Ustawa z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2016.11.18
do 2016.12.31
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 1870
Istniejące wersje czasowe art. 58
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240
2013.08.05 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 885
2016.11.18 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 1870
2017.01.01
zmieniony przez
2017.04.28
zmieniony przez
2017.11.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 2077
2019.05.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 869
2020.01.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 58. 1. Do umarzania, odraczania terminów lub rozkładania na raty spłat należności, o których mowa w art. 55, są uprawnieni:

    1) minister właściwy do spraw Skarbu Państwa - w odniesieniu do należności Skarbu Państwa wynikających ze stosunków prawnych, w zakresie których jest on właściwy;

    2) kierownik państwowej jednostki budżetowej - w odniesieniu do pozostałych należności przypadających tej jednostce budżetowej, jeżeli wartość należności głównej nie przekracza kwoty 40.000 zł;

    3) dysponent państwowego funduszu celowego - w odniesieniu do należności tego funduszu;

    4) dysponent części budżetowej - w pozostałych przypadkach.

2. Umorzenie należności oraz odroczenie terminu spłaty całości lub części należności albo rozłożenie płatności całości lub części należności na raty następuje, w formie pisemnej, na podstawie przepisów prawa cywilnego.

3. W przypadkach, o których mowa w art. 56 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, umorzenie należności następuje w formie jednostronnego oświadczenia woli.

4. Przepisy ust. 1-3 oraz art. 55-57 stosuje się odpowiednio do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat odsetek od tych należności oraz do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat innych należności ubocznych.

5. Przepisów ust. 1-4 oraz art. 55-57 nie stosuje się do należności, których umarzanie, odraczanie terminów spłaty oraz rozkładanie spłaty na raty określają odrębne przepisy.

6. Dysponent części budżetowej lub dysponent państwowego funduszu celowego może wyrazić zgodę na niedochodzenie należności budżetu państwa z tytułu umowy cywilnoprawnej, której kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100 zł.