Ustawa z dnia 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2020.08.21
 
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1427
Istniejące wersje czasowe art. 18b
2018.01.01
dodany przez
2018.07.06 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1314
2019.08.01 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1438
2020.08.21 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1427
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 18b. § 1. W rejestrze gromadzi się informacje o należnościach pieniężnych, podlegających egzekucji administracyjnej, dla których wierzycielem jest naczelnik urzędu skarbowego albo jednostka samorządu terytorialnego, jeżeli należności te wynikają:

  1) z dokumentu, o którym mowa w art. 3a § 1;

  2) z decyzji, postanowienia lub innego orzeczenia, które jest ostateczne;

  3) z prawomocnego wyroku, postanowienia lub mandatu karnego wydanego na podstawie przepisów Kodeksu karnego skarbowego lub Kodeksu karnego;

  4) z mandatu karnego wydanego w postępowaniu w sprawach o wykroczenia;

  5) bezpośrednio z przepisu prawa.

§ 2. Rejestr zawiera dane dotyczące: 

  1) zobowiązanego będącego:

   a) osobą fizyczną, obejmujące:

    - imię i nazwisko,

    - numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), jeżeli został nadany,

    - datę urodzenia, jeżeli nie został nadany numer PESEL,

   b) osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, obejmujące:

    - imię i nazwisko,

    - firmę,

    - numer PESEL, jeżeli został nadany, numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub numer identyfikacji w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON),

   c) osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, obejmujące:

    - firmę lub nazwę,

    - NIP lub numer REGON,

   d) nierezydentem w rozumieniu przepisów Prawa dewizowego będącym osobą fizyczną, obejmujące:

    - imię i nazwisko,

    - NIP albo kraj wydania i numer paszportu lub numer identyfikacyjny nadany w innym kraju, w szczególności numer podatkowy lub numer ubezpieczeniowy, jeżeli nierezydent nie posiada identyfikatora podatkowego,

    - datę urodzenia, jeżeli nierezydent nie posiada NIP, paszportu lub numeru identyfikacyjnego nadanego w innym kraju,

   e) nierezydentem w rozumieniu przepisów Prawa dewizowego będącym osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, obejmujące:

    - imię i nazwisko, firmę lub nazwę,

    - NIP albo kraj wydania i numer paszportu lub numer identyfikacyjny nadany w innym kraju, w szczególności numer podatkowy lub numer ubezpieczeniowy, jeżeli nierezydent nie posiada numeru identyfikatora podatkowego,

    - datę urodzenia albo adres miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, w tym adres głównego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli nierezydent nie posiada NIP, paszportu lub numeru identyfikacyjnego nadanego w innym kraju,

   f) nierezydentem w rozumieniu przepisów Prawa dewizowego będącym osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, obejmujące:

    - firmę lub nazwę,

    - NIP albo numer identyfikacyjny nadany w innym kraju, w szczególności numer podatkowy, jeżeli nierezydent nie posiada numeru identyfikatora podatkowego,

    - adres siedziby, jeżeli nierezydent nie posiada NIP lub numeru identyfikacyjnego nadanego w innym kraju;

  2) oznaczenia wierzyciela;

  3) wysokości należności pieniężnej i odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie, jeżeli pobiera się odsetki, wraz z rodzajem i podstawą prawną tej należności;

  4) informacji określonych w art. 18f § 1 i 2.