Ustawa z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2009.09.24
do 2013.08.04
tekst pierwotny
Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240
Istniejące wersje czasowe art. 122
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240
2013.08.05 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 885
2014.09.13
zmieniony przez
2016.11.18 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 1870
2017.11.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 2077
2019.05.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 869
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 122. 1. W załącznikach do ustawy budżetowej zamieszcza się także:

  1) plany finansowe:

   a) agencji wykonawczych,

   b) instytucji gospodarki budżetowej,

   c) państwowych funduszy celowych,

   d) państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14;

  2) wykaz:

   a) jednostek otrzymujących dotacje podmiotowe i celowe oraz kwoty dotacji,

   b) programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wraz z limitami wydatków budżetu państwa przeznaczonych na finansowanie tych programów,

   c) wieloletnich limitów zobowiązań w kolejnych latach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich wraz z wykazem wieloletnich limitów wydatków realizowanych w ich ramach;

  3) plan wydatków budżetu państwa w roku budżetowym na:

   a) realizację projektów pomocy technicznej programów finansowanych z udziałem środków europejskich i środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5,

   b) realizację programów współfinansowanych z udziałem środków europejskich i wpłat do wspólnych budżetów pomocy technicznej programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5,

   c) realizację programów, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. c i d

  - w szczegółowości klasyfikacji budżetowej: część, dział, rozdział;

  4) zestawienie programów wieloletnich w układzie zadaniowym;

  5) zestawienie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami;

  6) zakres i kwoty dotacji przedmiotowych i podmiotowych;

  7) plan przychodów i rozchodów budżetu państwa.

2. Zestawienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, zawiera:

  1) nazwę programu i podstawę prawną jego utworzenia;

  2) jednostkę organizacyjną realizującą program lub koordynującą jego wykonanie;

  3) cel programu;

  4) zadania programu;

  5) okres realizacji programu;

  6) łączne nakłady, w tym z budżetu państwa, na realizację programu;

  7) wysokość wydatków w roku budżetowym oraz w kolejnych latach na realizację programu;

  8) mierniki określające stopień realizacji celu.

3. W przypadku gdy z określonych w odrębnych przepisach zasad i trybu udzielania dotacji wynika, że nie jest możliwe ujęcie jednostki w wykazie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, wykaz może zawierać grupy jednostek i łączną kwotę dotacji.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, dysponent części budżetowej, w której zaplanowane zostały dotacje, podaje do publicznej wiadomości, w drodze obwieszczenia, wykaz jednostek wraz z kwotami dotacji przyznanych poszczególnym jednostkom.