Ustawa z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2009.09.24
do 2013.08.04
tekst pierwotny
Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240

Art. 27. 1. Dyrektora instytucji gospodarki budżetowej powołuje i odwołuje organ wykonujący funkcje organu założycielskiego.

2. Do zadań dyrektora instytucji gospodarki budżetowej należy:

    1) zarządzanie instytucją gospodarki budżetowej;

    2) reprezentowanie instytucji gospodarki budżetowej na zewnątrz;

    3) przygotowanie i nadanie regulaminu organizacyjnego instytucji gospodarki budżetowej;

    4) przygotowanie projektu rocznego planu finansowego;

    5) przygotowanie rocznego sprawozdania instytucji gospodarki budżetowej, w tym bilansu, rachunku zysków i strat.

3. Projekt rocznego planu finansowego jest przekazywany organowi wykonującemu funkcje organu założycielskiego, w trybie i terminach określonych w przepisach dotyczących prac nad projektem ustawy budżetowej.