Ustawa z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2013.01.01
do 2013.08.04
zmieniony przez
art. 8 

Art. 142. Do projektu ustawy budżetowej dołącza się uzasadnienie zawierające w szczególności:

  1) główne cele polityki społecznej i gospodarczej, zgodne z Wieloletnim Planem Finansowym Państwa;

  2) założenia makroekonomiczne na rok budżetowy i trzy kolejne lata, dotyczące prognozy:

   a) produktu krajowego brutto i jego składowych, w tym:

    - wielkości eksportu netto,

    - popytu krajowego, w tym konsumpcji prywatnej i zbiorowej,

    - nakładów brutto na środki trwałe,

   b) poziomu cen towarów i usług konsumpcyjnych,

   c) kursu walutowego,

   d) przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej,

   e) poziomu zatrudnienia i bezrobocia,

   f) salda obrotów bieżących;

  3) kierunki polityki fiskalnej, zawierające w szczególności założenia dotyczące średniookresowego celu budżetowego oraz działania z zakresu polityki fiskalnej i polityki gospodarczej zmierzające do jego osiągnięcia;

  4) przewidywane wykonanie budżetu państwa za rok budżetowy poprzedzający rok budżetowy, którego dotyczy projekt ustawy budżetowej;

  5) omówienie projektowanych:

   a) przychodów i rozchodów oraz dochodów i wydatków budżetowych,

   b) przychodów i kosztów państwowych funduszy celowych,

   c) przychodów i kosztów agencji wykonawczych,

   d) wykazów określonych w art. 122 ust. 1 pkt 2 lit. b i c;

  6) omówienie przewidywanych dochodów i wydatków, nadwyżki lub deficytu oraz długu sektora finansów publicznych;

  7) omówienie wielkości środków własnych Unii Europejskiej oraz środków ujętych w budżecie środków europejskich;

  8) informacje o udzielonych przez Skarb Państwa kwotach poręczeń i gwarancji, według przewidywanego wykonania na koniec roku budżetowego poprzedzającego rok budżetowy, którego dotyczy projekt ustawy budżetowej;

  9) kierunki prywatyzacji majątku Skarbu Państwa;

  10) zestawienie zadań i celów priorytetowych na dany rok budżetowy;

  11) skonsolidowany plan wydatków na rok budżetowy i dwa kolejne lata państwowych jednostek budżetowych, państwowych funduszy celowych, agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej oraz państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14, sporządzany w układzie zadań budżetowych określonych w art. 2 pkt 3, wraz z celami i miernikami stopnia realizacji celów.