Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7.08.2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2011.01.01
do 2014.08.07
dodany przez
§ 1 
Istniejące wersje czasowe § 3a
2011.01.01
dodany przez
2014.08.08 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 1065
2015.10.10
uchylony przez
2016.11.18 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 1871
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 3a. 1. W przypadku udzielonej w ramach programu pomocowego pomocy na projekty badawczo-rozwojowe, której wartość przekracza równowartość 3 mln euro, oprócz sprawozdania, o którym mowa w § 2 ust. 1, podmiot udzielający pomocy przekazuje sprawozdanie zawierające następujące informacje:

  1) imię i nazwisko albo nazwę beneficjenta pomocy;

  2) wielkość beneficjenta pomocy;

  3) oznaczenie programu pomocowego;

  4) nazwę podmiotu udzielającego pomocy;

  5) adres siedziby, adres e-mail, numery telefonu i faksu podmiotu udzielającego pomocy;

  6) formę pomocy;

  7) rodzaj projektu;

  8) krótki opis projektu;

  9) kwotę zdyskontowanych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą;

  10) wartość pomocy wyrażoną ekwiwalentem dotacji brutto;

  11) intensywność pomocy;

  12) warunki, od których uzależniona jest wypłata pomocy, jeżeli zostały określone;

  13) planowany termin rozpoczęcia i zakończenia projektu;

  14) dzień udzielenia pomocy;

  15) dzień złożenia przez beneficjenta pomocy wniosku o udzielenie pomocy.

2. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, sporządza się na formularzu, którego wzór określa załącznik nr 2a do rozporządzenia.