Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7.08.2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2016.11.18
 
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 1871
Istniejące wersje czasowe § 3
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2008 r. nr 153, poz. 952
2011.01.01
zmieniony przez
2014.08.08 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 1065
2015.10.10
zmieniony przez
2016.11.18 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 1871
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 3. 1. W przypadku udzielonej w ramach notyfikowanego programu pomocowego pomocy regionalnej, której wartość przekracza równowartość 3 mln euro, oprócz sprawozdania, o którym mowa w § 2 ust. 1, podmiot udzielający pomocy przekazuje sprawozdanie zawierające następujące informacje:

  1) oznaczenie programu pomocowego;

  2) nazwę oraz adres strony internetowej podmiotu udzielającego pomocy;

  3) imię i nazwisko albo nazwę beneficjenta pomocy;

  4) numer identyfikacji podatkowej (NIP) beneficjenta pomocy oraz nazwy przedsiębiorców z nim powiązanych w rozumieniu art. 3 ust. 3 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.);

  5) wielkość beneficjenta pomocy;

  6) symbol regionu (NTS 2), w którym prowadzona jest inwestycja lub działalność;

  7) status pomocy regionalnej;

  8) klasę rodzaju działalności beneficjenta pomocy, określoną zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w związku z którą beneficjent pomocy otrzymał pomoc;

  9) wartość pomocy wyrażoną ekwiwalentem dotacji brutto;

  10) formę pomocy;

  11) dzień udzielenia pomocy;

  12) cel pomocy;

  13) podstawę prawną udzielenia pomocy.

2. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, sporządza się na formularzu, którego wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.