Ustawa z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2013.08.05
do 2014.09.12
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 885
Istniejące wersje czasowe art. 121
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240
2013.08.05 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 885
2014.09.13
zmieniony przez
2016.11.18 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 1870
2017.11.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 2077
2019.05.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 869
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 121. 1. Programy finansowane z udziałem środków europejskich są ujmowane w załączniku do ustawy budżetowej.

2. Dla każdego programu w załączniku, o którym mowa w ust. 1, określa się:

  1) instytucję zarządzającą;

  2) środki na realizację programu, w tym:

   a) środki europejskie,

   b) środki pochodzące z budżetu państwa,

   c) środki pochodzące z budżetów jednostek samorządu terytorialnego,

   d) inne publiczne środki krajowe,

   e) inne środki;

  3) kategorie interwencji funduszy strukturalnych;

  4) planowane w roku budżetowym i kolejnych dwóch latach dochody budżetu państwa z tytułu wpływu środków europejskich;

  5) planowane w roku budżetowym i kolejnych dwóch latach wydatki na realizację programu, w szczegółowości określonej w pkt 2;

  6) plan wydatków budżetu państwa w roku budżetowym na finansowanie programu.