Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7.08.2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2008.08.22
do 2010.12.31
tekst pierwotny
Dz. U. z 2008 r. nr 153, poz. 952
Istniejące wersje czasowe § 2
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2008 r. nr 153, poz. 952
2011.01.01
zmieniony przez
2013.02.01
zmieniony przez
2014.08.08 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 1065
2016.11.18 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 1871
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 2. 1. W sprawozdaniach o udzielonej pomocy, z zastrzeżeniem § 3, podaje się następujące informacje:

  1) nazwę i siedzibę podmiotu udzielającego pomocy;

  2) numer identyfikacji podatkowej podmiotu udzielającego pomocy (NIP);

  3) kategorię podmiotu udzielającego pomocy;

  4) podstawę prawną udzielonej pomocy;

  5) oznaczenie programu pomocowego - w przypadku pomocy udzielanej w ramach programu pomocowego;

  6) dzień udzielenia pomocy;

  7) firmę beneficjenta pomocy;

  8) identyfikator terytorialny gminy, na obszarze której beneficjent pomocy ma siedzibę lub miejsce zamieszkania;

  9) numer identyfikacji podatkowej beneficjenta pomocy (NIP);

  10) formę prawną beneficjenta pomocy;

  11) wielkość beneficjenta pomocy;

  12) klasę rodzaju działalności określoną zgodnie z przepisami w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD);

  13) wartość pomocy;

  14) formę pomocy;

  15) przeznaczenie pomocy;

  16) źródło pochodzenia pomocy;

  17) wskazanie kwartału albo roku kalendarzowego, za który sporządza się sprawozdanie.

2. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, sporządza się na formularzu, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.