Ustawa z dnia 30.05.2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2013.10.24
do 2014.02.19
zmieniony przez
art. 1 

Art. 11.1. Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje premię technologiczną na spłatę części kapitału kredytu technologicznego na rachunek w banku kredytującym wskazany w umowie o wypłatę premii technologicznej.

2. Bank Gospodarstwa Krajowego wypłaca premie technologiczne do wysokości środków finansowych zgromadzonych na rachunku Funduszu Kredytu Technologicznego.

3. W przypadku gdy brak środków na rachunku Funduszu Kredytu Technologicznego uniemożliwia wypłatę premii technologicznej w terminie określonym w ust. 1, Bank Gospodarstwa Krajowego wypłaca premię technologiczną w terminie 7 dni od dnia, w którym wpłynęły środki na rachunek Funduszu Kredytu Technologicznego.

4. Wypłata premii technologicznej następuje na wniosek przedsiębiorcy złożony do Banku Gospodarstwa Krajowego, za pośrednictwem banku kredytującego.

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, powinien zawierać:

  1) kopie faktur i dowodów ich zapłaty dokumentujących wydatki, o których mowa w art. 10 ust. 5 i 6;

  2) kopie umów najmu, dzierżawy lub leasingu, jeżeli faktury, o których mowa w pkt 1, dotyczą wydatków, o których mowa w art. 10 ust. 5 pkt 6-8;

  3) opinię rzeczoznawcy majątkowego, o której mowa w art. 10 ust. 5 pkt 1 lit. a, w przypadku dokumentowania zakupu gruntu lub prawa użytkowania wieczystego gruntu;

  4) opinie rzeczoznawcy majątkowego i budowlanego, o których mowa w art. 10 ust. 5 pkt 2 lit. a i b, w przypadku dokumentowania zakupu budynku, budowli lub ich części;

  5) opinię sporządzoną na podstawie obserwacji procesu wdrażania i analizy dokumentacji procesu wdrażania, na wniosek przedsiębiorcy, przez podmiot wymieniony w art. 5 ust. 3 pkt 1, stwierdzającą wdrożenie nowej technologii w ramach inwestycji technologicznej finansowanej kredytem technologicznym i rozpoczęcie produkcji towarów lub świadczenia usług, będących wynikiem inwestycji technologicznej, oraz zawierającą informacje, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 lit. b i c;

  6) oświadczenie, że w okresie 7 lat poprzedzających datę zakupu gruntu lub prawa użytkowania wieczystego gruntu, lub zakupu budynku, budowli lub ich części, lub używanych środków trwałych zakup nie był współfinansowany ze środków wspólnotowych ani z krajowych środków pomocy publicznej lub pomocy de minimis, w przypadku dokumentowania takich zakupów;

  7) oświadczenie, że nieruchomość będzie używana wyłącznie do celów inwestycji technologicznej, w przypadku dokumentowania zakupu budynku, budowli lub ich części;

  8) oświadczenie o pomocy uzyskanej na realizację inwestycji technologicznej przez każdego przedsiębiorcę realizującego tę inwestycję, z wyszczególnieniem pomocy uzyskanej na finansowanie wydatków, o których mowa w art. 10 ust. 5 i 6;

  9) zobowiązanie, że inwestycja technologiczna zostanie utrzymana w województwie, w którym została zrealizowana, albo w m.st. Warszawie, jeżeli została zrealizowana w m.st. Warszawie, przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia inwestycji technologicznej, pod rygorem zwrotu przez przedsiębiorcę wypłaconej premii technologicznej wraz z odsetkami, o których mowa w art. 14 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE;

  10) oświadczenie o niezaleganiu z zapłatą podatku dochodowego za rok obrotowy poprzedzający rok złożenia wniosku o wypłatę premii technologicznej;

  11) oświadczenie o niezaleganiu z zapłatą podatku od towarów i usług na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o wypłatę premii technologicznej;

  12) oświadczenie o niezaleganiu z zapłatą podatku akcyzowego na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o wypłatę premii technologicznej;

  13) oświadczenie o niezaleganiu z zapłatą podatków i opłat lokalnych na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o wypłatę premii technologicznej;

  14) oświadczenie o niezaleganiu z zapłatą składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o wypłatę premii technologicznej.

6. Po zrealizowaniu co najmniej 25% planowanej wartości inwestycji technologicznej przedsiębiorca może składać wnioski o częściową wypłatę premii technologicznej.

7. Wniosek o częściową wypłatę premii technologicznej powinien zawierać:

  1) zestawienie faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej oraz dowodów ich zapłaty dokumentujących wydatki, o których mowa w art. 10 ust. 5 i 6;

  2) oświadczenie o niezaleganiu z zapłatą podatku dochodowego za rok obrotowy poprzedzający rok złożenia wniosku o częściową wypłatę premii technologicznej;

  3) oświadczenie o niezaleganiu z zapłatą podatku od towarów i usług na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o częściową wypłatę premii technologicznej;

  4) oświadczenie o niezaleganiu z zapłatą podatku akcyzowego na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o częściową wypłatę premii technologicznej;

  5) oświadczenie o niezaleganiu z zapłatą podatków i opłat lokalnych na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o częściową wypłatę premii technologicznej;

  6) oświadczenie o niezaleganiu z zapłatą składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o częściową wypłatę premii technologicznej.