Ustawa z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2013.08.05
do 2016.11.17
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 885
Istniejące wersje czasowe art. 14
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240
2010.09.04
zmieniony przez
2013.08.05 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 885
2016.11.18 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 1870
2017.11.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 2077
2019.05.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 869
2021.02.18 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 305
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 14. Zadania własne jednostki samorządu terytorialnego w zakresie:

  1) gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi,

  2) dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,

  3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,

  4) lokalnego transportu zbiorowego,

  5) targowisk i hal targowych,

  6) zieleni gminnej i zadrzewień,

  7) kultury fizycznej i sportu, w tym utrzymywania terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,

  7a) pomocy społecznej, reintegracji zawodowej i społecznej oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,

  8) utrzymywania różnych gatunków egzotycznych i krajowych zwierząt, w tym w szczególności prowadzenia hodowli zwierząt zagrożonych wyginięciem, w celu ich ochrony poza miejscem naturalnego występowania,

  9) cmentarzy

- mogą być wykonywane przez samorządowe zakłady budżetowe.