, o którym mowa w § 2 pkt 3, rozpatruje jednoosobowo lekarz - członek powiatowego zespołu.

3. O terminie rozpatrzenia wniosku, nie później niż 14 dni przed dniem jego rozpatrzenia, zawiadamia się:

    1) osobę zainteresowaną lub jej przedstawiciela ustawowego, w przypadku orzekania o stopniu niepełnosprawności lub orzekania o wskazaniach do ulg i uprawnień;

    2) przedstawiciela ustawowego dziecka, w przypadku orzekania o niepełnosprawności.

4. Z posiedzenia w sprawie wydania orzeczenia sporządza się protokół.

5. Niestawienie się osób, o których mowa w ust. 3, w wyznaczonym terminie na posiedzeniu o wydanie orzeczenia powoduje pozostawienie sprawy bez rozpoznania.

6. W przypadku gdy niestawienie się, o którym mowa w ust. 5, zostało usprawiedliwione ważnymi przyczynami lub zdarzeniami losowymi w terminie 14 dni od dnia posiedzenia, przewodniczący powiatowego zespołu wyznacza nowy termin rozpatrzenia sprawy. O powtórnym terminie zawiadamia się za zwrotnym poświadczeniem odbioru.