Ustawa z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2016.11.18
do 2017.11.09
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 1870
Istniejące wersje czasowe art. 127
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240
2010.07.09
zmieniony przez
2013.08.05 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 885
2014.09.13
zmieniony przez
2016.11.18 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 1870
2017.11.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 2077
2019.05.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 869
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 127. 1. Dotacje celowe są to środki przeznaczone na:

  1) finansowanie lub dofinansowanie:

   a) zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,

   b) ustawowo określonych zadań, w tym zadań z zakresu mecenatu państwa nad kulturą, realizowanych przez jednostki inne niż jednostki samorządu terytorialnego,

   c) bieżących zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego,

   d) zadań agencji wykonawczych, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. b,

   e) zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym,

   f) kosztów realizacji inwestycji;

  2) dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach.

2. Dotacjami celowymi są także środki przeznaczone na:

  1) realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 pkt 6, wydatkowane przez podmioty realizujące te programy, inne niż państwowe jednostki budżetowe;

  2) realizację projektów pomocy technicznej finansowanych z udziałem środków europejskich i środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b;

  3) finansowanie lub dofinansowanie zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty, ze środków przekazywanych przez jednostki, o których mowa w art. 9 pkt 5, 7 i 14;

  4) realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5;

  5) współfinansowanie realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich;

  6) wyprzedzające finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej, o którym mowa w odrębnych przepisach, w części podlegającej refundacji ze środków Unii Europejskiej.