Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7.08.2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2008.08.22
do 2010.12.31
tekst pierwotny
Dz. U. z 2008 r. nr 153, poz. 952
Istniejące wersje czasowe § 3
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2008 r. nr 153, poz. 952
2011.01.01
zmieniony przez
2014.08.08 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 1065
2015.10.10
zmieniony przez
2016.11.18 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 1871
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 3. 1. W sprawozdaniach o pomocy udzielonej na realizację dużego projektu inwestycyjnego w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy podaje się następujące informacje:

  1) nazwę i siedzibę podmiotu udzielającego pomocy;

  2) numer identyfikacji podatkowej podmiotu udzielającego pomocy (NIP);

  3) oznaczenie programu pomocowego - w przypadku pomocy udzielanej w ramach programu pomocowego;

  4) podstawę prawną udzielonej pomocy;

  5) symbol regionu (NTS 1) oraz nazwę miejscowości, w których zlokalizowana jest inwestycja;

  6) firmę beneficjenta pomocy;

  7) adres siedziby lub miejsca zamieszkania beneficjenta pomocy;

  8) wielkość beneficjenta pomocy;

  9) firmę przedsiębiorcy, który posiada 25 % lub więcej kapitału bądź praw głosu w przedsiębiorstwie beneficjenta pomocy;

  10) klasę rodzaju działalności określoną zgodnie z przepisami w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD);

  11) rodzaj kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą;

  12) numer identyfikacji podatkowej beneficjenta pomocy (NIP);

  13) rodzaj projektu inwestycyjnego;

  14) wartość całkowitych kosztów inwestycyjnych;

  15) wartość kosztów inwestycyjnych kwalifikujących się do objęcia pomocą;

  16) wartość nominalną pomocy oraz wartość pomocy w przeliczeniu na ekwiwalent dotacji brutto;

  17) dzień udzielenia pomocy;

  18) szczegółowe warunki monitorowania i zwrotu pomocy;

  19) nazwy wytwarzanych wyrobów lub świadczonych usług w ramach danego projektu inwestycyjnego oraz ich oznaczenie zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU);

  20) planowany termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu inwestycyjnego;

  21) krótki opis projektu inwestycyjnego.

2. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, sporządza się na formularzu, którego wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.