Ustawa z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2009.09.24
do 2010.12.31
tekst pierwotny
Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240
Istniejące wersje czasowe art. 140
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240
2011.01.01
zmieniony przez
2013.08.05 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 885
2016.11.18 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 1870
2017.11.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 2077
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 140. 1. W budżecie państwa tworzy się rezerwę ogólną nie wyższą niż 0,2% wydatków budżetu.

2. W budżecie państwa mogą być tworzone rezerwy celowe:

    1) na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie jest możliwy do dokonania w okresie opracowywania projektu ustawy budżetowej;

    2) na wydatki, których realizacja jest uwarunkowana zaciągnięciem kredytu w międzynarodowej instytucji finansowej lub pozyskaniem środków z innych źródeł;

    3) na wydatki związane z realizacją programów współfinansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2;

    4) gdy odrębne ustawy tak stanowią.

3. Suma rezerw celowych, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 4, nie może przekroczyć 3% wydatków budżetu.

4. W częściach budżetu państwa, których dysponentami są poszczególni wojewodowie, może być tworzona rezerwa w wysokości do 1% planowanych wydatków, z wyłączeniem dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego.