Ustawa z dnia 30.05.2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2008.07.02
do 2011.04.30
tekst pierwotny
Dz. U. z 2008 r. nr 116, poz. 730

Art. 15. 1. Na środki Funduszu składają się:

  1) dotacje z budżetu państwa w wysokości określonej w ustawie budżetowej;

  2) odsetki od lokat środków Funduszu w bankach;

  3) wpływy z inwestycji środków Funduszu w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub w jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego, o których mowa w art. 178 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. nr 146, poz. 1546, z późn. zm.);

  4) inne wpływy.

2. Środki Funduszu przeznacza się na:

  1) wypłatę premii technologicznych;

  2) wynagrodzenie Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu obsługi Funduszu.