Ustawa z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2020.07.03
do 2021.02.17
zmieniony przez
art. 1 
Istniejące wersje czasowe art. 110
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240
2013.08.05 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 885
2013.12.28
zmieniony przez
2016.11.18 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 1870
2017.11.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 2077
2019.05.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 869
2020.07.03
zmieniony przez
2021.02.18 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 305
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 110. Budżet państwa określa:

  1) łączną kwotę prognozowanych podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetu państwa;

  2) łączną kwotę planowanych wydatków budżetu państwa;

  2a) kwotę planowanych wydatków, obliczoną zgodnie z art. 112aa ust. 1 albo art. 112d ust. 3, oraz kwotę planowanego limitu wydatków, o którym mowa w art. 112aa ust. 3;

  3) kwotę planowanego deficytu budżetu państwa wraz ze źródłami jego pokrycia;

  4) łączną kwotę prognozowanych dochodów budżetu środków europejskich;

  5) łączną kwotę planowanych wydatków budżetu środków europejskich;

  6) wynik budżetu środków europejskich;

  7) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu państwa;

  8) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu państwa;

  9) planowane saldo przychodów i rozchodów budżetu państwa;

  10) limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych.