Ustawa z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2018.10.01
do 2019.05.09
zmieniony przez
art. 120 
Istniejące wersje czasowe art. 112
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240
2013.08.05 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 885
2016.11.18 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 1870
2017.11.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 2077
2018.10.01
zmieniony przez
2019.05.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 869
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 112. 1. Wydatki budżetu państwa są przeznaczone w szczególności na:

  1) funkcjonowanie organów władzy publicznej, w tym organów administracji rządowej, organów kontroli i ochrony prawa oraz sądów i trybunałów;

  2) zadania wykonywane przez administrację rządową;

  3) subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego;

  3a) subwencje dla podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki;

  4) dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego;

  5) wpłaty do budżetu Unii Europejskiej, zwane dalej "środkami własnymi Unii Europejskiej";

  6) subwencje dla partii politycznych;

  7) dotacje na zadania określone odrębnymi ustawami;

  8) obsługę długu publicznego;

  9) wkład krajowy na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3, 5 i 6.

2. Z budżetu państwa są finansowane zadania określone w odrębnych ustawach i umowach międzynarodowych.