Ustawa z dnia 30.05.2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2008.07.02
do 2014.02.19
tekst pierwotny
Dz. U. z 2008 r. nr 116, poz. 730

Art. 19. 1. Przedsiębiorca, który uzyskał status centrum badawczo-rozwojowego, składa ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, w terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok sprawozdawczy:

  1) dokumenty, o których mowa w art. 17 ust. 6 pkt 4-8;

  2) zatwierdzone, na podstawie odrębnych przepisów, sprawozdanie finansowe przedsiębiorcy za ostatni rok obrotowy, z wyszczególnieniem:

   a) przychodów netto (bez podatku od towarów i usług) z tytułu sprzedaży usług badawczo-rozwojowych, o których mowa w art. 17 ust. 2,

   b) różnicy w stosunku do poprzedniego roku obrotowego w zakresie: przychodów, o których mowa w lit. a, wydatków na prowadzenie badań i prac rozwojowych, stanu zatrudnienia na stanowiskach pracy związanych z prowadzeniem badań i prac rozwojowych,

   c) kwoty, o którą został pomniejszony podatek dochodowy z tytułu wykorzystywania środków funduszu innowacyjności;

  3) raport z badania sprawozdania, o którym mowa w pkt 2;

  4) opis badań lub prac rozwojowych prowadzonych przez przedsiębiorcę, w tym opis zadań badawczo-rozwojowych zrealizowanych w ostatnim roku obrotowym oraz ich wyników, a także wykaz uzyskanych akredytacji, patentów lub zastosowań w praktyce.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 2, minister właściwy do spraw gospodarki przekazuje Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w terminie miesiąca od dnia ich otrzymania.