Ustawa z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2009.09.24
do 2010.12.31
tekst pierwotny
Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240
Istniejące wersje czasowe art. 104
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240
2011.01.01
zmieniony przez
2013.01.01
zmieniony przez
2013.08.05 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 885
2013.12.28
zmieniony przez
2016.11.18 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 1870
2017.11.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 2077
2019.05.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 869
2020.07.03
zmieniony przez
2021.02.18 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 305
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 104. 1. Wieloletni Plan Finansowy Państwa, w podziale na poszczególne lata budżetowe, określa:

  1) podstawowe wielkości makroekonomiczne;

  2) kierunki polityki fiskalnej;

  3) prognozy dochodów oraz wydatków budżetu państwa;

  4) kwotę deficytu i potrzeb pożyczkowych budżetu państwa oraz źródła ich sfinansowania;

  5) prognozy dochodów i wydatków budżetu środków europejskich;

  6) wynik budżetu środków europejskich;

  7) skonsolidowaną prognozę bilansu sektora finansów publicznych;

  8) kwotę państwowego długu publicznego.

2. Prognozę dochodów budżetu państwa ujmuje się w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa według głównych kategorii dochodów, z wyszczególnieniem:

  1) dochodów podatkowych:

   a) podatków pośrednich, z tego:

    - podatku od towarów i usług,

    - podatku akcyzowego,

    - podatku od gier,

   b) podatków bezpośrednich, z tego:

    - podatku dochodowego od osób prawnych,

    - podatku dochodowego od osób fizycznych;

  2) dochodów niepodatkowych;

  3) cła;

  4) środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.

3. Prognozę wydatków budżetu państwa ujmuje się w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa w układzie, o którym mowa w art. 103 ust. 2, z wyszczególnieniem:

  1) wydatków stałych związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem organów władzy publicznej i wykonywaniem zadań administracji rządowej;

  2) wydatków na obsługę długu publicznego;

  3) środków własnych Unii Europejskiej;

  4) dotacji dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;

  5) subwencji ogólnej i dotacji na zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego;

  6) wydatków na sfinansowanie zobowiązań wynikających z przyjętych programów wieloletnich;

  7) wydatków budżetu państwa, w tym na realizację działań rozwojowych kraju:

   a) według priorytetów i głównych kierunków interwencji wskazanych w średniookresowej strategii rozwoju kraju, w tym odnoszących się do zagadnień przestrzennych i regionalnych objętych kontraktami wojewódzkimi,

   b) z uwzględnieniem podziału na źródła finansowania,

   c) na każdy rok realizacji średniookresowej strategii rozwoju kraju;

  8) środków przeznaczonych na realizację zadań współfinansowanych z udziałem środków europejskich, w tym na Wspólną Politykę Rolną;

  9) środków przeznaczonych na finansowanie imiennie wymienionych wydatków lub zadań, w wysokościach określonych w odrębnych ustawach;

  10) innych wydatków rozwojowych;

  11) innych środków na realizację zadań uznanych przez Radę Ministrów za priorytetowe.