Ustawa z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2009.01.01
do 2009.04.07
tekst ujednolicony przez redakcję
Istniejące wersje czasowe art. 3c
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2009.01.01
2009.04.08
uchylony przez
2012.07.03 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2012 r. poz. 749
2015.05.06 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 613
2017.02.01 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 201
2018.04.27 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 800
2019.05.14 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 900
2020.07.31 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1325
2021.08.23 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 1540
2022.12.16 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 2651
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 3c. § 1. Podatnik lub płatnik zamierzający składać deklaracje w formie elektronicznej:

    1) zawiadamia o tym naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawie ewidencji podatników i płatników oraz

    2) wskazuje osobę lub osoby upoważnione do składania deklaracji w tej formie i podpisywania deklaracji podpisem elektronicznym.

§ 2. Podatnik lub osoba upoważniona, o której mowa w § 1 pkt 2, składa za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgłoszenie upoważnienia.

§ 3. Deklaracje mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej po potwierdzeniu zgodności danych zawartych w zawiadomieniu z danymi podanymi w zgłoszeniu. Potwierdzenie następuje w formie zaświadczenia wydanego przez naczelnika urzędu skarbowego w terminie miesiąca od dnia złożenia zgłoszenia. Zaświadczenie może być także wydane w formie elektronicznej.

§ 4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

    1) tryb składania oraz wzór zawiadomienia, o którym mowa w § 1, uwzględniając dane identyfikujące podatnika lub płatnika, dane identyfikujące osobę upoważnioną do elektronicznego podpisywania deklaracji, a także zakres jej upoważnienia;

    2) tryb składania zgłoszenia oraz strukturę logiczną zgłoszenia, o którym mowa w § 2, uwzględniając dane identyfikujące podatnika lub płatnika, dane identyfikujące osobę upoważnioną oraz zakres jej upoważnienia do elektronicznego podpisywania deklaracji.